VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Tre skogsskiften med god bonitet!

Här finns chansen att förvärva 3 skogsskiften som är del utav fastighet. Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav genom fastighetsreglering eller nybilda fastighet genom avstyckning. Total areal om 60,3 ha, produktiv skogsmark om 55,3 ha med totalt virkesförråd om 5 864 m³sk. Fastigheten har god bonitet på medel 5,7 m³sk/ha. Jämn åldersfördelning på skogen med tyngdpunkten på växtlig G1-skog.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
60,3 ha
Skogsmark:
55,3 ha
Impediment:
4,5 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
5 864 m³sk
Fastighet:
Hudiksvall Sörhoga 1:2 delar utav
Sörhoga
Forsa
Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-07-02

Kontakt

bild_Christopher
bild_Malin
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
Hudiksvall Sörhoga 1:2 delar utav

Tre skogsskiften med god bonitet!

Här finns chansen att förvärva 3 skogsskiften som är del utav fastighet. Möjlighet för dig som vill utöka ditt befintliga innehav genom fastighetsreglering eller nybilda fastighet genom avstyckning. Total areal om 60,3 ha, produktiv skogsmark om 55,3 ha med totalt virkesförråd om 5 864 m³sk. Fastigheten har god bonitet på medel 5,7 m³sk/ha. Jämn åldersfördelning på skogen med tyngdpunkten på växtlig G1-skog.

Skogsuppgifter

Samtliga försäljningsobjektet består av tre skiften som är delar utav Sörhoga 1:2. Totalt är det 55,3 ha produktiv skogsmark med totalt virkesförråd om 5 864 m³sk. Fastigheten har god bonitet på medel 5,7 m³sk/ha/år. Förslag till avverkning finns enligt skogsbruksplanen om 459 m³sk genom föryngringsavverkning och 912 m³sk genom gallring. Skogen har en jämn åldersklassfördelning och tyngdpunkten ligger på G1-skog, 60 % av arealen befinner sig i huggningsklassen G1. Skogsbruksplanen är i grunden upprättad av Mellanskog 2011 och fältkontrollerad och uppdaterad av Malin L Wallin, LRF Konsult i april 2018. Se information om varje skifte eller färsäljningsobjekt vidare under respektive rubrik. För ännu mer utförlig information om de olika objekten kontakta mäklaren Christopher.

Skogsvård

Totalt för samtliga skogsskiften så finns enligt skogsbruksplanen plantering att utföra under 2018 på markberedd mark om totalt 6,2 hektar. Kostnaden för denna plantering står säljaren för. Röjning finns att utföra om 7,9 hektar under närmsta fem åren. Röjning bekostas av ny köpare.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränser kommer ej att ske i säljarens försorg.

Skifte 1

Består totalt av 9,1 hektar mark, varav 7,9 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 348 m³sk. Skiftet är grandominerat och nås via väg i östra kanten . Tyngdpunkten ligger på växtlig G1-skog som har hög löpande tillväxt. Förslag till avverkning om cirka 644 m³sk under planperioden genom både gallring och slutavverkning. Vid köp av enbart detta skifte så kan det ej bilda egen fastighet, utan måste säljas genom fastighetsreglering till redan ägd skogsfastighet i närområdet. Utgångspris: 400 000 SEK.

Skifte 4 & 5

Består totalt av 51,2 hektar mark, varav 47,4 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 567 m³sk. Skiftena är grandominerade och de södra (skifte 5) har hög lövandel. Skifte 4 nås via väg och gränsar mot Sörsjön. Skifte 5 nås via väg längst i söder och gränsar delvis mot Blacksås naturreservat. Tyngdpunkten på skifte 4 ligger på växtlig G1-skog som har hög löpande tillväxt. Tyngdpunkten på skifte 5 ligger på R1-skog. Bra bonitet om 5,8 m³sk/ha. Förslag till avverkning om cirka 600 m³sk under planperioden genom både gallring och slutavverkning. På skifte 5, avdelning 402 finns en kontrakterad gallring som kommer att utföras under sommaren 2018 av Mellanskog. Totala virkesuttaget uppgår till cirka 120 m³sk. Säljaren förbehåller sig rätten till den likviden. Dessa två skiften kan tillsammans bilda en egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till redan ägd fastighet. Utgångspris: 1 600 000 SEK.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på försäljningsobjekten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvärden

Det finns ett område med höga naturvärden benämnt "lövskog" registrerat på skifte 5, berör delvis avdelning 401 i skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Fastighetsbildning

Försäljningen avser områden av fastighet, dvs skogsskiftena skall överföras till en av köparen redan ägd lantbruksfastighet. Nybildning (avstyckning) är möjligt på skifte 4 och 5 tillsammans, men inte vid köp av enbart skifte 4. Köparen står samtliga kostnader för nödvändig fastighetsbildning.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Visning

Visning sker på egen hand. Använd gärna gårdskartan för att orientera er ut på marken.

Tillträde

Tillträde sker i anslutning till avslutad fastighetsbildning. För närvarande cirka ett års handläggningstid. Om du vill veta en mer exakt tidsapekt så kontakta lantmäteriet om aktuell handläggningstid. ​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privat person, förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Fri prövningsrätt

Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Inteckningar

Områdena säljs fri från penninginteckning.

Taxeringsvärde

Då försäljningen avser område utav kan inga taxeringsvärden anges.

Kontakt

bild_Christopher
bild_Malin
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall

Liknande fastigheter