VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet om 71 hektar på södra Ljusterö.

Nu finns möjlighet att förvärva denna obebyggda skogsfastighet på södra Ljusterö. Fastigheten är i ett skifte med en totalareal om 71 hektar varav ca 60 hektar produktiv skogsmark. Till Stockholm är det ca 5,6 mil och färjorna går dagtid med ca 10-20 minuters mellanrum. Fastigheten erbjuder skogsbruk, jakt och rekreation. Dessutom är fastigheten belägen i nära anslutning till havet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
71,0 ha
Skogsmark:
60,7 ha
Myr/kärr/mosse:
2,0 ha
Berg/hällmark:
5,9 ha
Inägomark:
1,9 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Virkesförråd:
6 023 m³sk
Fastighet:
Österåker Stensvik 1:141

Utgångspris/ försäljningssätt

4 000 000 kr
Bud

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Jacob
bild_Johan
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm
Österåker Stensvik 1:141

Obebyggd skogsfastighet om 71 hektar på södra Ljusterö.

Nu finns möjlighet att förvärva denna obebyggda skogsfastighet på södra Ljusterö. Fastigheten är i ett skifte med en totalareal om 71 hektar varav ca 60 hektar produktiv skogsmark. Till Stockholm är det ca 5,6 mil och färjorna går dagtid med ca 10-20 minuters mellanrum. Fastigheten erbjuder skogsbruk, jakt och rekreation. Dessutom är fastigheten belägen i nära anslutning till havet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2017 av Foran forest. Fastigheten har ett totalt virkesförråd om 6023 m3sk. Vilket ger 99 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 78 % tall, 13 % gran, 9 % löv. Medelbonitet om 5 m3sk/ha . Åldersfördelningen har sin tyngdpunkt i skog kring 35 års ålder samt skog i 85 års ålder. Den äldre skogen är i planen avsatt som NO (naturvårdsmål orört), detta då den är bergsbunden äldre tallskog som dels är svår att avverka men även hyser mycket gamla träd. Avverkningsförslag kommande 10-år är gallring om ca 1 100 m3sk. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Föreslagen skogsvård enligt skogsbruksplanen är följande: röjning om 11,6 hektar inom 5 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betesmark

Betsemarken uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 1,9 ha och är belägen längs med fastighetens östra gräns.

Jakt

Jakträtten är upplåten till och med 2019-07-01. Sex månaders uppsägningstid gäller. Fastigheten ingår i Ljusterö älgskötselområde. I området finns följande klövvilt: älg, vildsvin, rådjur.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. Tre områden märkta som sumpskog finns, se bifogad karta. Källa: Skogens Pärlor.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. Källa: Skogens pärlor.

Planer, bestämmelser mm

Ett område kring Grundvik är i Österåkers kommuns översiktsplan markerat som förtätning. Området är beläget i anslutning till fastighetens västra gräns och överlappar fastigheten på en mindre del. Ett område i en översiktsplan där förtätning föreslås betyder att kommunen anser att området är lämpligt för ökad bebyggelse. För mer information kontakta strategiska planeringsenheten hos Österåkers kommun. Kontaktuppgifter: exploatering@osteraker.se; 08-540 813 20

Väg

Vägen som ansluter till fastigheten är samfälld. Fastighetens andel är 20 procent. Då det finns underhållsbehov är framkomligheten på vägen begränsad.

Båtplats

Möjlighet finns att av nuvarande ägare hyra båtplats i nära anslutning till fastigheten.

Gammal bunker

På ett berg i nordvästra delen av fastigheten finns en gammal militärbunker.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Ljusterö församling i Österåkers kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson och 5 700 kr för juridisk person. Handläggningstid ca 1 månad.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad finns ännu inte något taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från lån och inteckningar.

Lagfart och inteckning

Lagfartskostnaden för fysisk person är 1,5 % av köpeskillingen, samt expeditionsavgift 825 kr. För juridisk person 4,25 % av köpeskillingen och expeditionsavgift 825 kr. Kostnaden för inteckning i fastighet för juridisk och fysisk person är 2 % av det belopp som intecknas samt expeditionsavgift 375 kr. Källa: Lantmäteriet Kostnader för lagfart och eventuellt nya inteckningar skall betalas av köparen

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen på södra Ljusterö utanför Stensvik. Vid Ljusterö torg finns bland annat livsmedelsaffär, restaurang/café, post och frisör. På norra delen av ön finns skola från förskoleklass till årskurs 9. Till Stockholm är det ca 5,6 mil. Färjorna går med ca 10- 20 minuters mellanrum.

Vägbeskrivning

Från färjeläget följer du Ljusterövägen tills du ser en skylt mot Tranvik. Tag vänster och kör på Tranviksvägen tills du ser en LRF Konsult-skylt. Den visar vägen in till fastigheten. Följ sedan LRF Konsult-skyltarna. Vid till salu-skylten ser du snitselband som markerar var fastighetens gräns korsar vägen. OBS: Vägen från första LRF Konsult-skylten är svårframkomlig med personbil. Karta över fastigheten finns bilagd.

Kontakt

bild_Jacob
bild_Johan
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter