VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet vid Tåsjön i Norra Jämtland

Skogsfastighet med liten jaktkoja intill vackra Tåsjön, norra Jämtland. Areal om 77 ha varav 73 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 7 000 m³sk varav 3 600 m³sk är G2 och S1 skog. För området en god tillväxt med en bonitet på 4,4 m³sk/ha. Jakt i vvo och fiskerätt i Tåsjö Fvo.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
77,3 ha
Skogsmark:
73,1 ha
Myr/kärr/mosse:
2,2 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Vatten:
0,7 ha
Virkesförråd:
7 067 m³sk
Fastighet:
Strömsund Järvnäset 1:8

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-22

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Järvnäset 1:8

Skogsfastighet vid Tåsjön i Norra Jämtland

Skogsfastighet med liten jaktkoja intill vackra Tåsjön, norra Jämtland. Areal om 77 ha varav 73 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 7 000 m³sk varav 3 600 m³sk är G2 och S1 skog. För området en god tillväxt med en bonitet på 4,4 m³sk/ha. Jakt i vvo och fiskerätt i Tåsjö Fvo.

Byggnader

Jaktkoja

Enklare jaktkoja på medar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Alf Björns. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 73,1 ha med ett virkesförråd om 7 067 m³sk varav 3 608 m³sk är G2 och S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Järvnäset 1:8 ingår i Järvnäsets viltvårdsområde med en areal om 1 512 ha. Tilldelningen för 2017 var ca 2-3 vuxna älgar och ca 2 kalvar. 9 st medlemmar i jaktlaget.

Fiske

Fiskerätt i Tåsjö Fvo.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Områdesbeskrivning

Byn Järvnäset ligger vackert vid Tåsjöns västra sida. Byn består av lite äldre byggnader och en del ängsmark och skog.

Vägbeskrivning

Efter väg 45, vid södra infarten till Hoting tar du av mot Tåsjö. Efter ca 8 km tar du av till vänster och åker längs västra sidan på Tåsjön mot Lövvik. Du passerar Lövvik och efter en resa på 2,8 mil från Hoting så är du framme.

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter