VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet i Fåssjö, Härjedalen!

Trevlig skogsfastighet fint belägen vid sjön Havern, ca 14 km öster om Ytterhogdal. Fastigheten som är välskött består av två skiften om totalt 127 ha, varav 106 ha produktiv skogsmark. Jämn och fin åldersklassfördelning med skog i alla åldrar. Total volym om 10 440 m³ sk varav ca 4 500 m³ sk är S1 och S2-skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Fastigheten kan ses både som långsiktig investering där den äldre skogen ger direktavkastning och den yngre växande skogen bidrar årligen med löpande tillväxt, samt rekreation med dess fina belägenhet invid sjön och goda jakt och fiskemöjligheter. Prisidé: 2 650 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-06-25.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
127,3 ha
Skogsmark:
106,5 ha
Impediment:
18,2 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Virkesförråd:
10 440 m³sk
Fastighet:
Härjedalen Fåssjö 3:4, 3:9
Fåssjö
Fåssjö
Utgångspris

2 650 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-25

Visning

Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Fåssjö 3:4, 3:9

Obebyggd skogsfastighet i Fåssjö, Härjedalen!

Trevlig skogsfastighet fint belägen vid sjön Havern, ca 14 km öster om Ytterhogdal. Fastigheten som är välskött består av två skiften om totalt 127 ha, varav 106 ha produktiv skogsmark. Jämn och fin åldersklassfördelning med skog i alla åldrar. Total volym om 10 440 m³ sk varav ca 4 500 m³ sk är S1 och S2-skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Fastigheten kan ses både som långsiktig investering där den äldre skogen ger direktavkastning och den yngre växande skogen bidrar årligen med löpande tillväxt, samt rekreation med dess fina belägenhet invid sjön och goda jakt och fiskemöjligheter. Prisidé: 2 650 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, thomas.persson@lrfkonsult.se tillhanda senast 2018-06-25.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2017 av MB Forest. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 106,3 ha med ett virkesförråd om 10 440 m3sk varav 4 569 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 0,5 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 16. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag. Ny ägare får själv söka medlemskap i ev jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar all till fastigheten tillhörande jakträtt per tillträdesdagen, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett naturvärdesobjekt i form av sk "barrnaturskog" registrerat. Detta omfattar ca 2,8 ha och återfinns inom avdelning nr 5. Utöver detta finns idag inga ytterligare registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter