VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård Kalmar, 185 ha.

Gård öppet belägen i kulturlandskap. Öppet och fritt belägen lantbruksfastighet i Ljungnäs by, ca 2 mil norr om Kalmar. Gårdscentrum innehåller bostadshus och ekonomibyggnader. Markerna i ett skifte. Produktiv skogsmark om 118 ha med ett virkesförråd om ca 22 000 m³sk, varav ca 7 200 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsarealen har en åldersklassfördelning med tyngdpunkt på gallringsskogar. Av skogsvolymen är 49 % tall, 39 % gran och 12 % ek och övrigt löv. Bra, produktiv lättbrukad åkermark om ca 40 ha samlat i anslutning till gårdscentrum. 110 ha vattenareal i Kalmarsund, med flera öar. Visning: Visning av byggnaderna sker fredag den 4 maj samt fredagen 11 maj 2018, klockan 10:00, anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson 073-811 13 00. Utgångspris: 16 800 000 kronor hela fastigheten. Försäljningssätt: Bud senast 2018-05-21, kl 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
295,8 ha
Skogsmark:
117,8 ha
Skogsimpediment:
8,9 ha
Åkermark:
40,0 ha
Betesmark:
8,6 ha
Småhusmark lantbruk:
0,4 ha
Övrigmark:
9,4 ha
Vatten:
110,7 ha
Virkesförråd:
21 669 m³sk
Boyta:
208 kvm
Fastighet:
Kalmar Ljungnäs 5:1, 6:1 och Ryssby-Gamletorp 1:1
Ljungnäs 171
39595 Rockneby

Utgångspris/ försäljningssätt

16 800 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Kalmar Ljungnäs 5:1, 6:1 och Ryssby-Gamletorp 1:1

Gård Kalmar, 185 ha.

Gård öppet belägen i kulturlandskap. Öppet och fritt belägen lantbruksfastighet i Ljungnäs by, ca 2 mil norr om Kalmar. Gårdscentrum innehåller bostadshus och ekonomibyggnader. Markerna i ett skifte. Produktiv skogsmark om 118 ha med ett virkesförråd om ca 22 000 m³sk, varav ca 7 200 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsarealen har en åldersklassfördelning med tyngdpunkt på gallringsskogar. Av skogsvolymen är 49 % tall, 39 % gran och 12 % ek och övrigt löv. Bra, produktiv lättbrukad åkermark om ca 40 ha samlat i anslutning till gårdscentrum. 110 ha vattenareal i Kalmarsund, med flera öar. Visning: Visning av byggnaderna sker fredag den 4 maj samt fredagen 11 maj 2018, klockan 10:00, anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson 073-811 13 00. Utgångspris: 16 800 000 kronor hela fastigheten. Försäljningssätt: Bud senast 2018-05-21, kl 16:00.

Byggnader

Trevligt beläget gårdscentrum med förnämlig utsikt över omgivande fält och områden. Avstånd/restid till centrala Kalmar är cirka 20 minuter. Gårdscentrat består av mangårdsbyggnad, större ekonomibyggnad samt uthus. Bostaden har varit obebodd sedan 2004. Ekonomibyggnaderna är muntligen uthyrda.

Mangårdsbyggnad

Gårdsbyggnad uppförd 1907 i 1-1/2 plan med trästomme och reviterad fasad. Huset har en speciell planlösning genom att det finns sex rum inklusive köket på undervåningen, samtliga rum har högt till innertaket. På nedre botten finns en stor rymlig hall, 4 rum, wc och kök. På övre botten finns stor rymlig hall med utgång till balkong, wc/badrum, 4 sovrum. Källaren innehåller pannrum, matkällare och förrådsrum. Hela byggnaden har stort renoveringsbehov, senaste större renovering utfördes under 1950-talet. Fuktskada i flera av rummen på grund av läckande yttertak. Eget vatten och avlopp där skicket på dessa anläggningar är oklar/osäker. Uppvärmning vattenburet system genom oljepanna, äldre skick. Oljetank om 3 kubikmeter. Uppgifter ifrån taxeringen ger följande: Taxerad boyta 208 kvm. Taxerad biyta 20 kvm. Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen. Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad.

Stenladugården

Ladugården är uppförd med stensatta väggar och takkonstruktion i trä. Plåttak som takbeklädnad. Äldre inredning. El finns i byggnaden. En grävd vattenbrunn finns i anslutning till byggnaden. Enligt uppgift så är byggnaden uppförd av en byggmästare Kreuger, omkring 1860-70-tal. Muntligen uthyrd under 2018.

Loge

Träbyggnad med plåttak. Delvis gjutet golv, resterande trägolv. El finns i byggnaden. Används som maskinhall och förråd. En träbyggnad är uppförd i vinkel mot logen, byggnaden har plåttak. Används som förråd.

Magasin

Träbyggnad med lertegel som takbeklädnad. Används som förråd.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Stefan Olheden under februari 2017. Virkesförrådet är beräknat med ett års tillväxt. Medelboniteten är uppskattad till 7,4 m³sk/ha. Fastighetens skogsareal som är 118 ha, utgörs till stor del av gallringsskogar. Goda brukningsmöjligheter med förhållandevis stora skogsavdelningar och all mark i ett skifte. Virkesförrådet är beräknat till ca 21 700 m³sk vilket ger 184 m³sk/ha. Sedan planen upprättades har det skett en tillväxt med ca 820 m³sk på skogsarealen. I huvudsak utgörs virkesförrådet av gran- och tallskogar. Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker

Arealen åker på fastigheterna är cirka 40 ha. Goda brukningsmöjligheter och väl arrondering med i huvudsak lätt åtkomliga åkrar med mindre avstånd ifrån gårdscentrum. För närvarande odlas bland annat vall, spannmål med mera i området. Jordarten varierar från viss mullhaltig lerjord till sandig moränmark. Mindre områden med styvare lerjord. Åkermarken är muntligen arrenderad/brukad under växtsäsongen 2018. Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2019. Stödrätter avseende EU-stöd är oklart om det följer. Arealen betesmarker är ca 8 ha på fastigheterna. Beskaffenhet enligt taxeringen anger normal avkastning och kvalitet för området.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre registrerade fornlämningar. Det är gravrösen som noterats hos Riksantikvarieämbetet. Särskilt fint är det gravröse som ligger i den södra delen mot Ljungnäs, precis på fastighetsgränsen. Kulturlämningar förutom de ovan nämnda är en del rösen och en del stenmurar/stensträngar som kommer från den agrara tiden då mer av skogsmarken var jordbruksmark. I avdelning 7 finns rester av torpet Gamletorp.

Vatten/Kalmarsund

Fastigheten Ljungnäs 5:1 har ca 110 ha egen vattenareal i Kalmarsund. Flera öar ingår.

Öar i Kalmarsund

Öarna Långö, Stackö med flera öar består bland annat av S3 skog med ett sammanlagt virkesförråd om 1 690 m³sk. Resten av öarna är klassade som övrig mark i skogsbruksplanen. Öarna i Kalmarsund har en areal om ca 15 ha.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin, hare samt sjöfågeljakt. Jakten tillgänglig senast 2020-07-01.

Fiske

Fiskerätt/möjligheter följer fastigheten i samband med tillträde. Samfällt fiske.

Andel i samfällighet, Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1.

Fastigheten Kalmar Ljungnäs 5:1 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,1268 %. Fastigheten Kalmar Ljungnäs 6:1 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,1268 %. Fastigheten Kalmar Ryssby-Gamletorp 1:1 har andel i Kalmar Norra Möre Häradsallmäning S:1 med 0,1268 %.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysiska personer. Förvärvstillstånd kan komma att krävas för juridiska personer.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Delbud

Vid bud på del av fastigheterna så krävs en helhetslösning på samtliga delar.

Visning fredagen den 4 maj, fredagen den 11 maj 2018 kl 10:00.

Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 4 maj och fredagen den 11 maj 2018 klockan 10:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1335000 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar

Liknande fastigheter