VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsfastighet med god bonitet

Skogsfastighet om 14 ha, norr om Sala. Virkesförråd om 1 700 m³sk. Talldominerad skogsmark med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar med mycket goda tillväxtmöjligheter. Lättillgänglig via egen skogsbilväg på fastigheten. Jakträtt. Förvärvstillstånd krävs. För fullständig information se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,6 ha
Skogsmark:
13,6 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 700 m³sk
Fastighet:
Sala Åverka 1:13

Utgångspris/ försäljningssätt

850 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Fredrika
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Sala Åverka 1:13

Mindre skogsfastighet med god bonitet

Skogsfastighet om 14 ha, norr om Sala. Virkesförråd om 1 700 m³sk. Talldominerad skogsmark med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar med mycket goda tillväxtmöjligheter. Lättillgänglig via egen skogsbilväg på fastigheten. Jakträtt. Förvärvstillstånd krävs. För fullständig information se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2015 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive växtsäsongen 2017. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 13,6 ha med ett virkesförråd om 1 700 m³sk. Medelbonitet på 6,9 m³sk per ha. Medeltal 130 m³sk per ha. Trädslagsblandningen består av 47 % tall, 38 % gran och 15 % björk. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Något kuperad terräng men större delen är lättframkomlig. Välfungerande skogsbilvägar på fastigheten. På fastigheten är avdelning 13 föreslagen som NO-område (naturvård orört). Avdelningen omfattar 1,5 ha (11 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. Dock bör återväxtkontroll göras på avdelning 6 (0,8 ha). I planens första period finns 3,7 ha röjning föreslaget och 1,3 ha föreslaget för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Från Sala: Tag Dalhemsleden, väg U800, norrut från Sala. Kör ca 10 km. Vid fyrvägskorsningen i Broddbo, tag höger in på väg U830, skyltat mot Möklinta och Forneby. Kör ca 8 km. Sväng vänster, skyltat mot Västerbo. Kör ca 400 m, tag vänster och fortsätt i ca 4,5 km. Utmed denna väg finns en bom med kodlås, kontakta mäklarassistent Elin Sandström (021-103552) eller mäklare Fredrika Hovberg (021-103556) för tillgång till koden. Tag höger och efter ca 600 m till vänster går en skogsbilväg in på fastigheten. På objektets informationssida på LRF Konsults hemsida finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Kordinater: SWEREF99 TM 6657051.469, 580459.169

Jakt

Fastigheten är ansluten till Möklinta Södra Viltvårdsområde (VVO). Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO. För älgjakten ingår fastighetens jaktlott i Västerbo jaktlag, som ger möjlighet till jakt även på flera angränsande fastigheter. Småviltsjakten bedrivs enskilt. Jakt på vildsvin har varit utlånad till en privatperson.

Mantal

Fastigheten har 24/1000 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. En sumpskog finns registrerad, den sträcker sig från myren (avdelning 992) och längs med vattendraget i avdelning 13. Avdelning 13 är avsatt som ett NO-område (naturvård, orört). Källa: Skogsstyrelsen, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se. Dock återfanns två kolbottnar vid fältarbetet vid planläggningen. Dessa finns markerade i avdelningskartan (avdelningarna 2 och 9).

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Kontakt

bild_Fredrika
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter