VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsegendom 112 ha Karlskrona

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
112,6 ha
Skogsmark:
89,2 ha
Skogsimpediment:
5,8 ha
Betesmark:
15,1 ha
Övrigmark:
2,5 ha
Virkesförråd:
16 869 m³sk
Boyta:
98 kvm
Fastighet:
Karlskrona Långemåla 1:42
Långemåla 113
37338 Holmsjö

Utgångspris/ försäljningssätt

10 725 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Gunnar Gunnar Jönsson
Fastighetsmäklare
045744349
0702007882
gunnar.jonsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Karlskrona Långemåla 1:42

Skogsegendom 112 ha Karlskrona

Fastigheten Långemåla ligger fördelad i två skiften utmed natursköna Lyckebyån. Fastigheten uppgår till ca 112 ha och utgörs i huvudsak av skogsmark till en areal av 89 ha. Virkesförrådet inom fastigheten är bedömd till 16 870 m³sk, varav en större andel är avverkningsmogen barrskog. Inom fastigheten finns ett gårdscentra naturskönt beläget utmed Lyckebyån, med dess mader och inägomark. Fastigheten har ett väl utbyggt skogsbilvägnät med tillgång till eget grustag till "husbehov". Fastigheten erbjuder även jaktmöjligheter samt kräftfiske i Lyckebyån samt två egna kräftdammar. Pris 10 725 000 kr eller bud

Byggnader

Bostaden

Bostaden är byggd i 1 ½ plan med källare. Grunden består av en kilad stengrund och stomme och fasad är av trä och taket är belagt med plåt. Vattenburen värme finns i hela huset och de är kopplat till en CTC ved/pelletspanna från år 1976. Vattnet kommer från en borrad brunn med god vattenhållning, viss järnhaltighet finns i vattnet. Avloppet är kopplat till en godkänd trekammarbrunn med ny infiltration. NB: 3 rum, kök, hall, groventré samt toalett med dusch och tvättmaskin. ÖB: stor hall samt två grovinredda rum. Bostaden är i gott skick i förhållande till sin ålder.

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns en ladugård, verkstad samt två maskin/traktorgarage. Ladugården är i äldre skick och byggd i trä med ett tak av eternit. Byggnaden används i huvudsak som förråd. Verkstadsdelen har gjutet golv och murade väggar. Verkstadsdelen är ihop byggd med en ett av traktorgaragen vilka är byggda i trä.

Ladugårdsbyggnad 2

Strax söder om gårdscentrat finns en friliggande ladugårdsbyggnad. Byggnaden är byggd i trä med ett tak av plåt och används idag som förråd. OBS: Denna byggnaden förbehåller sig säljaren rätten att nyttja i 1 år efter att ny ägare tillträtt fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad november 2017 av Harald Rooth. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 89,2 ha med ett virkesförråd om 16 869 m³sk, varav ca 9 200 är avverkningsmogen skog S1 och S2. Skogsmarken utgörs både av äldre barrskog samt tillväxande yngre skog i olika åldrar. Bestånden är välslutna och marken har en bonitet på 8,1 m³sk/ha/år. Markerna är delvis fuktiga och drivningsförhållandena är bra och korta fram till skogsbilväg. Inom fastigheten finns de bra och välutbyggt skogsbilvägnät med egen tillgång till grus genom eget grustag. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 15,1 ha och består i huvudsak av betesmark och ligger samlade i större sammanhängande skiften. Stödrätter saknas för marken. För den skogsintresserade finns det en stor tillväxtpotential i avdelningarna 5 och 34 om denna marken läggs om till skogsmark.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen. Dock är jakträtten utarrenderad t.o.m. 2019-06-30.

Fiske

Fastigheten gränsar delvis till Lyckebyån, där det finns sedvanligt insjöfiske med tillhörande kräftfiske. Inom fastigheten finns de även två grävda kräftdammar med signalkräftor.

Fastighetsbildning

Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Planer, bestämmelser mm

Inom fastigheten finns det registrerade kulturlämningar, sumpskogar och ytvattenskydd för Lyckebyån. (Källa: SeSverige)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900000 kr

Kartor över fastigheten

Övriga bilagor

Externa hemsidor

HitCounter