VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
KOMMANDE OBJEKT!

Större åkerskifte väster om Uppsala. Mellan riksväg 72 och 55 ligger detta större skifte på 36 ha, varav 30 ha är åkermark. Väl samlade åkerskiften med inslag av åkerholmar på den västra delen. Del av fastighet, måste fastighetsregleras till redan ägd fastighet i Uppsala kommun. Kompletterande information och anbudsdatum kommer.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
35,5 ha
Åkermark:
30,0 ha
Skogsmark:
2,0 ha
Skogsimpediment:
2,0 ha
Väg och kraftledning:
1,5 ha
Fastighet:
Uppsala Tibble-Sundby 1:1, 3:1, 3:2 och 3:3, del av

Vänge

Utgångspris/ försäljningssätt

3 000 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Uppsala Tibble-Sundby 1:1, 3:1, 3:2 och 3:3, del av

KOMMANDE OBJEKT!

Större åkerskifte väster om Uppsala. Mellan riksväg 72 och 55 ligger detta större skifte på 36 ha, varav 30 ha är åkermark. Väl samlade åkerskiften med inslag av åkerholmar på den västra delen. Del av fastighet, måste fastighetsregleras till redan ägd fastighet i Uppsala kommun. Kompletterande information och anbudsdatum kommer.

Vägbeskrivning

Från Österby, RV 72: Sväng höger vid skyltning mot Skogstibble. Kör ca 3,7 km. Sväng höger in på Onsikevägen (grusväg). Efter ca 650 m sväng vänster. Efter ca 400 m är du vid fastighetens östra gräns. Från Ramsta, RV 55: Sväng höger vid skyltning mot Skogstibble. Kör ca 12 km. Sväng vänster in på Onsikevägen (grusväg). Efter ca 650 m sväng vänster. Efter ca 400 m är du vid fastighetens östra gräns. GPS-koordinaterna för latitud och longitud 59.849053, 17.268161

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Uppsala kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Åkermark

Blockareal enligt SAM-internet 30,59 ha. Väl samlat men består av flera små skiften. Den västra delen har flera åkerholmar.

Skogsmark

Skogsmarken består till stor del av åkerholmar och kantzoner. Uppskattad volym 200 m³sk.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser . Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter