VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog i Ingelsbo, Hedemora

Skogsfastighet i Ingelsbo norr om Garpenberg, i Hedemora kommun. Areal ca 10 ha, med ett bedömt virkesförråd om ca 1 800 m³sk, god bonitet. Gränsar bitvis ner mot Storbacksjön och Ingelsbosjön. Jakt i Ingelsbo jaktlag, ca 570 ha. Bud senast 2018-07-10

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
11,5 ha
Skogsmark:
10,7 ha
Myr/kärr/mosse:
0,2 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 809 m³sk
Fastighet:
Hedemora Ingelsbo 1:3
Skogsfastighet
Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2018-07-10

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Hedemora Ingelsbo 1:3

Skog i Ingelsbo, Hedemora

Skogsfastighet i Ingelsbo norr om Garpenberg, i Hedemora kommun. Areal ca 10 ha, med ett bedömt virkesförråd om ca 1 800 m³sk, god bonitet. Gränsar bitvis ner mot Storbacksjön och Ingelsbosjön. Jakt i Ingelsbo jaktlag, ca 570 ha. Bud senast 2018-07-10

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2017 av Foran Forest AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 10,7 ha med ett virkesförråd om 1 809 m³sk varav 1 270 m³sk är avverkningsbar skog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett arrendekontrakt gällande ett område mark om ca 500 kvm, avsett för befintligt uthus och vedförråd. Avtalet har överlåtits till kontraktets utgång 31/7 2022. Det bör omförhandlas eller sägas upp minst sex månader innan.

Jakt

Fastigheten är registrerad inom Garpenbergs Älgskötselområde. Både älgjakt och småviltsjakt bedrivs av Ingelsbo jaktlag, ca 570 ha. Läs mer här: www.garpberget.se

Fiske

Ligger inte inom något Fiskevårdsområde.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Avvikande areal

Enligt fastighetsutdraget omfattar fastigheten 10,6 ha. Lantmäteriets kartsystem SeSverige påvisar 11,55 ha och skogsbruksplanen 11,4 ha

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter