VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård 65,7 ha

Skogsgård för permanentboende eller bättre fritidsboende i natursköna Sävsebo. Gårdscentra med kringliggande lövskogar och betesmarker. Inägomark lämplig att nyttja till mindre djurhållning. Tillväxt fastighet där de stora investeringskostnaderna redan är tagna. Virkesförråd 6135 m³sk, Jakt

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
6 135 m³sk
Boyta:
120 kvm
Fastighet:
Hylte Sävsebo 2:2
Sävsebo 103
31491 Hyltebruk

Utgångspris/ försäljningssätt

5 300 000 kr
Bud

Visningar

2018-03-22 16:00 - 18:00

Visas av: Martin Haraldsson

Anmälan krävs/ tidsbokad

2018-04-02 10:30 - 12:00

Visas av: Martin Haraldsson

Anmälan krävs/tidsbokning

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Hylte Sävsebo 2:2

Skogsgård 65,7 ha

Skogsgård för permanentboende eller bättre fritidsboende i natursköna Sävsebo. Gårdscentra med kringliggande lövskogar och betesmarker. Inägomark lämplig att nyttja till mindre djurhållning. Tillväxt fastighet där de stora investeringskostnaderna redan är tagna. Virkesförråd 6135 m³sk, Jakt

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1 ½ plan med källare, ursprungligen uppförd 1846 i liggande timmer, därefter tillbyggd i flera omgångar. På ovanvåningen finns drag kvar av den äldre byggnationen med välvt tak i ett av sovrummen samt dörrar med vackra dekorationsmålningar. Utvändig klädsel av stående träpanel, södergaveln utbytt under hösten 2017. Tak av plåt. Flertalet av fönstren är även de utbytta mot moderna isolerglas. Bottenplan med stora delar renoverat 2013, 120 kvm boyta i två plan samt 87 kvm biyta i källare. Modernt kök, matsal, möblerbar hall och sovrum renoverat från 2013 med ny isolering i bjälklag, ekparkettgolv och nya ytskikt. Större sällskapsrum med parkettgolv och inglasat uterum. På bottenplan finns också badrum med toalett och badkar, ytskikt våtrumstapet. Källare inredd med helkaklat badrum och toalett samt bastu, aggregatet återstår att ansluta. I övrigt ger källaren plats för tvättstuga samt matkällare och pannrum. Stora delar av rördragning för vatten och vvs är utbytt, bjälklaget isolerat och innertak i källaren är utbytt under kök och hall. Andra plan uppdelad på tre sovrum samt hall med balkong mot söder. Fiber: Nuvarande ägare har tecknat avtal för fiberanslutning via Iponly. Tidsplan för grävning och anslutning är ännu inte fastställd. Uppvärmning: Äldre vedpanna med påbyggd pelletsbrännare sedan 2012 för enkel drift. Vatten: Vatten från egen grävd/sprängd brunn med god vattentillgång. Avlopp: Enskilt.

Ekonomibyggnader

Carport i trästomme med plats för två bilar, nydragen el med jordfelsbrytare och 3-fas uttag. Ytterligare en ekonomibyggnad med plats för traktor, även den uppförd i trä. På motsatt sida vägen finns ytterligare en ekonomibyggnad med stomme och utvändig klädsel av trä. Byggnaden används som förråd. Samtliga ekonomibyggnader har plåttak.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Leif Persson AL-skogsdata inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 56,5 ha med ett virkesförråd om totalt 6135 m³sk varav ca 1950 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Fastigheten är normalt kuperad för trakten vilket ger en god potential för produktion av virke. Avverkningar och skogsvård Den beräknade tillväxt för planperioden är totalt c:a 2699 m³sk. Grundförslaget på avverkningar är på 232 m³sk vilket avser beståndsvårdande gallring. Uttaget är långt under tillväxten för fastigheten, vilket beror på att fastigheten är i god tillväxt med hög andel yngre skog. Delar av äldre betesmark, avdelning 30, har nyligen återbeskogats. ​ Planläggarens förslag är att fortsätta på inslagen linje och även plantera den successivt igenvuxna inägan angiven som avdelning 12 enligt skogsbruksplanen. Nuvarande ägare har sökt och fått godkänt av Länsstyrelsen att plantera avdelning 12. Det är i så fall den åtgärd som bör göras omgående. I övrigt är det efterföljande återväxtkontroll och ungskogsröjning som är aktuell först om några år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Vägar

Nuvarande ägare har rustat vägar, anlagt vändplan och rensat diken. Den upprustade skogsbilvägen i östlig riktning är numer klassad och godkänd av VMF för bil och släp. På fastigheten finns även god tillgång till naturgrus.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering har fastigheten inga nyckelbiotoper men två naturvärden. De två naturvärdena berör avdelning 20 och 24 enligt skogsbruksplanen och avser lövskog som betats under längre tidsperioder, (skogsbete). Det finns inga registreringar om biotopskydd, vattentäkter, vattenskyddsområde eller Natura 2000 områden.

Forn- och kulturlämningar

Det finns registrerade fornminnesområden avseende fossil åker på den norra delen av fastigheten. Området berör norra delen av avdelning 20 och syns i fält i form av odlingsspår, främst då i form av stenrösen och stengärdesgårdar. Det finns dessutom två kulturhistoriska lämningar i form av en torplämning i nordväst i avdelning 1 samt rester av en kvarn i avdelning 32 på fastighetens sydöstra kant.

Jakt

Jakträtt är ej upplåten och därmed fri för köparen på tillträdesdagen. Älgjakt sker tillsammans med grannar och där man idag ingår i ett gemensamt jaktlag om ca 380 ha. Fastigheten ingår i Femsjö-Färgaryds Älgskötselområde. Jaktbart vilt i området är älg, vildsvin, rådjur och sedvanligt småvilt.

Lantmäteri

Det pågår två olika förrättningar, dels en utredning angående soldattorpet Sävsebo S:1, dels en anläggningsåtgärd. Fastighetens andelar i samfälligheten är sålda och ingår således inte i denna fastighetsförsäljning. Dessa förrättningar är inget som hindrar köparen att få full lagfart eller att ta ut nya pantbrev.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3594000 kr

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk

Liknande fastigheter