VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog i Leksand

Tre skogsskiften i Leksands kommun säljs genom fastighetsreglering. Totalt ca 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 500 m³sk. Större delen av arealen är ungskog. Skifte 3, ca 5 ha, och skifte 4, ca 12 ha, ligger i skogarna kring Rälta, söder om Leksand. Jakt i Rälta Jaktklubb, ca 960 ha. Skifte 5, ca 20 ha, ligger vid Björberget, nordväst om Dala-Floda. Jakt i Björbergets jaktklubb, ca 840 ha. Bud senast: 2018-07-10 Möjlighet till delad försäljning. Utgångspris skifte 3 och 4: 500 000 SEK Utgångspris skifte 5: 800 000 SEK

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
37,7 ha
Skogsmark:
36,5 ha
Berg/hällmark:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
4 573 m³sk
Fastighet:
Leksand Söder Rälta 7:8 del av
Skogsskiften
Utgångspris

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-07-10

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Leksand Söder Rälta 7:8 del av

Skog i Leksand

Tre skogsskiften i Leksands kommun säljs genom fastighetsreglering. Totalt ca 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 500 m³sk. Större delen av arealen är ungskog. Skifte 3, ca 5 ha, och skifte 4, ca 12 ha, ligger i skogarna kring Rälta, söder om Leksand. Jakt i Rälta Jaktklubb, ca 960 ha. Skifte 5, ca 20 ha, ligger vid Björberget, nordväst om Dala-Floda. Jakt i Björbergets jaktklubb, ca 840 ha. Bud senast: 2018-07-10 Möjlighet till delad försäljning. Utgångspris skifte 3 och 4: 500 000 SEK Utgångspris skifte 5: 800 000 SEK

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2016, av Mellanskog, uppräknad till 2018 med två års tillväxt, av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 36,5 ha med ett virkesförråd om 4 573 m³sk varav 719 m³sk är avverkningsbar skog. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Mäklaren upprättar de avtal samt ansökningar som är nödvändiga för en förrättnings genomförande. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor) Däremot är två avdelningar på skifte 4 och en avdelning på skifte 3, klassade med naturvårdsmål i Skogsbruksplanen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Jakt

Skifte 3 och 4 ligger inom Leksand Västra Älgskötselområde och bedrivs av Rälta jaktklubb på ca 960 ha, småvilt jagas på egen hand, gemensamhetsjakt på älg och delvis vildsvin. Kontaktperson Anton Gärdsback. Skifte 5 ligger inom Älgbergets älgskötselområde och bedrivs av Björbergets jaktlag på ca 840 ha. Gemensam älgjakt, småvilt jagas på egen hand. Kontaktperson Per Larsson

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns FVO. Läs mer här: www.lifvo.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Kontakt

bild_Åsa
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter