VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och Jakt i Venjan

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte, precis utanför bebyggelsen i Västbygge, i Venjans omedelbara närhet. Från Venjan är det ca 2,2 km, från Sälen och Mora är det ca 55 km, och från Evertsberg och Malung är det ca 40 km. Lättillgängligt med väg utmed skiftet. Totalt ca 15 ha varav ca 11 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 225 m³sk klassat som yngre röjnings- och gallringsskog. Medelboniteten är beräknad till ca 3,5 m³sk per hektar och år. Jakträtt i Venjans viltvårdsområde, ca 23 200 ha. Andel i Norra Venjans Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag till skogsvård och vägar. Försäljningssätt: Anbud senast 2018-01-25 Prisidé: 250 000 SEK

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
15,0 ha
Skogsmark:
11,0 ha
Skogsimpediment:
3,6 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
225 m³sk
Fastighet:
Mora Västbygge 169:5
Skogsfastighet

Utgångspris/ försäljningssätt

250 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Mora Västbygge 169:5

Skog och Jakt i Venjan

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte, precis utanför bebyggelsen i Västbygge, i Venjans omedelbara närhet. Från Venjan är det ca 2,2 km, från Sälen och Mora är det ca 55 km, och från Evertsberg och Malung är det ca 40 km. Lättillgängligt med väg utmed skiftet. Totalt ca 15 ha varav ca 11 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 225 m³sk klassat som yngre röjnings- och gallringsskog. Medelboniteten är beräknad till ca 3,5 m³sk per hektar och år. Jakträtt i Venjans viltvårdsområde, ca 23 200 ha. Andel i Norra Venjans Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag till skogsvård och vägar. Försäljningssätt: Anbud senast 2018-01-25 Prisidé: 250 000 SEK

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2017 av Skogsfirma Per Rapp. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 11 ha med ett virkesförråd om ca 225 m³sk, huvudsakligen klassad som yngre röjnings- och gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till ca 3,5 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med gängse metoder för skogsbruksplanläggning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger i Venjans omdelbara närhet, med sin södra och östra gräns utmed Kroksvägen, respektive Flytjärnen och Flytjärnsbäcken. Från Venjan är det ca 2,2 km, från Sälen och Mora är det ca 55 km, och från Evertsberg och Malung är det ca 40 km körning. Se även bifogade kartor för att hitta till fastigheten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, förhöjda naturvärden, eller forn- och kulturlämningar fanns vid kontroll registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Venjans viltvårdsområde omfattande ca 23 200 ha. För ytterligare upplysningar om jakten hänvisas till Jonas Jonsson, 070-380 47 01.

Fiske

Fastigheten ligger inom Norra Venjans fiskevårdsområde som är ca 470 km² stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten. Det är allt ifrån små tjärnar till större sjöar, mindre bäckar till större åar, men inte minst våra 2 större strömmande vatten; Ogströmmen och Vanån. Läs mer på https://sites.google.com/site/venjanfiske

Dokumentation av Budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora

Liknande fastigheter