VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och lantligt boende 34 ha

Fastigheten Harkniven ligger fördelad i två skiften strax norr om Bräkne-Hoby samhälle. Fastigheten utgörs av ett gårdscentra i naturskönt läge i en bymiljö med ca 5 ha inägomark samt ett utskifte med skogsmark på ca 29 ha. Virkesförrådet uppgår totalt till ca 5 025 m³sk, varav 3 600 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Pris 4 125 000 kr eller bud

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
34,1 ha
Skogsmark:
29,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Åkermark:
2,0 ha
Betesmark:
2,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Virkesförråd:
5 025 m³sk
Boyta:
144 kvm
Fastighet:
Ronneby Harkniven 1:41, 1:23
Raskamålavägen 11
37262 Bräkne-Hoby

Utgångspris/ försäljningssätt

4 125 000 kr
Bud

Visning

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Ronneby Harkniven 1:41, 1:23

Skog och lantligt boende 34 ha

Fastigheten Harkniven ligger fördelad i två skiften strax norr om Bräkne-Hoby samhälle. Fastigheten utgörs av ett gårdscentra i naturskönt läge i en bymiljö med ca 5 ha inägomark samt ett utskifte med skogsmark på ca 29 ha. Virkesförrådet uppgår totalt till ca 5 025 m³sk, varav 3 600 m³sk är avverkningsmogen barrskog. Pris 4 125 000 kr eller bud

Byggnader

Bostaden

Bostaden är byggd i 1 ½ plan på en stenlagd torpargrund. Stommen och fasaden är av trä och taket är belagt med takplåt. Uppvärmningen i huset är delvis vattenburen och kopplad till en vedspis i köket, övrig uppvärmning är elradiatorer och luft/luftvärmepump. Vattnet kommer från en djupborrad brunn på ca 180 m, borrad år 1990. Grävd vatten brunn finns även inom gårdscentrat. Avloppet är kopplat till en sluten septitank. ÖP: hall, allrum samt sovrum utan fast uppvärmningselement. NP: 2 rum, hall, kök, groventré samt toalett med dusch och tvättmöjligheter. Huset är i äldre skick men i gott skick i förhållande till sin ålder.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljaren bekostnad.

Ekonomibyggnader

Angränsande till bostaden finns ett isolerat brygghus med vattenpump. Byggnaden används delvis som förråd. Inom gårdscentrat finns även tre andra ekonomibyggnader i form av äldre ladugårdsbyggnader samt snickarbod. Byggnaderna är uppförda med trästomme på en stensatt grund och taket består delvis av eternit samt äldre betongpannor. Byggnaderna används idag i huvudsak som förråd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 27 juli 2017 av Harald Rooth. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 28,7 ha med ett virkesförråd om 5 025 m³sk. Skogsmarken utgörs både av äldre tillväxande avverkningsmogen skog samt yngre tillväxande skog. Skogsmarken utgörs till ca 95 % av barrskog med god terräng och nära till egen skogsbilväg. Bonitet ligger på ca 8,4 m³sk/ha/år. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Inägomark

Inägomarken ligger i huvudsak till gårdsskiftet och uppgår till ca 5 ha. Marken består delvis av åkermark och betad betesmark som tidigare till viss del varit bevuxen med skog. Stödrätter saknas. Marken är utarrenderad under växtsäsongen år 2018.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns de idag spår av gamla kulturlämningar i form av tjärdalar samt torpruiner och rösen.

Planer, bestämmelser mm

Inom fastigheten finns de idag inga registerade naturvärden. Källa: SeSverige.

Fastighetsbildning

Fastigheten kan säljas i sin helhet eller i delar. Vid delförsäljning av endera skifte måste fastigheten/området regleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information. Köparen svarar ensam för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1500 kr

Kontakt

bild_Gunnar
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby

Liknande fastigheter