VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Kustnära skogsfastigheter Oskarshamn, 187 ha

Skogsfastigheter Oskarshamn. Byggnader och skogsmark med strandlinje till Östersjön och ett virkesförråd om 20 400 m³sk. Möjlighet till köp av skogsareal för både fysiska - och juridiska personer, aktiebolag. Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 25 maj och fredagen den 1 juni 2018 klockan 11:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Utgångspris: 15 800 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-06-15, kl 16:00.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
211,6 ha
Skogsmark:
140,6 ha
Skogsimpediment:
32,4 ha
Åkermark:
4,5 ha
Betesmark:
3,3 ha
Övrigmark:
4,9 ha
Vatten:
25,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Virkesförråd:
20 396 m³sk
Boyta:
130 kvm
Fastighet:
Oskarshamn Lilla Laxemar 1:6, Lilla Laxemars Båtsmanstorp 1:1
Lilla Laxemar 17
57295 Figeholm
Utgångspris

15 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-06-15, kl 16:00

Visning

Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 25 maj och fredagen den 1 juni 2018 klockan 11:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Oskarshamn
Be-Ges Väg 4
572 36 Oskarshamn
Oskarshamn Lilla Laxemar 1:6, Lilla Laxemars Båtsmanstorp 1:1

Kustnära skogsfastigheter Oskarshamn, 187 ha

Skogsfastigheter Oskarshamn. Byggnader och skogsmark med strandlinje till Östersjön och ett virkesförråd om 20 400 m³sk. Möjlighet till köp av skogsareal för både fysiska - och juridiska personer, aktiebolag. Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 25 maj och fredagen den 1 juni 2018 klockan 11:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Utgångspris: 15 800 000 kronor. Försäljningssätt: Bud senast 2018-06-15, kl 16:00.

Byggnader

Trevligt beläget gårdscentrum med förnämlig utsikt över Borholmsfjärden. Gårdscentrat består av två bostadsbyggnader, sjöbod, ekonomibyggnader samt garage och uthus. En av bostadsbyggnaderna har använts till korttidsuthyrning. Avstånd till centrala Oskarshamn är cirka 2 mil.

Bostadsbyggnad 1

2-plans träbyggnad på torpargrund med eternit som fasad. Tak av betongpannor. Taxerad boyta ca 130 kvadratmeter. Kopplade fönster med innanfönster. Renovering och underhåll har skett löpande genom åren. Uppvärmning sker genom bergvärme som installerades år 2015 sammankopplad med ett vattenburet system till elementen. Enskilt vatten och enskilt avlopp. Okänd kvalitet. Nedre botten: 2 rum, kök, wc/dusch och hall. Övre botten: 2 rum, hall och balkong. Bostaden används till personalboende/korttidsuthyrning. Tomten har egen strandlinje till Borholmsfjärden i Östersjön. Bostadsbyggnad 2 är uppförd på samma tomt. Flera träbyggnader i varierad storlek och skick är uppförda på tomten.

Bostadsbyggnad 2

2-plans träbyggnad på torpargrund med eternit som fasad. Tak av lertegel. Taxerad boyta ca 112 kvadratmeter och 16 kvadratmeter biyta. Kopplade fönster med innanfönster. Nedre och övre våning är i äldre skick och standard. Enskilt vatten och enskilt avlopp. Okänd kvalitet. Nedre botten: 2 rum, kök, wc/dusch och hall. Övre botten: 2 rum, hall och balkong. Stort renoveringsbehov. Tomten har egen strandlinje till Borholmsfjärden i Östersjön. Bostadsbyggnad 1 är uppförd på samma tomt. En stensatt jordkällare finns i anslutning till bostaden.

Ladugård 1

Träbyggnad med plåttak. El finns indraget i byggnaden. Byggnaden används som förråd och garage.

Ladugård 2

Träbyggnad med eternit som takbeklädnad. El finns indraget i byggnaden. En mindre utbyggnad gjord på ena gaveln med plåttak. Byggnaden används som förråd och garage.

Lada

Träbyggnad med lertegel som takbeklädnad. Byggnaden används som förråd.

Sjöbod 1

Enkel träbyggnad med lertegel som tak. Underhåll har skett löpande under åren. Taket omlagt/renoverat år 2016. Markkabel för el är framdraget men ej installerat. Plats för en båt under tak.

Gårdscentrum

Dessa ovannämnda byggnader tillhör samma gårdscentrum. ------------------------------------------------------------

Sjöbod 2

Enkel träbyggnad med plåttak. Plats för två båtar under tak. Byggnaden ligger på Lilla Laxemar S:2 som är en samfällighet. Sjöboden tillgänglig för ny ägare från 2019-10-17.

Stuga

Stugan är belägen i skogsavdelning 48. Byggnaden uppförd år 1968 och tillbyggd år 2000. 1-plans träbyggnad på 60 m2 som står på plintar. Eternitplattor på ytterväggarna. Tak av plåt. Tvåglasfönster. Uppvärmning sker genom el-radiatorer. Vatten saknas. Elektrisk mulltoa på wc. Plasttak på altanen. NB: Hall, wc, kök och 3 rum samt altan. Renoveringsbehov. Enklare träbyggnad uppförd intill stugan.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Södra februari 2016. Revidering/uppdatering av skogsbruksplanen är gjord februari 2018. Fastighetens skogsareal som är 140,6 ha, utgörs till stor del av S1- och S2 skogar, 11 500 m³sk finns i dessa huggningsklasser. Virkesförrådet är beräknat till ca 20 400 m³sk vilket ger 145 m³sk/ha. I huvudsak utgörs virkesförrådet av tallskogar. Avdelningarna 50 och 54 kommer planteras under våren/sommaren omkostnaderna står säljaren för. Grot/ris som finns på fastigheten kommer inte ingå i försäljningen. Fastighetens vägsystem ger tillgänglighet till skogsbruket. Några av fastighetens skogsbilvägar är nyligen ombyggda och grusade. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

7,8 ha är klassat som åkermark eller betesmark (Inägomark) i skogsbruksplanen som upprättats av Södra. Enligt fastighetstaxeringen finns 22 ha inägomark med en fördelning på 12 ha åkermark, 10 ha betesmark. Inga stödrätter för EU-stödsansökningar följer fastigheten. Arealerna är hämtade från skogsbruksplanen och fastighetsregistret.

Vatten

Fastigheten Lilla Laxemar 1:6 har ca 20 ha egen vattenareal i Borholmsfjärden som är en del av Misterhults skärgård i Östersjön. Samt 5,5 ha vattenareal i Frisksjön. Lilla Laxemars Båtsmanstorp har egen strandlinje till Borholmsfjärden.

Jakt

Jakten tillgänglig för ny ägare från 2019-07-01. Sedvanliga jaktmöjligheter på hög- och småvilt. Kan ingå i älgskötselområde.

Fiske

Samfällt fiske. Fiskemöjligheter följer i samband med tillträdet.

Vägar

Åtkomst genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar. Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Försäljningsalternativ

Försäljningen avser markinnehavet i sin helhet, huvudalternativet. Vid bud på del av fastigheterna så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med köpet. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen står slutstädning av byggnaderna. Eventuellt kan lös egendom ingå i köpet.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning fredagen den 25 maj och fredagen den 1 juni 2018 kl 11:00.

Visning av bostadsbyggnader och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid två tillfällen fredagen den 25 maj och fredagen den 1 juni 2018 klockan 11:00. Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85 eller Mattias Johansson, 073-811 13 00. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas. Möjlighet för juridiska personer/aktiebolag att erhålla tillstånd.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Oskarshamn
Be-Ges Väg 4
572 36 Oskarshamn

Liknande fastigheter