VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsfastighet med god bonitet

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,2 ha
Skogsmark:
12,3 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
2 900 m³sk
Fastighet:
Eskilstuna Hållsta 22:1

Utgångspris/ försäljningssätt

1 300 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Fredrika Fredrika Hovberg
Fastighetsmäklare
021-10 35 56
fredrika.hovberg@lrfkonsult.se
Katarina Ankarling
Fastighetsmäklare
0152-243 82
073-143 52 67
katarina.ankarling@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Eskilstuna Hållsta 22:1

Mindre skogsfastighet med god bonitet

Skogsfastighet belägen 7 km söder om Eskilstuna. Fastigheten består av ett skifte med god arrondering. Totalt 14 ha, varav 12 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 2 900 m³sk, varav 2 100 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Högt medeltal 237 m³sk per ha. Trädslagsblandning 90 % tall, 9 % gran och 1 % löv. Ojämn åldersfördelning där skog äldre än 100 år dominerar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Lättframkomlig terräng.

Byggnader

Garage

Ägarförhållandena kring själva byggnaden är i dagsläget oklara. Detta kommer vara utrett innan budgivning. Enklare byggnad ca 12 x 6 m. Halva byggnaden är garage och har gjuten platta och väggar av murad betongsten. Andra halvan av byggnaden har plintgrund och är beklädd med liggande träpanel. Interiört är byggnaden ej besiktigad.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av Anemone Skog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 12 ha med ett virkesförråd om 2 900 m³sk, varav 2 100 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Högt medeltal 237 m³sk per ha. Trädslagsblandning 90 % tall, 9 % gran och 1 % löv. Ojämn åldersfördelning där skog äldre än 100 år dominerar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Lättframkomlig terräng. På fastigheten är avdelning 2 föreslagen som NO-områden (naturvård orört), 0,8 ha (6,5 % av den produktiva skogsmarken). I östra delen av avdelning 8 passerar Sömlandsleden genom fastigheten.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns 7 lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Boplats vid kraftledningsgatan vid avd. 2 och i sydvästra delen av avd. 6. Stensättningar (gravar från brons-/järnålder) i avd. 5 och avd. 6. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Inteckningar

Totalt summa 1 450 000 SEK. Datapantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

HitCounter