VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastigheter norr om Sala

Två välarronderade skogsfastigheter 32 km norr om Sala. Totalt virkesförråd om ca 9 200 m³sk. Totalt ca 114 ha produktiv skogsmark. Större delen av arealen är ungskog. Möjlighet till delad försäljning. Fastigheterna ligger inom kronskötselområde samt Möklinta norra älgskötselområde. God tillgång på sjöfågel, rådjur, räv och hare. Vildsvin har börjat komma in i området och observerades på årets älgjakt. Utgångspris Sala Öster Bännbäck 4:3 del av: 1 600 000 kr Utgångspris Sala Öster Bännbäck 4:10: 2 900 000 kr

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Sala Öster Bännbäck 4:3 del av, 4:10
Tillväxtfastighet i Möklinta

Utgångspris/ försäljningssätt

4 500 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Sala Öster Bännbäck 4:3 del av, 4:10

Skogsfastigheter norr om Sala

Två välarronderade skogsfastigheter 32 km norr om Sala. Totalt virkesförråd om ca 9 200 m³sk. Totalt ca 114 ha produktiv skogsmark. Större delen av arealen är ungskog. Möjlighet till delad försäljning. Fastigheterna ligger inom kronskötselområde samt Möklinta norra älgskötselområde. God tillgång på sjöfågel, rådjur, räv och hare. Vildsvin har börjat komma in i området och observerades på årets älgjakt. Utgångspris Sala Öster Bännbäck 4:3 del av: 1 600 000 kr Utgångspris Sala Öster Bännbäck 4:10: 2 900 000 kr

Skogsuppgifter

Inventeringen är gjord av Forum fastighetsekonomi under augusti 2017. Uppdaterad med ny skiftesindelning av LRF Konsult genom programmet PC Skog. Sala Öster Bännbäck 4:10 Omfattar 79,2 ha, avdelning 25 - 48. Totalt virkesförråd om ca 5 867 m³sk, varav 542 m³sk är avverkningsbar. Medelbonitet beräknad till 6,7 m³sk/ha. Av fastigheten ingår 13,1 ha (2 030 m³sk) i naturvårdsavtal. ​ Sala Öster Bännbäck 4:3 del av Omfattar 48,9 ha, avdelning 1 - 24. Totalt virkesförråd om ca 3 349 m³sk, varav 384 m³sk är avverkningsbar. Medelbonitet beräknad till 7,2 m³sk/ha. Av fastigheten ingår 6,4 ha (1 680 m³sk) i naturvårdsavtal. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Fiske

Fastigheterna ligger inom By fiskevårdsområde.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Fagersta-Möklinta ÄFO 1 och ingår i Möklinta norra älgskötselområde, Väster Bännbäcks älgjaktslag, ca 1650 ha. Tilldelningen på älg är tre vuxna och tre kalvar vart tredje år och åren däremellan två vuxna och tre kalvar. Fastigheterna ingår även i kronhjortsskötselområde om ca 13 000 ha. Tilldelningen har varit en kalv, en hind samt en tjur. Småviltsjakten är egen för fastigheterna. God tillgång på sjöfågel, rådjur, räv och hare. Vildsvin har börjat komma in i området och observerades på årets älgjakt. Kontaktperson Hans Jansson, 070-340 49 80.

Naturvärden

På fastigheterna finns flera naturvärden registrerade. Registrerade naturvärden på Bännbäck 4:10 är Nyckelbiotop (N820-1993) samt biotopskydd (SK334-2006), det finns även naturvårdsavtal på fastigheten. På del av Bännbäck 4:3 finns biotopskydd (SK334-2006, SK335-2006) samt naturvårdsavtal. Aktuella naturvårdsavtal finns för nedladdning på vår hemsida lrfkonsult.se.

Nyckelbiotop, biotopskydd och naturvårdsavtal?

Nyckelbiotop är en ur naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö. Certifierade bolag har förbundit sig att inte köpa virke från en nyckelbiotop, och certifierade skogsägare har förbundit sig att inte avverka i en nyckelbiotop. ​ Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda mindre områden med höga naturvärden. Området skyddas för all framtid och märks upp i terrängen. Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. ​ Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal med syfte att utveckla och bevara de höga naturvärden som finns. I avtalet regleras hur markägaren ska bevara och utveckla naturvärdena, vad markägaren avstår ifrån, vilken ersättning som utgår samt hur lång tid avtalet gäller. ​ (källa: Skogsstyrelsen.se)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Vägar

Öster Bännbäck GA:3 förvaltas av Öns vägsamfällighet.

Taxeringsvärde

Då fastigheterna är samtaxerade och del av Bännbäck 4:3 ska fastighetsregleras redovisas inget taxeringsvärde.

Tillträde

Öster Bännbäck 4:10. Tillträde inom 10 dagar efter beviljat förvärvstillstånd. Öster Bännbäck 4:3 del av. Tillträde inom 10 dagar när förrättningen vunnit laga kraft.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare.

Vägbeskrivning

Från Sala. Kör Västerleden mot Saladamm. Fortsätt norrut på Åbyvägen ca 16 km. Sväng höger, skyltat Vivastbo 5. Kör 5 km och genom Vivastbo, fortsätt rakt fram ytterligare 1 km och sväng sedan vänster. Ni kommer nu in på Bännbäck 4:10 I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter