VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Tavnäs, Gällö

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
64,2 ha
Skogsmark:
58,6 ha
Myr/kärr/mosse:
4,9 ha
Berg/hällmark:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Virkesförråd:
4 018 m³sk
Fastighet:
Bräcke Tavnäs 2:19, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

950 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

975 000 kr

Kontakt

bild_Mikael Mikael Sillerström
Fastighetsmäklare
063157122
0733103518
mikael.sillerstrom@lrfkonsult.se
Malin Martinsson
Assistent
malin.martinsson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Bräcke Tavnäs 2:19, del av

Skogsfastighet i Tavnäs, Gällö

Växtligt granskogsdominerat skogsskifte norr om Gällö, totalareal ca 64 ha varav produktiv skogsmark ca 59 ha. Virkesförråd om ca 4 000 m³sk varav ca 2 300 m³ sk i huggningsklassen G1. Bonitet 4,4 m³sk/ha. Möjlighet att ingå i byns jaktlag med både älg- och småviltjakt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2016 av PG Skogsservice, P G Nääs. Planen är uppräknad en tillväxtsäsong. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 58,6 ha med ett virkesförråd om 4 018 m³sk varav 735 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0-100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50 % regeln).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag inte i något viltvårdsområde men möjlighet att ansluta denna till byns jaktlag finns.

Fiske

Inget fiske medföljer försäljningen.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Naturvärden

En sumpskog finns registrerad i skogsbruksplanens bestånd nr 65 samt en nyckelbiotop i bestånd nr 109. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Fastighetsbildning

Försäljningsområdet avser markområde enligt skogsbruksplanens kartor av fastigheten Bräcke Tavnäs 2:19. Markområdet skall genom lantmäteriförrättning avstyckas och bilda egen fastighet, alternativt fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren har lämnat in ansökan om avstyckning till Lantmäteriet och står kostnaden för avstyckningen. Skulle köparen välja att fastighetsreglera fastigheten till egen fastighet står köparen för kostnaden för fastighetsregleringen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. Gällande ovanstående område av Bräcke Tavnäs 2:19 skall andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/servitut/skattetal och liknande komma att medfölja försäljningsobjektet såsom lantmätare finner lämpligt.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 950 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet, varför relevanta taxeringsvärden ej kan redovisas.

Vägbeskrivning

Från Östersund kör ca 45 km österut till Dalhemsviken och sväng vänster. Kör sedan 3 km, fastigheten ligger då på höger sida vägen.

HitCounter