VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård Ålem, 75 ha

Häggemåla 2:5, gård med fint beläget gårdscentrum och närhet till Ålems samhälle. 30 minuter restid till Kalmar, 10 minuter till Mönsterås. Skogsareal om 66 ha med ett virkesförråd om 10 100 m³sk. God bonitet. Kan förvärvas enligt flera alternativ. Utgångspris: 8 900 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-03-19 kl 16:00. Visning: Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 2 mars och fredagen den 9 mars 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
74,6 ha
Skogsmark:
65,6 ha
Åkermark:
6,9 ha
Betesmark:
0,6 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Virkesförråd:
10 093 m³sk
Boyta:
164 kvm
Fastighet:
Mönsterås Häggemåla 2:5
Häggemåla 312
38493 Ålem

Utgångspris/ försäljningssätt

8 900 000 kr
Bud

Visning

Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 2 och fredagen den 9 mars 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85.​

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Mönsterås Häggemåla 2:5

Skogsgård Ålem, 75 ha

Häggemåla 2:5, gård med fint beläget gårdscentrum och närhet till Ålems samhälle. 30 minuter restid till Kalmar, 10 minuter till Mönsterås. Skogsareal om 66 ha med ett virkesförråd om 10 100 m³sk. God bonitet. Kan förvärvas enligt flera alternativ. Utgångspris: 8 900 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-03-19 kl 16:00. Visning: Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 2 mars och fredagen den 9 mars 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00.

Byggnader

Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Möjlighet finns att förvärva viss lös egendom.

Bostadsbyggnad

Fint beläget gårdscentrum med ca 5 kilometer till Ålem och 10 minuter till Mönsterås. Gårdsbyggnad uppförd i 2 plan med trästomme, träfasad och tak av lertegel. Källare under del av byggnaden. Treglasfönster i delar av byggnaden. På nedre våningen finns kök, 2 rum, hall, altan, tvättstuga, dusch/badrum/wc och groventré. På övre våningen finns 4 rum, wc och hall med utgång till balkong. I källaren är pannrum, vedförråd. Senaste större renovering/ombyggnad av kök, tvättstuga och inglasad altan utfördes 2011. Renovering och underhåll av byggnaden har skett löpande under åren. Enskilt vatten från en djupborrad brunn kopplat till vattenfilter. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltrationsanläggning. Ej godkänd infiltrationsanläggning. Uppvärmning sker genom ett vattenburet system, vedpanna (2010) och ackumulatortank med elpatron. Systemet är förberett för att kunna installera solceller. Uppgifter ifrån taxeringen ger följande: Taxerad boyta 164 kvm. Taxerad biyta 30 kvm. Byggår omkring 1870. Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen. Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad.

Lillstuga

1-plans träbyggnad uppförd på torpargrund. Träfasad och lertegel som takbeklädnad. Vindsutrymmet används som sovloft.

Ladugård

En större ladugårdsbyggnad uppförd 1950. Byggnaden används som förråd, uppställningsplats för maskiner m.m. I ladugården finns äldre inredning för djurhållning. Murade väggar i gamla djur avdelningen, övriga delar har träkonstruktion med träfasad. Byggnaden har eternittak. Skullen har använts som samlingsutrymme/festlokal vid flera tillfällen. En klättervägg är uppbyggd i en del av logen. En del av byggnaden har gjorts om till gäststuga med 2 rum, pentry och dusch. El och vatten finns indraget.

Maskinhall

Maskinhall med en taxerad yta om 160 kvm och byggår 1987. Träkonstruktion med träfasad och plåttak. Gjutet golv i hela hallen. 2 skjutportar med måtten 3,7 x 4,0 meter.

Radiomast

Industrienhet/övrig byggnad för radiokommunikation. Årlig arrendeavgäld är 8 000 kr/år.

Övriga byggnader

Två mindre ekonomibyggnader finns också. Träbyggnader med träfasad och plåttak. Byggnaderna används som förråd och garage för bilar.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av LRF Konsult, Mattias Johansson under november 2017. Skogsfastighet med stor andel areal i huggningsklassen G1, gallringsskog. Flera skogsbestånd är belägna i svagt sluttande terräng vilket ger en god tillväxt, bonitet om 8,2 m³sk/ha. Inriktningen är att bedriva en hög och värdefull skogsproduktion. Cirka 4 800 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2 i huvudsak gran. Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion. Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. I flera avdelningar på fastigheten finns stenmurar och odlingsrösen dessa är kultur/fornlämningar. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Åkermark

Arealen åker på Häggemåla 2:5 är cirka 7 ha. Betesmarken är ca 0,6 ha. Goda brukningsmöjligheter och väl arrondering med i huvudsak lätt åtkomliga åkrar med mindre avstånd ifrån gårdscentrum. För närvarande odlas bland annat vall och spannmål i området. Jordbruksmarken är utarrenderad.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar, bland annat Mönsterås Hedersrum GA:1. Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Jakt

Jakten tillgänglig för ny ägare från 2020-07-01. Sedvanliga jaktmöjligheter på hög- och småvilt. Kan ingå i älgskötselområde.

3G mast.

En 3G mast är placerad på fastigheten. Årligt arrendeavgäld är 8 000 kr/år.

Byggnad på ofrigrund

En bastustuga är uppbyggd intill Ålem - Rugstorpsvägen, byggnaden ligger på ofrigrund. Bastun sköts av Häggemåla bastuförening. Ingen ersättning utgår till markägaren.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen. Kontakta ansvariga handläggare för mer information. 1. Hela fastigheten. Pris 8 900 000 kronor. 2. Gårdscentrum, innehållande samtliga byggnader, tomtområde och areal om ca 5 ha. Pris 2 500 000 kronor. Rödmarkerat på ortofotokartan. 3. Skogsmarken och åker/övrig areal om 69 ha. 2 skiften, cirka 10 000 m³sk. Pris 6 400 000 kronor.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Visning fredagen den 2 mars och fredagen den 9 mars 2017 kl 10:00.

Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 2 mars och fredagen den 9 mars 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4507000 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter