VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Långasjö/Emmaboda 39 ha

Skogsfastigheten Trollamåla 1:4 har ett gårdscentrum innehållande bostadsbyggnad och ekonomibyggnader, beläget nära Långasjö samhälle. Skogsareal om 38 ha med ett virkesförråd ca 4 800 m³sk. Stor andel av arealen är gallringsskog på god bonitet 9 m³sk/ha. Utgångspris: 3 600 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-02-28 kl 16:00. Visning: Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 9 och onsdagen den 21 februari 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85.​

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
39,0 ha
Skogsmark:
37,6 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Skogsimpediment:
0,5 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
4 778 m³sk
Boyta:
102 kvm
Fastighet:
Emmaboda Trollamåla 1:4 och 1:6
Trollamåla 201
36195 Långasjö

Utgångspris/ försäljningssätt

3 600 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Emmaboda Trollamåla 1:4 och 1:6

Skogsfastighet Långasjö/Emmaboda 39 ha

Skogsfastigheten Trollamåla 1:4 har ett gårdscentrum innehållande bostadsbyggnad och ekonomibyggnader, beläget nära Långasjö samhälle. Skogsareal om 38 ha med ett virkesförråd ca 4 800 m³sk. Stor andel av arealen är gallringsskog på god bonitet 9 m³sk/ha. Utgångspris: 3 600 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-02-28 kl 16:00. Visning: Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 9 och onsdagen den 21 februari 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85.​

Byggnader

Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Möjlighet finns att förvärva viss lös egendom. Köparen står för slutstädningen av byggnaderna.

Bostadsbyggnad

Fint beläget gårdscentrum med ca 2 kilometer till Långasjö. Gårdsbyggnad uppförd i 1-1/2 plan med trästomme, träfasad och lertegel som taktyp. Treglasfönster i hela byggnaden. På nedre våningen finns kök, 3 rum, hall, tvättstuga/dusch/wc och groventré. På övre våningen finns 2 sovrum, badrum/wc och stor hall med utgång till balkong. Senaste renovering utfördes i början av 2000-talet. Eget vatten från en grävd brunn och eget avlopp kopplat till en trekammarbrunn med infiltrationsanläggning. Uppvärmning sker genom jordvärme med värmepump (Nibe) och ett vattenburet system. Ackumulatortank med elpatron. Uppgifter ifrån taxeringen ger följande: Taxerad boyta 102 kvm. Taxerad biyta 48 kvm. Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen. Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad. Möjlighet finns att förvärva viss lös egendom. Köparen står för slutstädningen av byggnaderna. Två enklare uthus är uppförda på tomten som används som vedförråd och förråd.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med plåttak och en taxerad yta om 296 kvm. Används i huvudsak som förråd. Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Möjlighet finns att förvärva viss lös egendom. Köparen står för slutstädningen av byggnaderna.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Södra under september 2017. Skogsfastighet med stor andel areal i huggningsklassen G1 gallringsskog. Flera skogsbestånd är belägna i svagt sluttande terräng vilket ger en god tillväxt, bonitet om 9.0 m³sk/ha. Inriktningen är att bedriva en hög och värdefull skogsproduktion. Cirka 1 000 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2 i huvudsak gran. Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns några fasta forn- och kulturlämningar registrerade i fornminnesregistret. På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen. Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Naturvärden

Avdelning 7 är klassat som Nyckelbiotop och avdelningarna 34 och 35 är klassade som sumpskog enligt Skogsstyrelsen.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar, bland annat Emmaboda Trollamåla GA:2.

Jakt

Jakten beräknad tillgänglig ifrån 2019-07-01. Sedvanliga jaktmöjligheter på hög- och lågvilt. Kan ingå i älgskötselområde.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Visning fredagen den 9 och onsdagen den 21 februari 2017 kl 10:00.

Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 9 och onsdag den 21 februari 2018 klockan 10:00, anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 352200 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor för vägbeskrivning.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter