VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte norr om Köping

Skogsskifte om 63 ha produktiv skogsmark. Till skiftet finns 7 ha inägomark. Virkesförråd om 14 200 m³sk, varav 7 500 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Trädslagsfördelning om 55 % är tall, 30 % gran och 15 % löv. Tyngdpunkt på gallringsskogar och yngre avverkningsbar skog. Medelbonitet på 6,6 m³sk/ha. Tallbestånd som står på tillväxt i väntan på gallring, där möjligheten till ett gott urval på kvalitetsstammar av både tall och gran finns. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Lättframkomlig terräng. Jakträtt. Försäljning gäller del av fastighet. Ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet. Skiftet går att fastighetsreglera till av köparen redan ägd fastighet i Köping kommun eller köpas som egen fastighet med full förfogande rätt när förrättningen har vunnit laga kraft. För fullständig information se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
71,9 ha
Skogsmark:
63,6 ha
Inägomark:
6,6 ha
Väg och kraftledning:
1,7 ha
Virkesförråd:
14 200 m³sk
Fastighet:
Köping Stora Rocklunda 3:2, Skogsskifte

Utgångspris/ försäljningssätt

6 400 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Fredrika
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Köping Stora Rocklunda 3:2, Skogsskifte

Skogsskifte norr om Köping

Skogsskifte om 63 ha produktiv skogsmark. Till skiftet finns 7 ha inägomark. Virkesförråd om 14 200 m³sk, varav 7 500 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Trädslagsfördelning om 55 % är tall, 30 % gran och 15 % löv. Tyngdpunkt på gallringsskogar och yngre avverkningsbar skog. Medelbonitet på 6,6 m³sk/ha. Tallbestånd som står på tillväxt i väntan på gallring, där möjligheten till ett gott urval på kvalitetsstammar av både tall och gran finns. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Lättframkomlig terräng. Jakträtt. Försäljning gäller del av fastighet. Ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet. Skiftet går att fastighetsreglera till av köparen redan ägd fastighet i Köping kommun eller köpas som egen fastighet med full förfogande rätt när förrättningen har vunnit laga kraft. För fullständig information se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2017 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 63 ha med ett virkesförråd om 14 200 m³sk, varav 7 500 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,6 m³sk per ha. Medeltal 224 m³sk per ha. Trädslagsblandning med 55 % tall, 30 % gran och 15 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på gallringsskogar och yngre avverkningsbar skog i åldrarna 50-70 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Lättframkomlig terräng. På fastigheten är avdelning 7 föreslagen som NO-områden (naturvård orört). Avdelning omfattar 0,8 ha (1,3 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärd i form av markberedning om 2 ha, röjning om 4 ha och eventuell dikesrensning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Vägbeskrivning

Från Västerås: Ta E18 västerut mot Köping. Kör ca 26 km och ta avfart 124-trafikplats Morgendal. Kör i högerfilen och vid korsningen sväng höger mot Odensvi. Efter ca 300 m sväng vänster, skyltat mot Köping/Odensvi. Kör ca 3,6 km och sväng höger fortsatt skyltat mot Odensvi. Efter ca 650 m sväng höger, skyltat Rocklunda. Kör ytterligare ca 1 km och sväng vänster mellan de två husen och passera över gårdsplan. Fortsätt på skogsbilvägen ca 1 km. Skogsskiftet ligger nu rakt framför dig. Från Köping: Ta Brunnavägen norrut. Kör ca 2,5 km och sväng vänster vid skylt mot Morgendal. Kör 3,5 km sväng höger, skyltat Rocklunda. Kör ytterligare ca 1 km och sväng vänster mellan de två husen och passera över gårdsplan. Fortsätt på skogsbilvägen ca 1 km. Skogsskiftet ligger nu rakt framför dig. På objektets informationssida på LRF Konsults hemsida finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inägomark

Stödrätter finns för 6,3 ha. Stödrätterna kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Jakt

Jakten är utarrenderad t o m 20180630. Jakten bedrivs av Rocklunda Häggesta jaktlag. Det jagas på älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten ingår i Köping-Berg Älg- och Kronhjortsskötselområde. Fastigheten ingår inte i något Viltvårdsområde.

Naturvärden

På fastigheten finns det tre sumpskogar registrerade. Avdelning 14, klassificerad som kärrskog med dominans av glasbjörk. Del av avdelningarna 3, 10 och 11 är påverkade av lövskog som är klassad som övrig fuktskog. Avdelning 19 har lövskog som är klassad som övrig fuktskog, tydliga inslag av asp. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor. För mer information besök https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns sex kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Fyra av dem är klassade som lägenhetsbebyggelse och består av diverse husgrunder och rösen av varierande slag. Lämningarna återfinns i avdelningarna 15, 20, 22, 29 och 30. På avdelning 23 vid östra rågången finns ett område med skogsbrukslämningar i form av kolbotten och kojgrund. På avdelning 33 finns rester av hägnad, belägen vid gränsen till närliggande tomtfastighet. Källa: Fornsök. För mer information besök www.fmis.raa.se

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Kontakt

bild_Fredrika
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter