VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Större åkerskifte för fastighetsreglering

Söder om Ålands kyrka säljs jordbruksmark till lantbrukare i västra delen av Uppsala kommun. Objektet skall regleras till annan lantbruksfastighet. Tillträde till åkermarken sker 2019-03-14. Sammanhängande skifte på 36 ha, varav 30 ha är åkermark. Väl samlade åkerskiften med inslag av åkerholmar på den västra delen. Bra väg till och genom skiftet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
35,5 ha
Åkermark:
30,0 ha
Skogsmark:
2,0 ha
Skogsimpediment:
2,0 ha
Väg och kraftledning:
1,5 ha
Fastighet:
Uppsala Tibble-Sundby 1:1, 3:1, 3:2 och 3:3, del av

Vänge

Utgångspris/ försäljningssätt

3 000 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Uppsala Tibble-Sundby 1:1, 3:1, 3:2 och 3:3, del av

Större åkerskifte för fastighetsreglering

Söder om Ålands kyrka säljs jordbruksmark till lantbrukare i västra delen av Uppsala kommun. Objektet skall regleras till annan lantbruksfastighet. Tillträde till åkermarken sker 2019-03-14. Sammanhängande skifte på 36 ha, varav 30 ha är åkermark. Väl samlade åkerskiften med inslag av åkerholmar på den västra delen. Bra väg till och genom skiftet.

Vägbeskrivning

Från Ålands bygdegård, RV 72: Sväng höger vid skyltning mot Skogstibble. Kör ca 3,7 km. Sväng höger in på Onsikevägen (grusväg). Efter ca 650 m sväng vänster. Efter ca 400 m är du vid fastighetens östra gräns. Från Ramsta, RV 55: Sväng höger vid skyltning mot Skogstibble. Kör ca 12 km. Sväng vänster in på Onsikevägen (grusväg). Efter ca 650 m sväng vänster. Efter ca 400 m är du vid fastighetens östra gräns. GPS-koordinaterna för latitud och longitud 59.849053, 17.268161

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av 4 st registerfastigheter. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Uppsala kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen slipper då totala stämpelskatten på köpet. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt, vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Tillträde

Tillträde till fastigheten kan ske tidigast 2018-06-30.

Åkermark

Blockareal enligt SAM-internet 30,59 ha. Väl samlat, men består av flera små skiften. Den västra delen har flera åkerholmar.

Arrende/nyttjanderätter

Skriftligt arrendeavtal finns med Björn Sandberg. Uppsägning av arrendet skall ske senast 2018-07-13 för att arrendeavtalet skall upphöra att gälla vid avtalstidens slut 2019-03-13.

Skogsmark

Skogsmarken består till stor del av åkerholmar och kantzoner. Uppskattad volym 200 m³sk.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Jakt

Fastigheten ingår i Norra Hagunda Älgskötselområde, företrädare är Lars Gräns. Jakten är utarrenderad till Olle Lundborg. Säljaren förbehåller sig intäkten för jakträtten för jaktåret 2018/2019. För att jakträttsavtalet ska upphöra skall uppsägning ske senast 20181231.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Inga lån eller penninginteckningar kommer att följa med vid försäljningen.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter