VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och Jakt i Hansjö, Orsa

Två obebyggda fastigheter om totalt ca 41 ha, varav ca 40 ha produktiv skogsmark. Skiften i och omkring Hornberga, intill Trossbyggets fäbod, utefter Unnåvägen på Lillbergets sluttning, samt i Östra Slådåbor. Ca 3 900 m³sk. Huvudsakligen yngre skog. Jakträtt i Hansjö viltvårdsområde, ca 21 400 ha. Andel i Orsa Besparingsskog ger rätt till bidrag och jakt på besparingsskogen, ca 60 000 ha. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se. Anbud senast: 2018-05-16 kl.14:00. Fastigheterna säljes tillsammans eller var för sig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
41,1 ha
Skogsmark:
30,8 ha
Skogsimpediment:
0,4 ha
Skogsmark:
9,5 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Vatten:
0,1 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
3 897 m³sk
Fastighet:
Orsa Hansjö 99:3 & 100:3

Utgångspris/ försäljningssätt

1 400 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Orsa Hansjö 99:3 & 100:3

Skog och Jakt i Hansjö, Orsa

Två obebyggda fastigheter om totalt ca 41 ha, varav ca 40 ha produktiv skogsmark. Skiften i och omkring Hornberga, intill Trossbyggets fäbod, utefter Unnåvägen på Lillbergets sluttning, samt i Östra Slådåbor. Ca 3 900 m³sk. Huvudsakligen yngre skog. Jakträtt i Hansjö viltvårdsområde, ca 21 400 ha. Andel i Orsa Besparingsskog ger rätt till bidrag och jakt på besparingsskogen, ca 60 000 ha. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se. Anbud senast: 2018-05-16 kl.14:00. Fastigheterna säljes tillsammans eller var för sig.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbeskrivning upprättad i november 2017 av Skogsfirma Per Rapp. Enligt beskrivningen omfattar skogsmarken ca 40,3 ha med ett virkesförråd om ca 3 897 m³sk, i huvudsak klassad som röjnings- och gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till ca 5,2 m³sk per ha och år. Skogsbeskrivningen är upprättad med gängse metoder för skogsinventering och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbeskrivningen .

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Objektet har skiften i och omkring Hornberga, intill Trossbyggets fäbod, utefter Unnåvägen på Lillbergets sluttning, samt i Östra Slådåbor. Se bifogade kartor. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner..

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller forn- och kulturlämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheterna enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheterna har jakträtt inom Hansjö viltvårdsområde som omfattar ca 21 600 ha som ingår i Orsa Noppi älgskötselområde. Kontaktperson: Nils Björklund 070-6337054. Se även www.hansjojagaren.com. Hansjö 99:3 ger även möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Orsa Fiskevårdsområde. Läs mer om fisket på www.ofvo.nu.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter