VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte - Garde

Nu finns det möjlighet att förvärva skifte 13 av fastigheten Garde Frindarve 1:49. Obebyggt skogsskifte om ca 9,3 ha som säljs genom fastighetsreglering. Ny skogsinventering från Mellanskog finns att tillgå. Gallringsskog på ca 35 år.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
9,3 ha
Skogsmark:
8,4 ha
Berg/hällmark:
0,9 ha
Virkesförråd:
714 m³sk
Fastighet:
Gotland Garde Frindarve 1:49, del av
Garde Frindarve

Utgångspris/ försäljningssätt

325 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

300 000 kr

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
Gotland Garde Frindarve 1:49, del av

Skogsskifte - Garde

Nu finns det möjlighet att förvärva skifte 13 av fastigheten Garde Frindarve 1:49. Obebyggt skogsskifte om ca 9,3 ha som säljs genom fastighetsreglering. Ny skogsinventering från Mellanskog finns att tillgå. Gallringsskog på ca 35 år.

Skogsuppgifter

8,4 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan från Mellanskog. Medelbonitet bedömd till 4,3 m³sk/ha per ha. Virkesförråd på omkring 700 m³sk vilket ger ett medel på omkring 85 m³sk/ha. Gallringsskog på ca 35 år. Delvis svårframkomligt på grund av tynne. På skiftet finns det även 0,9 ha impediment i form av berg där det även finns ett gravfält.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett registrerat gravfält på berört skifte med ca 25 fornlämningar. Uppgifter enligt fastighetsutdrag och Riksantikvarieämbetets "fornsök". Se mera på: http://www.fmis.raa.se

Jakt

Jakträtten på fastigheten är inte upplåten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Erfordras ej. Marken kan endast förvärvas av sådan som redan äger befintlig jordbruksfastighet i Garde eller intill liggande socken.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Garde eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angiven areal enligt skogsbruksplan. Således ingen exakt areal. Den bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet.

Vägbeskrivning

Se karta och skyltning.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter