VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Baggebol, 51 ha

Obebyggd skogsfastighet i ett sammanhängande skifte om totalt 51 ha belägen ca 17 km sydöst om Katrineholm. Arealen fördelar sig på ca 10,4 ha inägomark och 36 ha bördig skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 8000 m3sk. Markerna erbjuder mycket goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
51,1 ha
Skogsmark:
35,9 ha
Myr/kärr/mosse:
4,4 ha
Berg/hällmark:
0,3 ha
Inägomark:
10,4 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
8 020 m³sk
Fastighet:
Katrineholm Baggebol 1:1, del av
Baggebol 1
64162 Valla

Utgångspris/ försäljningssätt

5 200 000 kr
Anbud

Visning

Spekulanter välkomnas att besiktiga fastigheten på egen hand med visad hänsyn till växtlighet och pågående jakt.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm
Katrineholm Baggebol 1:1, del av

Baggebol, 51 ha

Obebyggd skogsfastighet i ett sammanhängande skifte om totalt 51 ha belägen ca 17 km sydöst om Katrineholm. Arealen fördelar sig på ca 10,4 ha inägomark och 36 ha bördig skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 8000 m3sk. Markerna erbjuder mycket goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2017 av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 35,9 ha med ett virkesförråd om ca 8 000 m³sk varav ca 5 200 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken är beteshävdad och arealen uppgår till ca 10,4 ha. Stödrätterna innehas av markägarna.

Jakt

Fastigheten erbjuder mycket god tillgång på klövvilt och i synnerhet dov- och kronhjort samt vildsvin.

Oppunda Häradsallmänning

Fastigheten har 0,5 mantal i Oppunda Häradsallmänning.

Naturvärden och fornlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 32800 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm

Liknande fastigheter