VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Större Skogsfastighet i Yxskaftkälen, Strömsund.

Fastigheten sträcker sig mellan byarna Yxskaftkälen och Henningskälen ca två mil väster om Strömsund. Areal om 252 ha varav 206 ha skogsmark. Fastigheten har ett väl utbyggt vägnät med väg in från båda håll. På skiftets södra del i byn Yxskaftkälen ligger ett mysigt inrett timrat härbre, på norra sidan ligger Jonsbodarna. Virkesförråd om ca 15 700 m³sk varav 4 200 m³sk är S1- och S2 skog. Skog i alla åldersklasser men vikten vilar tyngst på skog i 30-50 års spannet. Tillväxten på drygt 850 m³sk/år vilket ger skäl för att fastigheten kan anses som en god investering. Utöver det ger fastigheten goda möjligheter till jakt inom Yxskaftkälens VVO om 4 700 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
252,8 ha
Skogsmark:
206,3 ha
Myr/kärr/mosse:
40,6 ha
Väg och kraftledning:
1,3 ha
Övrigmark:
4,1 ha
Vatten:
0,5 ha
Virkesförråd:
15 707 m³sk
Fastighet:
Strömsund Yxskaftkälen 4:26

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-15

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Yxskaftkälen 4:26

Större Skogsfastighet i Yxskaftkälen, Strömsund.

Fastigheten sträcker sig mellan byarna Yxskaftkälen och Henningskälen ca två mil väster om Strömsund. Areal om 252 ha varav 206 ha skogsmark. Fastigheten har ett väl utbyggt vägnät med väg in från båda håll. På skiftets södra del i byn Yxskaftkälen ligger ett mysigt inrett timrat härbre, på norra sidan ligger Jonsbodarna. Virkesförråd om ca 15 700 m³sk varav 4 200 m³sk är S1- och S2 skog. Skog i alla åldersklasser men vikten vilar tyngst på skog i 30-50 års spannet. Tillväxten på drygt 850 m³sk/år vilket ger skäl för att fastigheten kan anses som en god investering. Utöver det ger fastigheten goda möjligheter till jakt inom Yxskaftkälens VVO om 4 700 ha.

Byggnader

Härbre

Beläget på det lilla skiftet i Yxskaftkälen. Mysigt inredd timmerbyggnad med plåttak, byggnadsmått ca 6*6 m. Braskamin, gasolspis. Utedass och gästrum i närliggande lada. Säljarna kommer eventuellt att vilja förbehålla sig rätten att nyttja härbret under en period framåt.

Jonsbodarna

Timrad Bustuga / Jaktstuga i behov av renovering.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2018 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 206,3 ha med ett virkesförråd om 15 707 m³sk varav 4 267 m³sk är S1- och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns återväxtåtgärder i form av plantering om 4,4 ha samt markberedning och plantering om 0,6 ha. Det finns även behov av röjning. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Yxskaftkälen 4:26 ingår i Yxskaftkälens viltvårdsområde med en areal om 4 770 ha. Det är ca 26 personer i jaktlaget, tilldelningen 2017 var 9-10 kalvar och 12 vuxna älgar. Det krävs 175 ha för att få full köttlott. Småvilt får jagas på hela området. Jakten övergår till köparen senast den 1 juli 2019.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

TILLTRÄDE

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

VISNING

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Områdesbeskrivning

Yxskaftkälen är en by i Jämtlands län, högt belägen på ca 400 m ö h. I byn bor ca 70 invånare. I närliggande Hammerdal och Strömsund finns kommunikation, skolor, butiker och övrig service.

Vägbeskrivning

Från Strömsund ta väg 330 mot Bredkälen, sväng vänster mot Yxskaftkälen, sväng höger i byn Yxskaftkälen - Se bifogat kartmaterial!

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter