VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Drakboberget utsikt de luxe

Här finns möjligheten att förvärva en obebyggd skogsfastighet om 39,5 ha produktiv skogsmark i Rimskog! Rimskog är beläget mellan Delsbo och Näsviken i Hälsingland. Fastigheten är fördelad på två skiften och nås via bilväg och ligger nära riksväg 84. Totalt virkesförråd om cirka 3 500 m³sk. Tyngdpunkt på röjnings- och gallringsskog med hög löpande tillväxt, fastigheten har god bonitet. Avverkningsförslag om totalt cirka 1 400 m³sk genom både gallring och föryngringsavverkning inom planperiodens tio år. Fastigheten är grandominerad med 51 % gran, 16 % tall och 33 % löv.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,9 ha
Skogsmark:
39,5 ha
Skogsimpediment:
13,2 ha
Övrigmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
3 498 m³sk
Fastighet:
Hudiksvall Rimskog 1:6

Delsbo

Utgångspris/ försäljningssätt

1 250 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Christopher
bild_Linnea
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
Hudiksvall Rimskog 1:6

Drakboberget utsikt de luxe

Här finns möjligheten att förvärva en obebyggd skogsfastighet om 39,5 ha produktiv skogsmark i Rimskog! Rimskog är beläget mellan Delsbo och Näsviken i Hälsingland. Fastigheten är fördelad på två skiften och nås via bilväg och ligger nära riksväg 84. Totalt virkesförråd om cirka 3 500 m³sk. Tyngdpunkt på röjnings- och gallringsskog med hög löpande tillväxt, fastigheten har god bonitet. Avverkningsförslag om totalt cirka 1 400 m³sk genom både gallring och föryngringsavverkning inom planperiodens tio år. Fastigheten är grandominerad med 51 % gran, 16 % tall och 33 % löv.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Linnea Åkerlund, LRF Konsult.

Skogsvård

På fastigheten finns röjning om totalt 18,8 ha att utföra inom totalt fem år. Markberedning och plantering finns att utföra snarast om totalt 3,5 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Skogsmark

Skogsmarken består av två ungefär lika stora skiften belägna i Rimskog, mellan Delsbo och Näsviken i Hälsingland. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 39,5 ha med ett virkesförråd om 3 498 m³sk varav cirka 800 m³sk är skog mogen för föryngringsavverkning (S2). Tyngdpunkten arealmässigt ligger på röjnings- och gallringsskog. En bra tillväxtfastighet helt enkelt! ​ Utförligare och mer ingående uppgifter om skogen finner du längre bak i denna beskrivning. Kontakta gärna Linnea Åkerlund vid frågor om skogen.

Jakt

Jakt ingår i Södra Sannäs vvo. Kontaktperson är Kjell Evert Evertsson, 070-347 56 39. ​

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Välkommen ut i skogen!

Visning sker på egen hand, genom att ladda ner vår app som heter "köpa gård" kan Ni enkelt orientera Er ut på marken.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hudiksvalls kommun (glesbygsdelen) det senaste året.

Vägkostnadsutredning Rimskogsvägen.

Det pågår en vägkostnadsutredning över Rimskogsvägen och kostnad för denna utredning kommer belasta köparen av denna fastighet efter båtnadsberäkning och denna fastighet har enligt lämnade uppgifter ca 12%. Den går från väg 84 och sträcker sig fram till vändplanen strax efter första skiftets avslut. Vägen från vändplanen fram till skifte 2 går på enskild väg och ingår ej i gemensam väg.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning med hjälp av relaskop, höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från sin undersökningsplikt vid förvärv. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Kontakt

bild_Christopher
bild_Linnea
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall

Liknande fastigheter