VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark - Hemse

Markområden om totalt ca 63 ha åkermark, fördelat på 9 block. På marken är det idag i huvudsak vall samt några skiften med vete under 2017. Flera riktigt fina skiften. Marken är tillgänglig för köparen från och med 2018-10-01. Del av fastighet som säljs genom fastighetsreglering. Stödrätter motsvarande areal ingår. Inga byggnader på aktuell mark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
63,0 ha
Åkermark:
63,0 ha
Fastighet:
Gotland Hemse Tjängdarve 3:1, del av, samt Burs Ganne 4:1, del av
Hemse Tjängdarve 323
623 50 Hemse

Utgångspris/ försäljningssätt

5 500 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
Gotland Hemse Tjängdarve 3:1, del av, samt Burs Ganne 4:1, del av

Åkermark - Hemse

Markområden om totalt ca 63 ha åkermark, fördelat på 9 block. På marken är det idag i huvudsak vall samt några skiften med vete under 2017. Flera riktigt fina skiften. Marken är tillgänglig för köparen från och med 2018-10-01. Del av fastighet som säljs genom fastighetsreglering. Stödrätter motsvarande areal ingår. Inga byggnader på aktuell mark.

Åkermark

Åkermark fördelat på 9 block enligt SAM-ansökan 2017. Fina myrskiften norr om järnvägen. Totalt 64,74 ha sökt åkerareal, av dessa kommer ca 1,6 ha behållas vid gårdscentrum. Därmed blir det omkring 63 ha som ingår i försäljningen. Arealen fastställs exakt vid lantmäteriförrättningen som måste till. Block 1A om 8,98 ha. Tillhör Burs Ganne 4:1. Fastigheten/hela skiftet är på totalt drygt 13 ha där resten är ungskog (kan vid intresse från köparen ev köpas till). Block 2A om 14,68 ha, fint skifte norr om järnvägen i myren. Block 3A om 4 ha, utmed länsväg 144 (söder om). Block 4A om 2,12 ha , sydost om 3A med väg genom skogen. Block 5A om 14,57 ha, intill 2A i myren med väg i mellan åkrarna. Block 6A om 4,5 ha, utmed länsväg 144 (norr om). Block 7A om 2,97 ha, intill 5A. Block 7B om 4,87 ha. Söder om ligger block 7C om 8,05 ha. Av block 7B och 7C försvinner omkring 1,6 ha totalt som behålls av säljaren. I huvudsak är det vall på åkrarna idag med några undantag som höstplöjts. Många fina skiften med god avkastning. Marken är tillgänglig för köparen från och med 2018-10-01.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande åkerareal ingår i försäljningen. Ingen fördelning av stöden görs för år 2018.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Forn- och kulturlämningar

På marken finns inga registrerade fornlämningar enligt säljaren, fastighetsutdrag och Metria.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Hemse/Burs eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Lantmäteriet tar beslut om vad som är lämplig fastighetsbildning. Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angivna arealer är enligt SAM-ansökan 2017 samt uppskattade genom kartmätning. Således ingen exakt areal. Den bestäms i kommande förrättning.

Förvärvstillstånd

Erfordras ej.

Dikningsföretag

Hemse Tjängdarve 3:1 har andel i Stånga Myrs Dikningsföretag. Andelstal 6,062 %. Ingen årlig avgift, utdebitering sker vid behov. Senaste utdebiteringen ägde rum i oktober 2014, 9093 kr.

Vägbeskrivning

Från Hemse mot Stånga, Länsväg 144. Se kartor och skyltning.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter