VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 52 ha,Dals Långed

Skogsfastighet ca 52 ha i ett skifte nära Dals Långeds samhälle. Bra vägförhållanden med ett totalt virkesförråd om ca 6 800 m³sk. Egen jakträtt både på småvilt och älg.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
52,2 ha
Skogsmark:
48,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,1 ha
Berg/hällmark:
2,1 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Vatten:
0,3 ha
Virkesförråd:
6 828 m³sk
Fastighet:
Bengtsfors Enet 1:412 (del av)

66010 Dals långed

Utgångspris/ försäljningssätt

3 000 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Bengtsfors Enet 1:412 (del av)

Skogsfastighet 52 ha,Dals Långed

Skogsfastighet ca 52 ha i ett skifte nära Dals Långeds samhälle. Bra vägförhållanden med ett totalt virkesförråd om ca 6 800 m³sk. Egen jakträtt både på småvilt och älg.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättat i september 2014 och uppdaterad med hjälp av Bengt Svan, Södra skogsägarna och tillväxtberäknad med programmet PC Skog . Enligt uppgifter ur skogsbruksplanen är den totala arealen 51,9 ha fördelad på 48,7 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är väl arronderad med ett bra vägnät. Det totala virkesförrådet bedöms vara ca 6 828 m³sk varav ca 2 800 m³sk i avverkningsbara klasser. Fördelningen trädslag 57% tall, 33% gran och 10% löv. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Fastigheten har ett planteringsbehov på 10 ha och ett röjningsbehov på 4 ha snarast.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränsen i sydvästra hörnet kommer att fastställas i lantmäteriförrättning och kommer att följa bäcken.

Jakt

Jakträtten har varit muntligen upplåten årsvis, inget nytt avtal har dock ingåtts inför jaktåret 2018-19. Älgjakt har bedrivits ihop med grannfastighet. Jakttorn och grillplats med snedtäcka uppförda av jaktlaget.

Taxeringsvärden.

Då fastigheten ska nybildas finns inga gällande taxeringsvärden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både privatperson och juridisk person som söks hos Länsstyrelsen och kostar 3700 kr för privatperson. Förvärvstillstånd krävs dock ej för privatperson som varit mantalsskriven det senaste året eller längre inom glesbygd i aktuell kommun.

Väg

Fastigheten har del i Halleby samfällighetsförening, årlig kostnad för fastigheten är ej fastställd än men har varit mellan ca 1000-2000 kr/år för hela Enet 1:412.

Fastighetsbildning

Ansökan om avstyckning är inskickad till lantmäteriet i februari 2018, normal handläggningstid ligger på 11-12 månader. Tillträde kan först ske när förrättningen är avslutad och registrerad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 700000 kr

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter