VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Stuga och skog i Gesunda och på Sollerön

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
23,0 ha
Skogsmark:
19,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,8 ha
Vatten:
2,4 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
2 069 m³sk
Fastighet:
Mora Utanmyra 157:1
Skogsfastighet, Rossberg 10
79290 Sollerön

Utgångspris/ försäljningssätt

800 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas Thomas Persson
Fastighetsmäklare
0250-592283
076-1108658
thomas.j.persson@lrfkonsult.se
bild_Anna Anna Beronius
Assistent
0250-59 22 81
070-311 17 15
anna.beronius@lrfkonsult.se
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Mora Utanmyra 157:1

Stuga och skog i Gesunda och på Sollerön

Bebyggd skogsfastighet i tre skiften, på Sollerön intill Siljan, samt intill Rossbergets fäbod söder om Gesunda. 16 respektive 23 km från Mora. Timrad fäbodstuga med sovloft, med vedspis och öppen spis. Renovering av stugan är påbörjad, varför trossbotten är utriven. Lättillgängligt med väg till skiftena. Totalt ca 23 ha varav ca 19,7 ha är produktiv skogsmark, och 2,4 ha är vatten i Siljan. Virkesförrådet är ca 2 069 m³sk klassat som röjnings- och gallringsskog. Medelboniteten är beräknad till ca 4,9 m³sk per hektar och år. Jakträtt i Sollerö och Borbergs viltvårdsområden, tillsammans ca 4 400 ha. Försäljningssätt: Anbud senast 2018-01-09

Byggnader

En fäbodstuga med sovloft, vedspis och öppen spis finns på fastigheten. Renovering har påbörjats varför trossbotten är utriven. Se även bifogade bilder.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Skogsfirma Per Rapp. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 19,7 ha med ett virkesförråd om ca 2 069 m³sk, klassad som röjnings- och gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till ca 4,9 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med gängse metoder för skogsbruksplanläggning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Hemskiftets västra begränsning utgörs av Norbyvägen ungefär 4 km från bycentrum på Sollerön, och 16 km från centrala Mora. Fäbodskiftet med stugan ligger i västra kanten av Rossberg, ca 23 km från Mora, med skogsskiftet alldeles intill, söder om Rossberg. Se bifogade kartor och Köpa Gård-appen för att hitta till fastigheten.

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning pågår som omfattar Mora Bengtsarvet Ga:1. Det är en omprövning, som omfattar ett antal vägar på Sollerön, med syfte att fastställa vilka vägar som ska ingå, vägarnas standard, samt hur förvaltningen ska ske. Nya andelstal kommer att beräknas för delägande fastigheter.

Naturvärden

Fastigheten berörs av ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivt avseende vatten i Siljan, samt områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Inga nyckelbiotoper, andra förhöjda naturvärden, eller forn- och kulturlämningar fanns vid kontroll registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Rossbergs fäbod

Rossberg är en fäbod med lång historia, enligt Solleröns hembygdsskrift "SOOL-ÖEN" fanns fäboden redan på 1300-talet. 1663 omnämns Rossberg och då skall det ha funnits 6 brukare. 1917 fanns 45 kor, samt kalvar, getter och får i fäboden. Fäbodbruket i Rossberg upphörde 1942.

Jakt

Hemskiftet på Sollerön har jakträtt i Sollerö viltvårdsområde, ca 1 800 ha. Kontaktperson är Roland Danielsson, Sollerön, 073-947 71 06. Skiftena i Rossberg har jakträtt i Borbergs viltvårdsområde, ca 2 590 ha. Kontaktperson är Per-Erik Björkman, Sollerön, 070 681 73 20.

Fiske

Fastigheten ligger inom Sollerö Fiskevårdsområde som omfattar i stort sett alla fiskevatten inom gamla Sollerö Socken, ett 60-tal sjöar och små skogstjärnar förutom Siljan. Vissa sjöar och tjärnar inom skogsbolags mark är undantagna. Fiskekort för skogsägare kostar för närvarande 150 SEK per kalenderår. Läs mer på www.sollero-fvof.se.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom tillståndsfritt område. Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

HitCounter