VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark Töreboda

Väster om Töreboda utbjudes ca 35,5 ha jordbruksmark. Åkermarken omfattar ca 30,7 ha och utgörs huvudsakligen av lerjord, övrig areal 4,8 ha utgörs av betesmark och skogsdungar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
35,5 ha
Åkermark:
30,7 ha
Betesmark:
2,2 ha
Småhusmark lantbruk:
2,6 ha
Fastighet:
Töreboda Haga del av 1:3 m.fl .

Töreboda

Utgångspris/ försäljningssätt

4 250 000 kr
Bud

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Töreboda Haga del av 1:3 m.fl .

Åkermark Töreboda

Väster om Töreboda utbjudes ca 35,5 ha jordbruksmark. Åkermarken omfattar ca 30,7 ha och utgörs huvudsakligen av lerjord, övrig areal 4,8 ha utgörs av betesmark och skogsdungar.

Åkermark

Ca 30,7 ha stödberättigad åkermark på övervägande lerjordar av varierande karaktär fördelat på tre skiften. Marken är ej systemtäckdikad men några stammar finns nedlagda. Till fastigheten hör även drygt 2 ha naturbetesmark. Markerna är utarrenderade till och med 2018-12-31.

Stödrätter

Inga stödrätter ingår i överlåtelsen.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2018-06-30.

Tomt & ladugård

Fastighetens mangårdsbyggnad revs för ca fem år sedan och kvar finns tomten som omgärdas av stenmur och fruktträd. En äldre höghus ladugård under plåttak med äldre djurdel med ovanliggande ränne samt loge som nyttjas till förvaring. El anslutning saknas.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Samtliga lantmäterikostnader som uppstår står köparen för. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är framtagna genom mätning på karta samt blockkarta. Den exakta arealen kommer att fastställas av Lantmäteriet vid kommande förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för såväl fysisk som juridisk person.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter