VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogssfastighet 68 Ha

Välskött skogsfastighet utan byggnader i natursköna Femsjö. Marken angränsar ner till sjön Mellan Färgen med fiskerätt och jakt. Här finns vackra omgivningar med ett flertal sjöar och lämpligt plats för att bygga ett hus. Virkesförråd 6391 m³sk i god tillväxt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
6 391 m³sk
Fastighet:
Hylte Skubbhult 1:9

Utgångspris/ försäljningssätt

4 700 000 kr
Bud

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Hylte Skubbhult 1:9

Skogssfastighet 68 Ha

Välskött skogsfastighet utan byggnader i natursköna Femsjö. Marken angränsar ner till sjön Mellan Färgen med fiskerätt och jakt. Här finns vackra omgivningar med ett flertal sjöar och lämpligt plats för att bygga ett hus. Virkesförråd 6391 m³sk i god tillväxt.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Leif Persson AL-skogsdata hösten 2014. Skogsbruksplanen är framräknad för tre års tillväxt och avdrag är gjort för de 780 m³fub som gallrades ut 2016 av Sydved. Uppdatering av planen har utförts av Martin Persson LRF-Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 53 ha med ett virkesförråd om totalt 6391 m³sk varav ca 480 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Fastigheten har under en längre tid förvaltats av ett skogsbolag där skogsvårdsåtgärder genomförts löpande med skogsbruksplanen som underlag. Fastigheten är överlag välskött med väl utförda planteringar och ungskogsröjningar samt gallringar. Det finns därmed inga akuta åtgärdsbehov eller eftersläpande skogsvårdsåtgärder. En mycket stor andel av skogen ligger i huggningsklassen för gallring och senast 2016 gjordes en gallringsgenomgång av fastigheten. Stora delar har därmed gallrats en till två gånger och står nu på bra tillväxt. I takt med att skogen blir grövre ökar timmerandelen alltmer framöver.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader. Enligt kartor ser det ut som om ladugården fortfarande är placerad på Skubbhult 1:9. Så är inte fallet. 1995 genomfördes en fastighetsreglering till det tidigare gårdscentrat. Regleringen är beslutad och har vunnit laga kraft redan under 1995, dock så har lantmätaren missat att göra förändringen i Metrias officiella kartor. Det avstyckade gårdscentrat är nu på totalt ca 1 ha. Kartfelet är påtalat till metria och åtgärdat, men det kan ta någon månad innan rättelsen syns i deras kartverktyg. Se även bifogad förrättningskarta från 1995.

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelning nr 51 samt östliga spetsen av avdelning 30 (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Fornminnen finns i form av fossil åkermark som berör avd 43, 44, 45, 46, 47. Se bifogad skogskarta. På samfälligheten Skubbhult S:3 finns kulturhistoriska lämningar i form av den gamla torpruinen.

Jakt

Jakten bedriv i dagsläget tillsammans med grannar och uppgår till ca 1600 ha vid älgjakt. I jakten ingår även ett arrende av Skubbhults naturreservat om ca 22 ha. Detta område arrenderas för närvarande av fastighetsägaren och bör kunna överlåtas till köparen. Jaktbart vilt i området är älg, vildsvin, rådjur och sedvanligt småvilt.

Fiske

Fastigheten har andelar i det samfällda fisket Skubbhult FS:1 och FS:2 vilket avser fiske i Yabergsån och delar av Mellan Färgen

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Hallands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Samfälligheten Skubbhult S:3

Soldattorpet Rävahall är en samfällighet på ca 3,8 ha mestadels bestående av skog. Samfälligheten angränsar till det långsmala skiftet i dess nordligaste spets. Fastigheten Skubbhults andelstal uppgår till 50% av samfälligheten. Resterande andelar tillhör Skubbhult 1:3

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 50000 kr

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk

Liknande fastigheter