VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte Kalmar, 44 ha

Skog och mark cirka 2 mil nordväst Kalmar. Skogsareal om 41 ha med god bonitet, 8.6 m3 sk/ha. Virkesförråd 4 300 m3 sk enligt nyupprättad plan. Skogsbruk har bedrivits enligt sedvanliga skogsskötselmetoder. Jakten tillgänglig från 2018-07-01. Inga byggnader. Utgångspris: 2 850 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-04-16, kl. 16.00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
43,3 ha
Skogsmark:
41,5 ha
Skogsimpediment:
0,2 ha
Betesmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
4 289 m³sk
Fastighet:
Kalmar Tombo 1:2, del av
Tombo 110
39598 Läckeby

Utgångspris/ försäljningssätt

2 850 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Kalmar Tombo 1:2, del av

Skogsskifte Kalmar, 44 ha

Skog och mark cirka 2 mil nordväst Kalmar. Skogsareal om 41 ha med god bonitet, 8.6 m3 sk/ha. Virkesförråd 4 300 m3 sk enligt nyupprättad plan. Skogsbruk har bedrivits enligt sedvanliga skogsskötselmetoder. Jakten tillgänglig från 2018-07-01. Inga byggnader. Utgångspris: 2 850 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-04-16, kl. 16.00.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Södra under januari 2018. Medelboniteten är uppskattad till 8,6 m³sk/ha. Fastighetens skogsareal som är 41,5 ha utgörs till stor andel av skogar som är yngre än 40 år. Virkesförrådet är beräknat till 4 288 m³sk. Cirka 2 550 m³sk är S1 och S2 skog. Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha. Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket. Bra förutsättningar för skogsskötsel. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Återväxtåtgärder i form av markberedning om 3,7 ha och plantering om 3,7 ha berörande avdelning 12.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

I bestånd 4 finns en fyndplats av slagg, som är klassad kulturhistorisk lämning.

Betesmark

1,6 ha betesmark finns på östra skiftet. Inga stödrätter följer fastigheten.

Andel i samfällighet, Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1.

Fastigheten Kalmar Tombo 1:2 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,0634 %.

Skogsbilvägar

Brukning /underhåll, användning av aktuella skogsbilvägar sker i samarbete med grannar, Västra Markgatan och Östra Markgatan. Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Jakt

Jakten tillgänglig från och med 2018-07-01. Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur och vildsvin.

Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Bud kan läggas enligt fler alternativ. 1, Hela fastigheten, huvudalternativet. 2, Västra skogsskiftet, avdelningarna 1 till och med 15 enligt skogskartan. 3, Östra skogsskiftet, avdelningarna 16 till och med 20 enligt skogskartan. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning. Fastigheten uppfyller areal-/tillväxtkrav för att bilda egen lantbruksenhet enligt fastighetsbildningslagen. Förvärv kan även innebära att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter