VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Talldominerad skogsfastighet i Älvros, Härjedalen!

Mycket fin och välskött fastighet om totalt ca 311 ha. Fastigheten är belägen norr om Älvros, Härjedalen och är fördelad på tre markområden. Klart tall dominerad med skog i alla åldersklasser och total areal om 311 ha, varav 250 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 19 770 m³sk, varav 7 000 m³sk är S1 och S2 skog. Mycket bra ordnat med vägar igenom fastigheten. Fastigheten ingår idag i två mindre jaktlag som förfogar över 2 700 ha resp 4 400 ha. Fastigheten är högt och fint belägen i ett varierat och böljande skogslandskap. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Fastighetens åldersklassfördelning ger goda möjligheter till långsiktig investering där den äldre skogen bär löpande kostnader och den yngre bidrar med årlig löpande volymtillväxt. Sammantaget erbjuder fastigheten en god kombination med rekreation i form av jakt i naturskönt område samt produktion/rekreation av insats i den egna skogen. Fastigheten kan ses både produktions/investeringsfastighet samt som rekreationsfastighet med dess fina belägenhet samt goda jakt och fiskemöjligheter. Prisidé: 5 250 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-06-25.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
331,0 ha
Skogsmark:
249,3 ha
Myr/kärr/mosse:
78,8 ha
Småhusmark lantbruk:
1,3 ha
Vatten:
1,6 ha
Virkesförråd:
19 773 m³sk
Fastighet:
Härjedalen Rismyr 1:2, del av
Älvros
Sveg
Utgångspris

5 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-25

Visning

Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Rismyr 1:2, del av

Talldominerad skogsfastighet i Älvros, Härjedalen!

Mycket fin och välskött fastighet om totalt ca 311 ha. Fastigheten är belägen norr om Älvros, Härjedalen och är fördelad på tre markområden. Klart tall dominerad med skog i alla åldersklasser och total areal om 311 ha, varav 250 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 19 770 m³sk, varav 7 000 m³sk är S1 och S2 skog. Mycket bra ordnat med vägar igenom fastigheten. Fastigheten ingår idag i två mindre jaktlag som förfogar över 2 700 ha resp 4 400 ha. Fastigheten är högt och fint belägen i ett varierat och böljande skogslandskap. Bra ordnat med vägar till och på fastigheten. Fastighetens åldersklassfördelning ger goda möjligheter till långsiktig investering där den äldre skogen bär löpande kostnader och den yngre bidrar med årlig löpande volymtillväxt. Sammantaget erbjuder fastigheten en god kombination med rekreation i form av jakt i naturskönt område samt produktion/rekreation av insats i den egna skogen. Fastigheten kan ses både produktions/investeringsfastighet samt som rekreationsfastighet med dess fina belägenhet samt goda jakt och fiskemöjligheter. Prisidé: 5 250 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2018-06-25.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i fält 2014, Tommy Rytter. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats och korrigerats utifrån utförda åtgärder tom dags datum densamma. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 249,3 ha med ett virkesförråd om 19 773 m3sk varav 7 899 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

å brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i dag i två olika jaktlag, som i sin tur ingår i Älvros älgskötselområde. Jakten är för närvarande utarrenderad till dessa jaktlag tom 2019-07-01. Jaktlag 1. Näsbrokojans jaktlag med jaktledare Börje Jonasson, 070-3295029, förfogar över en total areal om 2 700 ha Jaktlag 2. Storbergets-Valåsens jaktklupp, jaktledare Svante Eriksson 070-5819551, förfogar över en total areal om 4 400 ha Efter 2019-07-01 ansvarar ny ägare själv för att söka ev medlemskap i bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på den egna arealen. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt 2019-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag fornminnen registrerade. dessa är belägna inom avdelningarna, 315, 209 och 122. Vidare finns nyckelbiotoper registrerade inom avdelningarna 103, 115, 117, 308 och 310. Utöver detta finns idag inga ytterligare registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastigheten Härjedalen Rismyr 1:2. Det avsedda områdena kommer att avstyckas och bilda egen fastighet alt fastighetsregleras till av köparens tidigare ägd fastighet. Säljaren ansvarar för att ansökan om avstyckning inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma. Skulle en köpare välja att fastighetsreglera försäljningsobjektet till av denne tidigare ägd fastighet, står köparen kostnaden för fastighetsregleringen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer försäljningsobjektet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 430000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter