VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Ungsskogsfastighet på 75 ha

Ungsskogsfastighet i ett sammanhängande skifte på ca 75 ha med bra skogsbilvägnät. Skogsmarken uppgår till ca 65,6 ha och utgörs i huvudsak av tillväxande ungsskog och yngre gallringsskog av barr och boniteten är beräknad till 8,6 msk/h/år. Terrängen är överlag god och markerna bedöms som friska. Inom fastigheten finns även ett gårdscentra med ett äldre byggnadsbestånd av byggnader. Inägomarken uppgår till ca 5,1 ha och utgörs av åkerlyckor. Jakträtt. Pris 4 125 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 584 m³sk
Boyta:
97 kvm
Fastighet:
Karlskrona Lönnemåla 2:1
Lönnemåla 206
37378 Fågelmara

Utgångspris/ försäljningssätt

Bud

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakta ansvarig mäklare för visning av byggnaderna.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Karlskrona Lönnemåla 2:1

Ungsskogsfastighet på 75 ha

Ungsskogsfastighet i ett sammanhängande skifte på ca 75 ha med bra skogsbilvägnät. Skogsmarken uppgår till ca 65,6 ha och utgörs i huvudsak av tillväxande ungsskog och yngre gallringsskog av barr och boniteten är beräknad till 8,6 msk/h/år. Terrängen är överlag god och markerna bedöms som friska. Inom fastigheten finns även ett gårdscentra med ett äldre byggnadsbestånd av byggnader. Inägomarken uppgår till ca 5,1 ha och utgörs av åkerlyckor. Jakträtt. Pris 4 125 000 kr eller bud

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är i äldre skick och byggd på en torpargrund av kilad sten. Stomme och fasad är av trä och taket är belagt med betongpannor för ca 4 år sen. Tre fina kakelugnar finns i huset och vedspis (dock föreligger eldningsförbud). Nedre plan inrymmer groventrè, hall, kök, allrum och fin rum. Övre plan är en oinredd vind. Inom gårdscentrat finns två grävda dricksvattenbrunnar samt utedass.

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns ett äldre undantagshus, snickarbod samt två äldre ladugårdsbyggnader. Samtliga byggnader är i äldre skick och i behov av underhåll.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 5 januari 2018 av Harald Rooth. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 65,6 ha med ett virkesförråd om 2584 m³sk. Skogsmarken utgörs av i huvudsak yngre tillväxande skogsbestånd av gran och tallskog. Skogen är skött med gallringar och röjningar och marken har en bonitet på 8,6 m³sk/ha/år. Skogsbilvägnätet är upprustat och utbyggt och ger bra och korta drivningsförhållande. Avdelning 12 och 13 är nyligen avverkad och de kommer köras ut grot på marken samt markberedas och planteras av säljaren genom Södra. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon. OBS: Vid bedömning av värdet av ungskog och ungsskogsfastigheter bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 5,1 ha och utgörs av åkerlyckor inom fastigheten. Alternativt återbeskogas inägomarken till skogsmark, vilket ger goda tillväxtbetingelser och drivningsförhållande. Stödrätter saknas till marken.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd kan komma att krävas av privatperson.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade kultur eller fornlämningar finns inom fastigheten. Källa: SeSverige.

Planer, bestämmelser mm

Inga naturvärden eller nyckelbiotoper mm finns registrerade inom fastigheten. Källa SeSverige.

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter