VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Handog, Lit

Skogsfastighet bestående av tre skiften beläget en mil öster om Lit. Totala arealen uppgår till 65 ha varav produktiv skogsmark 42 ha. Virkesförråd ca 7 400 m³sk varav ca 3 300 m³sk är S2 skog. Fastigheten erbjuder jakt inom ca 3 200 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
66,5 ha
Skogsmark:
42,2 ha
Myr/kärr/mosse:
12,9 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Vatten:
10,8 ha
Virkesförråd:
7 394 m³sk
Fastighet:
Östersund Handog 4:19

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-22

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Östersund Handog 4:19

Skogsfastighet Handog, Lit

Skogsfastighet bestående av tre skiften beläget en mil öster om Lit. Totala arealen uppgår till 65 ha varav produktiv skogsmark 42 ha. Virkesförråd ca 7 400 m³sk varav ca 3 300 m³sk är S2 skog. Fastigheten erbjuder jakt inom ca 3 200 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2018 av Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 42,2 ha med ett virkesförråd om 7 394 m³sk varav 3 276 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i licensområde om ca 3 200 ha som i sin tur ingår i Öråns älgskötselområde med en areal om 38 5478 ha.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop om 6 ha samt ett område om ca 4 ha med höga naturvärden registrerade på fastigheten. Fastigheten berörs också av Natura 2000. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett fångstgropsystem registrerat på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare.Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, mäklare Mikael Sillerström Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-06-22 . OBS! Märk kuvertet "Handog 4:19" Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare. För visning av byggnaden kontakta mäklaren.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Köparen övertar fastighetens ev andelar i befintliga skogsbilvägar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 140000 kr

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter