VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Grästorp Håle 28 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
28,0 ha
Skogsmark:
4,2 ha
Åkermark:
23,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,8 ha
Fastighet:
Grästorp Håle 4:11
Höjen 2
467 94 Grästorp

Utgångspris/ försäljningssätt

4 000 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Helene Helene Gustafsson
Fastighetsmäklare
0725511264
helene.gustafsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Grästorp
Oskarsgatan 26
467 30 Grästorp
Grästorp Håle 4:11

Grästorp Håle 28 ha

Jord och skogsbruksfastighet om totalt 28 ha varav 23 ha bördig åkermark samt 4,2 ha skogsmark med ett virkesförråd om 805 m³sk. På fastigheten finns också ett gårdscentrum med byggnader i rivningsskick. Fastigheten är belägen c:a 10 km nordost om Grästorp.

Byggnader

Gårdscentrum

Vid gårdscentrum finns uppfört ett bostadshus, ladugård och uthus som är i rivningsskick. Därutöver finns en vagnbod i äldre skick samt en jordkällare. Elskåp finns men abonnemanget är uppsagt.

Åkermark

Åkerarealen utgörs av totalt 23 ha bördig åkermark på lerjord med inslag av lättare jord och s.k. svartjord. Arealen är fördelad på tre skiften samt ett utskifte om 1,14 ha som är beläget c:a 1 km sydost om gården. Dräneringen är i huvudsak från 70-talet samt c:a 3,5 ha från 60-talet. Åkermarken överlåts höstplöjd samt 1,14 ha i träda (ekologisk fokusareal). I anslutning till skifte 3A finns två mindre märgelgravar.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen och kommer att överlåtas till köparen inför 2018 års SAM-ansökan.

Dikningsföretag

Fastigheten har 9,41 % andel i Göttorp, Håletorp, Saxtorp m.fl. dikningsföretag av år 1915-16, rensning gjordes 2012 samt 21,23 % i Höjens dikningsföretag av år 1940.

Skogsmark

En skogsuppskattning är upprättad av skogskonsult Sten Nilsson i september 2017. Fastigheten omfattas av totalt 4,2 ha produktiv skogsmark och består av ett huvudskifte om 3,9 ha och fem små åkerholmar med lövskog. Enligt uppskattningen uppgår det totala virkesförrådet till 805 m³sk. Granen utgör det dominerande trädslaget med 59 % följt av löv 36 % och tall 5 %. Virkesförrådet uppgår till 192 m³sk/ha. Huggningsklasser: 3,4 ha G1 (yngre gallringsskog) och 0,8 ha S1 (slutavverkningsbar skog).

Jakt

Jakträtten är f.n. muntligen upplåten och övergår till Köparen den 1 juli 2018. Marken ingår i älgskötselområde. Jakttornet i skogskantens sydöstra del tillhör jaklaget och ingår ej i överlåtelsen.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från följande källor: Skogsmarken om 4,2 ha enligt skogsuppskattning. Åkerarealen om 23 ha avser stödberättigad areal enligt 2017 års SAM-ansökan. Tomtmark enligt mätning på fastighetskartan. Arealen enligt fastighetsregistret uppgår till 27,0184 ha.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga objektet. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 350000 kr

HitCounter