VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Stor skogsfastighet i Kalix

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
104,9 ha
Myr/kärr/mosse:
11,7 ha
Berg/hällmark:
1,9 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Skogsmark:
90,8 ha
Virkesförråd:
11 550 m³sk
Fastighet:
Kalix Siknäs 6:11, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

2 600 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
Anne-Lie Ottosson
Assistent
0920237722
0706681940
anne-lie.ottosson@lrfkonsult.se
bild_Nils Nils Lundmark
Skogsekonom
0910717583
nils.lundmark@lrfkonsult.se
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Kalix Siknäs 6:11, del av

Stor skogsfastighet i Kalix

Skogsfastighet i Siknäs, Kalix. Med en total landareal om ca 105 hektar varav ca 91 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 11550 m3sk, och fastigheten har en bonitet på 3,4. Fastigheten ingår i Siknäs Viltvårdsområdesförening med en areal om 4 432 ha.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Lars-Henrik Hedlund 2011, och sedan skrivits fram med hjälp av PC-Skogs uppskrivningsmetod. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 105 ha varav ca 91 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 11550 m3sk varav ca 7960 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Kalix kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Siknäs Viltvårdsområde med en areal om ca 4432 hektar. Siknäs viltvårdsområde ingår i Högsön-Jämtön-Siknäs Älgskötselområde.

Vägbygge

På fastigheten håller en väg på att byggas och kostnaden för vägen åläggs köparen. Vägsträckan berör till största del avdelning 28 och 26 i skogsbruksplanen. Se bifogad kartbild.

Skogskoja

På fastigheten finns en skogskoja som ej ingår i köpet. Kojan kommer att forslas bort innan tillträde.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Eventuell lantmäteriförrättning bekostas av köparen.

HitCounter