VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Två angränsande skogsfastigheter utanför Nyköping.

Nu finns möjlighet att förvärva två angränsande skogsfastigheter om totalt ca 114 ha. Fastigheterna är belägna i anslutning till E4 och till Nyköping är det ca 15 minuter med bil. Totalt 80,9 ha produktiv skogsmark på tillväxt med ett talldominerat virkesförråd om ca 9400 m3sk. Fastigheterna erbjuder en omväxlande natur med fina viltbiotoper. Utöver den produktiva skogsmarken finns vackra hällmarker, myrmarker samt del i mindre skogstjärn. Skogsbilväg i gott skick ansluter till fastigheten. Jaktmöjligheter finns och förekommande viltslag är: älg, kronvilt, rådjur, vildsvin samt dovvilt(sporadiskt). Möjlighet finns att lägga enskilt bud på respektive fastighet eller på hela innehavet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
114,9 ha
Skogsmark:
80,9 ha
Myr/kärr/mosse:
18,1 ha
Berg/hällmark:
15,0 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Vatten:
0,6 ha
Virkesförråd:
9 462 m³sk
Fastighet:
Nyköping Kila-Hässelby 1:9 och 1:10

Utgångspris/ försäljningssätt

6 800 000 kr
Intresseanmälan

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Kontakta Jacob Mörner för kod till vägbom.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm
Nyköping Kila-Hässelby 1:9 och 1:10

Två angränsande skogsfastigheter utanför Nyköping.

Nu finns möjlighet att förvärva två angränsande skogsfastigheter om totalt ca 114 ha. Fastigheterna är belägna i anslutning till E4 och till Nyköping är det ca 15 minuter med bil. Totalt 80,9 ha produktiv skogsmark på tillväxt med ett talldominerat virkesförråd om ca 9400 m3sk. Fastigheterna erbjuder en omväxlande natur med fina viltbiotoper. Utöver den produktiva skogsmarken finns vackra hällmarker, myrmarker samt del i mindre skogstjärn. Skogsbilväg i gott skick ansluter till fastigheten. Jaktmöjligheter finns och förekommande viltslag är: älg, kronvilt, rådjur, vildsvin samt dovvilt(sporadiskt). Möjlighet finns att lägga enskilt bud på respektive fastighet eller på hela innehavet.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog i mars 2017. Planen är tillväxtuppräknad en växtsäsong av Johan Sundby från LRF konsult. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Totala arealen produktiv skogsmark är 80,9 ha med en beräknad medelbonitet om 6,5 m3sk/ha och år. Totalt virkesförråd om 9462 m3sk och utgörs av 68 % tall, 25 % gran och 7 % björk. Arealen domineras av skog i 45 års ålder. För vidare skogsuppgifter se bilagd plan för hela innehavet eller separat plan för respektive fastighet.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av plantering om 2,8 ha Planteringen är beställd av Mellanskog och skall utföras under våren 2018. Detta bekostas av säljaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Första stycket gäller även brukningsenheter på 50 hektar produktiv skogsmark eller mindre om brukningsenheten genom fastighetsbildning bildats av mark från en brukningsenhet större än 50 hektar eller tillförts mark från en sådan enhet och mindre än tre år har förflutit sedan fastighetsbildningen ägde rum. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Kila älg- och kronskötselområde. Förekommande viltslag är älg, kronvilt, vildsvin, dovvilt (sporadiskt), rådjur. Jakträtten är upplåten till och med 2019-07-01. Sex månader uppsägningstid gäller. Möjlighet finns för ny ägare att ansöka om att få komma med i jaktlaget som nyttjar jakten på fastigheterna idag. Jaktlaget jagar på ca 300 ha. Nuvarande jaktlag hade föregående år en tilldelningen på älg om en kalv och då max en kalv/jaktdag tills potten i hela skötselområdet är fylld. För kronhjort var tilldelningen en vuxen och fritt på kalv. Tilldelningen kan komma att ändras. På fastigheterna finns ett antal jakttorn och skjutlavar som tillhör jaktlaget och ingår ej i köpet.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns sex forn/kulturlämningar. Dessa består av två tjärgropar, tre områden märkta som skogsbrukslämning samt ett område märkt som lägenhetsbebyggelse (lämning från gammalt torp). Källa Riksantikvarieämbetet.

Naturvärden

Tre nyckelbiotoper finns registrerade dessa är hänförliga till Kila-Hässelby 1:9 och består av dels blockrik mark och hällmark, dels ett område med senvuxna träd som håller ornitologiska värden samt ett område med tallsumpskog. Dessa berör avdelning 4 och 7 (klassade som S3) samt ett myrområde i skogsbruksplanen. Källa Skogsstyrelsen.

Väg

Vägen som går längst med fastigheternas västra gräns har tidigare skötts av Strängnäs stift. Vid skogliga åtgärder på fastigheterna där vägen i efterhand har behövts rustas upp har nuvarande ägare stått för kostnaden för detta.

Ostlänken

Den korridor som har rang nummer ett i rangordningen av studerade korridorer inom järnvägsutredningen för Ostlänken skär igenom den södra fastigheten, Kila Hässelby 1:10, (se kartmaterial). Trafikverket genomförde ett samrådsmöte under juni 2017 (delsträckan Skavsta-Stavsjö) Samrådsmaterialet finns att ta del av på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/Omradesinformationdelprojekt /Nykoping/samrad-for-delstracka-skavsta-stavsjo/ Information om projektet finns även på Nyköpings kommuns hemsida: https://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Ostlanken/

Kila Hässelby 1:9

Fastigheten är obebyggd och i ett skifte. Totalareal om 66,8 ha land samt 0,6 ha vatten. Av landarealen är 41,4 ha produktiv skogsmark, 18 ha är myr/kärr/mosse, berg/hällmark 7,4 ha. Totalt virkesförråd om 3867 m3sk. Medelbonitet om 6,2 m3sk/ha. Fastigheten har sin tyngdpunkt i skog mellan 5-25 års ålder. Föreslagen skogsvård närmaste 5 åren är följande: Snarast: röjning 8,8 ha, plantering 2,8 ha (planteringen bekostas av säljaren) Inom fem år: röjning 5,5 ha Prisindikation: 3 200 000 kr.

Kila Hässelby 1:10

Fastigheten är obebyggd och i ett skifte. Totalareal om 47,5 ha. Av landarealen är 39,5 ha produktiv skogsmark, 0,1 ha är myr/kärr/mosse, 7,6 ha berg/hällmark samt väg om 0,3 ha. Totalt virkesförråd om 5595 m3sk. Medelbonitet om 6,8 m3sk/ha. Fastigheten har sin tyngdpunkt i skog mellan 40-49 års ålder.Ca 77 % av totalarealen. Föreslagen skogsvård närmaste 5 åren är följande: Inom fem år: röjning 1,1 ha Prisindikation: 3 600 000 kr. För vidare uppgifter se bilagd skogsbruksplan.

Taxeringsvärden

Då fastigheterna är nybildade finns ej något taxeringsvärde att tillgå.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Äldre byggnad

På Kila- Hässelby 1:10 finns en äldre byggnad/huggarkoja.

Inteckningar

Fastigheterna överlåts fria från lån och inteckningar.

Områdesbeskrivning

Fastigheterna är belägna norr om E4an utanför Jönåker i Nyköpings kommun. Till Nyköping är det ca 2,1 mil, och tar med bil ca 15 minuter.

Vägbeskrivning

Norrifrån Kör E4 södergående. Vid trafikplats Jönåker tag avfart mot hamn/Arkösund/Jönåker. Tag vänster i första t-korsning mot Jönåker. Kör ca 2 km. Efter golfbanan kommer en ny t-korsning, tag höger. Följ sedan vägen tills du ser en LRF Konsult-skylt. Tag höger igen in på grusvägen och följs sedan skyltning. Söderifrån Kör E4 norrut. Tag avfart mot Katrineholm. Vid t-korsning tag höger mot Stavsjö/Ålberga. Följ vägen till ny t-korsning och tag vänster mot Jönåker. Följ sedan vägen tills du ser en LRF Konsult-skylt. Tag vänster in på grusväg och följ skyltning.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter