VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med torp

Produktiv skogsmark om totalt ca 32 ha i norra delarna av Högboda. Fastigheternas bonitet är beräknad till 6,2 m³sk per ha och har en årlig tillväxt på ca 200 m³sk. Övervägande del av skogsmarken utgörs av gallringsskog. Älgjakt inom Högboda vvo och småviltsjakt inom Ärtetans hemman.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
32,1 ha
Skogsmark:
31,7 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
5 469 m³sk
Fastighet:
Kil Ärtetan 1:4, 1:18, 1:23, 1:50

Utgångspris/ försäljningssätt

1 700 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Kil Ärtetan 1:4, 1:18, 1:23, 1:50

Skogsfastighet med torp

Produktiv skogsmark om totalt ca 32 ha i norra delarna av Högboda. Fastigheternas bonitet är beräknad till 6,2 m³sk per ha och har en årlig tillväxt på ca 200 m³sk. Övervägande del av skogsmarken utgörs av gallringsskog. Älgjakt inom Högboda vvo och småviltsjakt inom Ärtetans hemman.

Byggnader

Torpstuga

På fastigheten Ärtetan 1:50, skifte 1, finns ett gammalt torp i sämre skick samt en äldre timrad bod. El och vatten saknas. Tomten uppgår till ca 1000 m².

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015-04-28 av planläggare Bengt Walan. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 31,7 ha med ett virkesförråd om 5435 m3sk. Planen är framräknad med två års tillväxt samt att pågående avverkning om ca 360 m³sk är borträknat ur virkesförrådet i planen (5469 m³sk). Avverkningen sker vår/vinter 2018.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Älgjakt inom Högboda vvo. Småviltsjakt inom Ärtetans hemman. Jakträtten är ej upplåten och övergår på köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller andra särskilda naturvärden på fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person kräver förvärvstillstånd.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten Ärtetan 1:4 berörs av en fornlämning (2119:0006:0001).

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter