VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Produktionsskog i Säter

Välarronderat skogsinnehav om totalt ca 68 ha med god bonitet och bra åldersfördelning. Virkesförrådet omfattar ca 8 500 m³sk varav ca 2 900 m³sk är avverkningsbart. Fastigheten ingår i Fjägeråsens Viltvårdsområde samt Stora Skedvi norra Viltvårdsområde. Som fiskerättsinnehavare inom Stora Skedvi har du tillgång till kräftfiske. Försäljning genom fastighetsreglering eller avstyckning. Bud: 2018-07-24

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
8 521 m³sk
Fastighet:
Säter Forsbo 6:2, del av
Skogsfastighet
Utgångspris

3 750 000 kr

Budgivning pågår

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Säter Forsbo 6:2, del av

Produktionsskog i Säter

Välarronderat skogsinnehav om totalt ca 68 ha med god bonitet och bra åldersfördelning. Virkesförrådet omfattar ca 8 500 m³sk varav ca 2 900 m³sk är avverkningsbart. Fastigheten ingår i Fjägeråsens Viltvårdsområde samt Stora Skedvi norra Viltvårdsområde. Som fiskerättsinnehavare inom Stora Skedvi har du tillgång till kräftfiske. Försäljning genom fastighetsreglering eller avstyckning. Bud: 2018-07-24

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 och uppdaterad till 2018 av Mellanskog. Enligt inventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 66 ha med ett uppskattat virkesförråd om 8 521 m³sk varav ca 2 932 m³sk är avverkningsbart. Skogen har mycket bra åldersfördelning och god bonitet, 7,1 m³sk per hektar och år

Skogsvård

Inom 10 år bör 19,8 ha röjas och inom 5 år bör 14 ha gallras med underväxtröjning på 10,2 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Beskrivning

Försäljningen omfattar fyra skiften på två områden. Två hemskiften i Forsbo om ca 58 ha, avdelningar 5-26 enligt skogsbruksplanen samt två utskogsskiften nära Ryggen vid Gävlevägen om ca 10 ha, avdelningar 27-31 i skogsbruksplanen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet eller fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Mäklaren upprättar de avtal samt ansökningar som är nödvändiga för en förrättnings genomförande. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Jakt

De två hemskiftena ingår i Fjägeråsens VVO med en storlek om ca 4 500 ha. Utskogen ingår i Stora Skedvi Norra VVO med en storlek om ca 6 900 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Stora Skedvi Fiskevårdsområde (www.fiska-i-stora-skedvi.se), Som fiskerättsinnehavarae i Stora Skedvi har du tillgång till kräftfiske.

Naturvärden

På avdelning 29, 1,1 ha finns en registrerad barrsumpskog.

Forn- och kulturlämningar

Norra delen av skifte 1 berörs av en hyttlämning med RAÄ-nr Stora Skedvi 160:1. Norra delen av skifte 3 samt södra delen skifte 2 tangerar en gruvområdeslämning med RAÄ-nr Stora Skedvi 111:1.

Vägar

Väg över skifte 5 ingår i Säter Landa GA:7 som förvaltas av Guldsmedsbodarnas vägsamfällighet.

Taxeringsvärde

Då försäljningen gäller del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, ersättning lämnas indirekt.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Jon
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter