VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Ungskogsfastigheter Fjällsta, Gällö

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
33,2 ha
Skogsmark:
28,2 ha
Myr/kärr/mosse:
1,9 ha
Berg/hällmark:
3,1 ha
Virkesförråd:
1 060 m³sk
Fastighet:
Bräcke Fjällsta 1:11, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

435 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

450 000 kr

Kontakt

bild_Mikael Mikael Sillerström
Fastighetsmäklare
063157122
0733103518
mikael.sillerstrom@lrfkonsult.se
Malin Martinsson
Assistent
063-15 71 14
malin.martinsson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Bräcke Fjällsta 1:11, del av

Ungskogsfastigheter Fjällsta, Gällö

Mindre ungskogsskogsskiften norr om Gällö. Totalareal ca 34 ha varav produktiv skogsmark ca 29 ha. Virkesförråd om ca 1 000 m³sk med nästan hela volymen i huggningsklasserna K2 och R2 . Bonitet 4,2 m³sk/ha. Möjlighet att ingå i byns jaktlag med både älg- och småviltjakt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Mars 2013, framräknad till 2017. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 28,2 ha med ett virkesförråd om totalt 1 060 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag inte i något viltvårdsområde men möjlighet att ansluta denna till byns jaktlag finns.

Fiske

Inget fiske medföljer försäljningen.

Naturvärden

Det finns 2 st sumpskogar registrerade, bestånd 34 och 42 samt en nyckelbiotop i bestånd 38. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar. (Källa: SeSverige)

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Bräcke Fjällsta 1:11. Markområdet skall genom Lantmäteriförrättning avskiljas från stamfastigheten, men kan inte bilda egen fastighet. Denna skall därför regleras in i en redan befintlig fastighet. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. Gällande ovanstående område av Bräcke Fjällsta 1:11 skall andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/servitut/skattetal och liknande komma att medfölja försäljningsobjektet såsom lantmätare finner lämpligt.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 435 000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

HitCounter