VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet - Lärbro

Obebyggd skogsfastighet om ca 12 hektar vid Tängelgårde i Lärbro. 11,4 ha produktiv skog samt 0,5 ha naturreservat och 0,2 ha vät enligt nyupprättat skogsbruksplan från Mellanskog. Medelbonitet om 2,8 m³sk/ha/år. Gallrings och röjningsbehov i den självföryngrade skogen. Det finns idag ingen väg till fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,1 ha
Skogsmark:
11,4 ha
Skogsimpediment:
0,2 ha
Skog med restriktion:
0,5 ha
Virkesförråd:
992 m³sk
Fastighet:
Gotland Lärbro Tängelgårde 1:65

Lärbro

Utgångspris/ försäljningssätt

300 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

250 000 kr

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
Gotland Lärbro Tängelgårde 1:65

Skogsfastighet - Lärbro

Obebyggd skogsfastighet om ca 12 hektar vid Tängelgårde i Lärbro. 11,4 ha produktiv skog samt 0,5 ha naturreservat och 0,2 ha vät enligt nyupprättat skogsbruksplan från Mellanskog. Medelbonitet om 2,8 m³sk/ha/år. Gallrings och röjningsbehov i den självföryngrade skogen. Det finns idag ingen väg till fastigheten.

Skogsuppgifter

11,4 ha produktiv skogsmark enligt nyupprättad skogsbruksplan från Mellanskog. Medelboniteten är bedömd till 2,8 m³sk/ha/år. Virkesförråd på knappa 1 000 m³sk vilket ger ett medeltal på 87 m³sk per hektar. 10,4 ha av skogen är ungskog i form röjningsskog (R2) och 1 ha är gallringsskog (G1). Avdelning 4 om 0,5 ha är naturreservat och avdelning 1 om 0,2 ha är en vät. Självföryngrad skog där det även finns äldre fröträd i avverkningsbar ålder enligt skogsbruksplanen

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade fornlämningar på berörd mark enligt fastighetsutdrag och Riksantikvarieämbetets "fornsök".

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr. För juridiska personer är avgiften 5700 kr om fastighetsvärdet är under 10 miljoner.

Planer, bestämmelser mm

Det nordvästra hörnet av fastigheten är en del av Träskmyr och Vasteåns naturreservat. Hela reservatet är på totalt 285 ha.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är inte upplåten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Övrigt

Det finns en skogsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar.

Vägbeskrivning

Se karta och skyltning.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter