VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Tomtmark 6 ha, Trollhättan

Obebyggd skogsfastighet belägen strax söder om Trollhättans tätort längst med väg 2012 mot Sjuntorp. Möjlighet till 1-3 tomter alternativt större exploatering. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men berörs av översiktsplanen för Trollhättans stad. Två infarter från allmän väg.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
7,0 ha
Skogsmark:
4,0 ha
Skogsimpediment:
3,0 ha
Fastighet:
Trollhättan Lindveden 9:14
Lindveden 28
46198 Trollhättan
Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
bild_Jennie
LRF Konsult Vänersborg
Residensgatan 23
462 30 Vänersborg
Trollhättan Lindveden 9:14

Tomtmark 6 ha, Trollhättan

Obebyggd skogsfastighet belägen strax söder om Trollhättans tätort längst med väg 2012 mot Sjuntorp. Möjlighet till 1-3 tomter alternativt större exploatering. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men berörs av översiktsplanen för Trollhättans stad. Två infarter från allmän väg.

Skogsuppgifter

All skog på fastigheten är nedtagen. Fastigheten består till stor del av ett ej återplanterat kalhygge.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten är belägen utanför detaljplanlagt område men berörs av översiktsplanen för Trollhättan gällande kommunövergripande rekommendationer samt bebyggelse på landsbygd. För mer information om översiktsplanen besök Trollhättans Stads hemsidan, www.trollhattan.se. Nuvarande fastighetsägare har inte sökt varken förhandsbesked eller bygglov på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Enligt de uppgifter som Lantmäteriet och Skogsstyrelsen tillhandahåller så belastas inte fastigheten av några forn- och kulturminnen eller naturvårdsintressen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Fastigheten är inteckningsfri.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen och kostar 5700 kr.

Vägar

Det finns två infartsvägar från allmän väg. I norr via Alingsåkers samfällighetsförening, Lindveden GA:2,och i syd väst via en samfälld väg, Lindveden s:23, vilken inte används i dagsläget.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunalt vattnen- och avloppsledningar finns dragna över fastigheten men enligt kommunen är det i dagsläget begränsade möjligheter att koppla på med nya anslutningar.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 7 km söder om Trollhättans centrum längst med väg 2012 mot Sjuntorp.

Kontakt

bild_Henrik
bild_Jennie
LRF Konsult Vänersborg
Residensgatan 23
462 30 Vänersborg

Liknande fastigheter