VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
HÖKATORPS EGENDOM 150 HA

Hökatorps Egendom är belägen i Holmestad, 7 km öster om Götene. Gården har anor sedan 1600-talet och en upphittad vindflöjel vittnar om att huvudbyggnaden har sitt ursprung från början av 1700-talet. Försäljningen omfattar del av fastigheten och utgörs av c:a 150 ha fördelat över c:a 119 ha välarronderad åkermark, 7 ha bete, 16 ha produktiv skogsmark samt 8 ha övrig mark. Byggnadsbeståndet består av huvudbyggnad, flyglar, arbetarbostad, ateljé samt ladugård, maskinhall m.fl. ekonomibyggnader. Ett gårdsarrende finns upprättat som omfattar åker och betesmark, arbetarbostad samt ekonomibyggnader. Arrendatorn har förköpsrätt. Huvudbyggnad, flygel och ateljé är f.n. uthyrda Gårdens årliga intäkter uppgår till c:a 578 000 SEK exkl. moms. Driftskostnaderna uppgår till c:a 46 000 SEK.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
150,0 ha
Åkermark:
118,8 ha
Övrigmark:
8,8 ha
Skogsmark:
15,8 ha
Betesmark:
6,6 ha
Boyta:
220 kvm
Antal rum:
10 st
Fastighet:
Del av Götene Hökatorp 1:1
Mangårdsbyggnaden 1 m.fl.
533 91 Götene
Utgångspris

24 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-05-24

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Skara
Kämpagatan 1
532 36 Skara
Del av Götene Hökatorp 1:1

HÖKATORPS EGENDOM 150 HA

Hökatorps Egendom är belägen i Holmestad, 7 km öster om Götene. Gården har anor sedan 1600-talet och en upphittad vindflöjel vittnar om att huvudbyggnaden har sitt ursprung från början av 1700-talet. Försäljningen omfattar del av fastigheten och utgörs av c:a 150 ha fördelat över c:a 119 ha välarronderad åkermark, 7 ha bete, 16 ha produktiv skogsmark samt 8 ha övrig mark. Byggnadsbeståndet består av huvudbyggnad, flyglar, arbetarbostad, ateljé samt ladugård, maskinhall m.fl. ekonomibyggnader. Ett gårdsarrende finns upprättat som omfattar åker och betesmark, arbetarbostad samt ekonomibyggnader. Arrendatorn har förköpsrätt. Huvudbyggnad, flygel och ateljé är f.n. uthyrda Gårdens årliga intäkter uppgår till c:a 578 000 SEK exkl. moms. Driftskostnaderna uppgår till c:a 46 000 SEK.

Byggnader

Huvudbyggnad

Den vackra huvudbyggnaden med sitt karakteristiska säteritak har sitt ursprung från början av 1700-talet. Byggnaden är ursprungligen uppförd på torpargrund men på senare tid har det grävts ut ett källarplan under c:a 2/3 -delar av huset. Stommen är av timmer och fasaden av stående träpanel. Yttertaket är belagt med enkupigt lertegel och fönstren är av typen kopplade två-glas. Boarean uppgår till 220 m² och biarean till 60 m² enligt taxeringsinformationen. Byggnadens yttermått är 10 x 7 meter. Bostaden värms med jordvärmeanläggning Thermia Diplomat 12 G2 med värmeeffekt 11kW samt tillsatsvärme i tre steg à 3 kW. Brinéslingor om 2 x 300 m. Vattnet är kommunalt via Stenhuggaretorpets vattenförening samt enskild avloppsanläggning med slamavskiljare, trekammarbrunn och efterföljande infiltration från 90-talet. Fastigheten är ansluten till fiber, Götene Energi. På senare år har följande renoveringar utförts: På ​1980-talet sattes två-glasfönser in. På 1990-talet renoverades yttertakets västra sida och 2011 den östra sidan med nytt underlagstak, de gamla lertegel-pannorna lades om. Även ny tak-avvattning. 2010 Installerades jordvärmeanläggningen. Det installerades också ny el i hela huset samt jordfelsbrytare. Badrummen i källare och på övre plan renoverades. Planlösningen gjordes om till fler sovrum. Fasaden målades om. 2014 Renoverades köket. 2017 Renoverades huvudentrén. Planlösning: Entréplan består av entré, stor hall, korridor, förråd, toalett med wc och handfat, fullutrustat kök med vita kökssnickerier, serveringsgång med skåpsinredning, sal/matsal och allrum med stavparkett i ek samt fyra sovrum. På övre plan finns allrum, tre sovrum samt badrum med wc, tvättställ och dusch. Källare med passage, pannrum, tre förråd samt helkaklat hygienrum med badkar, wc, handfat, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. Huvudbyggnaden och den norra flygeln är f.n. uthyrda till verksamhet inom vård och omsorg. Ett hyreskontrakt för lokal finns upprättat 2010-04-20 där uppsägningstiden är tre månader. Hyresintäkten för 2017 var 133 616 SEK/år exkl. moms. Årlig justering sker enligt KPI. I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp samt renhållning, se vidare under driftskostnad i prospekt.

Flygelbyggnader

De båda flygelbyggnaderna har troligen sitt ursprung från 1700-talet. De är uppförda med timmerstomme och yttertaket är belagt med pannor av lertegel. Den norra flygeln byggdes om på 80-talet till en kontorsbyggnad som inrymmer hall, samlingssal, kontor, pentry, toalett med handfat och dusch på första våningen samt hall, sovrum och kontor på övre plan. Kontoret på övre plan inreddes 2014. El installerades på 80-talet samt uppgraderades 2016 då Jordfelsbrytare sattes in. Uppvärmning sker med direktverkande el samt luftvärmepump. Vattnet är kommunalt via Stenhuggaretorpets vattenförening samt enskild avloppsanläggning med tre-kammarbrunn och efterföljande infiltration från 90-talet. Byggnadsmått om 11,20 x 7,30 meter. Den södra flygeln är ett traditionellt magasin som nyttjas till förråd. Bygglov finns för att inreda bottenplan till samlingssal och rum. Byggnadsmått om 11 x 6,8 meter.

Ateljén

Ateljén är ett äldre timmerhus på stenfot med nytt lertegeltak från 2011. Huset inreddes på 80-talet och används nu som målarateljè. Byggnaden inrymmer målar- och snickarverkstad samt toalett. Byggnadsmått om 15 x 8,5 meter. Ateljén är uthyrd t.o.m. 2020-04-30, hyresintäkt 19 000 SEK exkl. moms/år. I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp samt renhållning.

Bostadshus Björkelund - f.d. arbetarbostad

Äldre 1½-planshus uppfört på torpargrund och källare. Stommen är av timmer, fasaden av stående träpanel och yttertaket är belagt med betongpannor. Fönstren är av typen kopplade två-glas. Bostaden värms med luftvärmepump kompletterat med vattenburen värme via äldre kombipanna Aquator. Oljetanken är ej besiktigad. Kommunalt vatten via Stenhuggaretorpets vattenförening. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och efterföljande infiltration från 90-talet. Renoveringar: 2015 renoverades yttertaket. En ny luftvärmepump är installerad 2018. Planlösning: Entréplan med huvudentré, fullutrustat kök, vardagsrum, groventré och badrum. Övre plan består av hall, två sovrum, f.d kök samt toalett med wc, handfat och tvättmaskin. Wc är ur funktion. Källare med med pannrum. Boarean uppgår till 125 m² och biarean till 10 m² enligt taxeringsinformationen. Byggnadsmåtten är 12 x 7 meter. Huset är vidbyggt med en altan och det finns ett uthus/kallgarage på tomten.

Ladugård

Stor höghusladugård uppförd på 1930-talet med träkonstruktion, tegelsatt stalldel och yttertak av eternit. Stalldelen inrymmer ett äldre tjurstall med plats för 60 uppbundna djur samt kalvboxar. Verksamheten med tjuruppfödning upphörde 1999. I stalldelen finns också personalutrymmen, kontor och pumprum med reningsverk och inkommande kommunalt vatten (även till grannfastigheten Hökatorp 1:4 som har egen vattenmätare). Ladan har gjutet golv i två nivåer och inrymmer loge med förvaringsutrymme, äldre spannmålshantering samt skulle med hötork och hisspel. Den totala byggnadsytan är c:a 1224 m² (68x18 m).

Maskinhall - Gårdsverkstad

Maskinhall som troligen är från 1960-talet med stomme i trä samt tak och portar av plåt. Byggnadsmått om 47,5x10 meter. Byggnaden inrymmer också en isolerad gårdsverkstad om 70 m².

Gårdskontor

Äldre gårdskontor med personalutrymmen och förrådsdel. Enklare byggnad, uppförd i trä med tak av lertegel. Byggnadsmått om 15x6 meter.

Gamla häststallet

Vacker, äldre byggnad i trä med tak av lertegel och gjutet golv. Ursprungligen var detta häststallet men på 70-talet byggdes det om till kalvstall i fem avdelningar med boxinredning och spaltgolv med blötutgödsling. Här finns också utrymme för halmlager, personalavdelning och skulle. Vidbyggt stallet finns ett murat pannrum med dieselpanna och tank för uppvärmning. Detta används ej och funktionen är osäker. Vattnet till stallet är avstängt.

Övriga ekonomibyggnader

På gården finns också byggnader av enklare karaktär såsom garage, jordkällare och en äldre smedja.

Maskinhall Svenstorp

500 meter norr om gårdscentrum finns en äldre maskinhall uppförd i trä med tak och portar av plåt samt gjutet golv. Inrymmer även mindre verkstadsdel. Total byggnadsyta 300 m² (25 x 12 m).

Skogsuppgifter

I försäljningen ingår totalt 15,8 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 852 m³sk. Skogsmarken är fördelad på två områden där avdelningarna 13, 20, 21, 22, 23 är belägna vid gårdscentrum och avdelningarna 24, 25, 26, 28, 29, 30 och 31 är belägna längst i väster. Se vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan upprättad i september 2017.

Kulturhistoriska byggnader

Hökatorp finns med i Länsmuseets inventeringslista över kulturhistoriska byggnader. Detta innebär bl.a. att kommunen samråder med Länsmuseet vid bygglovsärenden.

Åkermark

Åkermarken omfattas av totalt 118,79 ha och ligger väl samlat i en ägofigur. Jordarten utgörs till övervägande del av lerjordar med varierande lerhalt samt c:a 10 ha med lättare jord och mossjordar. Dräneringen är till största delen tillfredsställande med täckdikning från 30-talet samt c:a 12 ha som dikades om 2016. Kompletteringar är löpande utförda förutom på c:a 20 ha där förbättringsbehov föreligger. Samtliga skogskanter är röjda och diken mellan åker och skogsmark är rensade och uppgrävda. På gården bedrivs spannmålsproduktion samt odling av potatis och oljeväxter. I åkerarealen ingår 0,78 ha vall, 0,35 ha bete på åkermark, 0,75 ha skyddszon mot vattendrag och 1,35 ha där det pågår ett poppelförsök. Skiftena längst i väster, 7,62 ha omfattas av grundvattenskydd, där bl.a. dispens krävs för användning av växtskydd.

Betesmark

6,6 ha stödberättigad betesmark varav 2,21 ha är beläget i anslutning till gårdscentrum och 4,39 ha ligger c:a 300 m söder om gården. Block 77 A omfattas av ett naturvärdesobjekt N 1785-1993, skogsbete.

Poppelförsök

Ett nyttjanderättsavtal finns upprättat där SLU i samarbete med Hushållningssällskapet anlagt ett poppelförsök på 1,35 ha av åkerarealen med syfte att undersöka tillväxt vid olika planteringsförband. Avtalsperioden är 5 år med början år 2016. Ersättningen är 3 000 SEK + moms/år. För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den angivna åker och betesarealen ingår i överlåtelsen.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i Hökatorps Dikningsföretag av år 1946 samt Svenstorps Dikningsföretag av år 1929. ​

Miljömålsstation -Projekt MINA

I samverkan med Götene Kommun finns en miljömålsstation i avdelning 13, där en informationstavla om miljömålet "bara naturlig försurning" samt bord och stolar finns uppställda. Projekt MINA - Miljömålen i Naturen, handlar om att beskriva 12 av Sveriges antagna miljömål på olika miljömålsplatser i Götene kommun. Detta så att besökare på dessa platser kan få en uppfattning om miljömålens innebörd, målsättning och hur vi kan agera för att uppnå dessa miljökvalitetsmål. Mer information finns på Götene kommuns hemsida/ Miljömål i naturen, projekt Mina.

Jakt

Nyttjanderättsavtal finns upprättade avseende jakträtten, dessa är uppsagda fr.o.m 2019-07-01 då jakträtten övergår till ny ägare.

Arrende/nyttjanderätter

Ett femårigt gårdsarrende finns upprättat 1 januari 2013 som avser upplåtelse av jordbruk. Arrendet omfattar åker och betesmarken, bostadshus "Björkelund" samt ladugård, maskinhall/verkstad, mindre garage, gårdskontor och stall. Köparen övertar upprättat arrendekontrakt i samband med tillträdet. Årlig arrendeintäkt är 422 700 SEK + moms. Se även under rubrik förköpsrätt/hembud nedan. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information om arrendekontraktet.

Arrendatorns förköpsrätt

Observera att arrendatorn har förköpsrätt vilket innebär att det efter avslutad budgivning kommer att upprättas ett köpekontrakt mellan Säljare och Köpare som innehåller ett svävarvillkor enligt Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället (hembud). Arrendatorn har tre månader på sig att anta hembudet från den dag hembudet skriftligen anmälts till arrendenämnden.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av Götene Hökatorp 1:1 enligt röd markering på bifogad kartskiss. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Tillträde sker enligt överenskommelse då Lantmäteriförrättningen är genomförd, vilket beräknas till vår/sommar 2019.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2000000 kr

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Skara
Kämpagatan 1
532 36 Skara

Liknande fastigheter