VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet i Överhogdal!

Obebyggd skogsfastighet om 70 ha med skog i alla huggningsklasser. Fastigheten är belägen i nordöstra Härjedalen, strax söder om Överhogdal med omnejd. Totalt virkesförråd om 5 505 m³sk, varav 1 560 m³sk är S1 och S2. Fastigheten har viss talldominans och inga lagstadgade återväxtåtgärder. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 500 ha. Fiske i fiskevårdsområde. Bör ses som lämplig start och investeringsfastighet utifrån dess storlek, åldersklassfördelning och andel produktiv skogsmark. Försäljningssätt: Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 925 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkogatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-06-18. OBS! Märk kuvertet "Överhogdal 16:5". Använd gärna bifogad anbudsblankett. ​

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
69,7 ha
Skogsmark:
60,2 ha
Myr/kärr/mosse:
7,4 ha
Övrigmark:
2,1 ha
Virkesförråd:
5 505 m³sk
Fastighet:
Härjedalen Överhogdal 16:5

Utgångspris

925 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-18

Visning

Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Överhogdal 16:5

Obebyggd skogsfastighet i Överhogdal!

Obebyggd skogsfastighet om 70 ha med skog i alla huggningsklasser. Fastigheten är belägen i nordöstra Härjedalen, strax söder om Överhogdal med omnejd. Totalt virkesförråd om 5 505 m³sk, varav 1 560 m³sk är S1 och S2. Fastigheten har viss talldominans och inga lagstadgade återväxtåtgärder. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 2 500 ha. Fiske i fiskevårdsområde. Bör ses som lämplig start och investeringsfastighet utifrån dess storlek, åldersklassfördelning och andel produktiv skogsmark. Försäljningssätt: Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 925 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkogatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-06-18. OBS! Märk kuvertet "Överhogdal 16:5". Använd gärna bifogad anbudsblankett. ​

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad december 2015 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Mellanskog har sedan uppdaterat skogsbruksplanen med årlig tillväxt samt korrigerat utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 60,2 ha med ett virkesförråd om 5 505 m3sk varav 1 904 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag, som i sin tur ingår i älgskötselområde. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 2 500 ha och jaktledare är Christer Bäck. Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2019-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Överhogdals fiskevårdsområde. Kontakta info@overhogdal.se för mer info.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett sk naturvårdsavtal registrerat hos Skogsstyrelsen. Avtalet berör och innefattar en nyckelbiotop som är registrerad inom avd nr 309. Avdelningen är 7,9 ha har åsatts huggningsklassen S3, i skogsbruksplanen. Naturvårdsavtalet gäller i 50 år från undertecknandet 2016. Det finns även fornlämning registrerad på fastigheten, vilken återfinns inom avdelning nr 402. Lämningen härrör till fäbodvall. Utöver detta områden finns idag inga ytterligare registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter