VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Hälsingegården och världsarvet Gästgivars i Vallsta

Unik möjlighet att förvärva ett världsarv, Hälsingegården Gästgivars i Vallsta! Gästgivars är en av sju Hälsingegårdar som tillsammans bildar ett världsarv. En mycket välbevarad Hälsingegård med ett tidstypiskt och gemytligt gårdscentrum med bostadshus, herrstuga och ett flertal ekonomibyggnader. Gården är belägen längs den lilla byvägen mellan Vallsta och Orbaden med utsikt över Ljusnan. Bostadshuset består idag av två stora lägenheter och herrstugan, eller "festhuset", är en välbevarad byggnad där målaren Jonas Wallströms målningar från 1800-talet finns bevarade i hela fem rum. Byggnaden används idag under sommartid för verksamhet i form av utställningar, kursverksamhet och hemslöjdsförsäljning. Här finns även den välkända tapeten "Gästgivars" i sitt välbevarade eleganta original! Till gården hör även 206,4 hektar mark, varav 182,8 hektar produktiv skogsmark och 18,2 hektar åkermark. Skogen är välskött, med bra bonitet och god tillgänglighet. Totalt virkesförråd uppgår till cirka 15 200 m³sk. Fastigheten har jakt i Arbrå västra viltvårdsområde om totalt cirka 14 300 hektar.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
206,4 ha
Skogsmark:
182,8 ha
Skogsimpediment:
3,6 ha
Åkermark:
18,2 ha
Småhusmark lantbruk:
1,8 ha
Virkesförråd:
15 176 m³sk
Boyta:
160 kvm
Antal rum:
7 st
Fastighet:
Bollnäs Vallsta 1:2 & 35:1
Gamla Orbadenvägen 27 & 29
821 67 Vallsta
Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Linnea
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Bollnäs Vallsta 1:2 & 35:1

Hälsingegården och världsarvet Gästgivars i Vallsta

Unik möjlighet att förvärva ett världsarv, Hälsingegården Gästgivars i Vallsta! Gästgivars är en av sju Hälsingegårdar som tillsammans bildar ett världsarv. En mycket välbevarad Hälsingegård med ett tidstypiskt och gemytligt gårdscentrum med bostadshus, herrstuga och ett flertal ekonomibyggnader. Gården är belägen längs den lilla byvägen mellan Vallsta och Orbaden med utsikt över Ljusnan. Bostadshuset består idag av två stora lägenheter och herrstugan, eller "festhuset", är en välbevarad byggnad där målaren Jonas Wallströms målningar från 1800-talet finns bevarade i hela fem rum. Byggnaden används idag under sommartid för verksamhet i form av utställningar, kursverksamhet och hemslöjdsförsäljning. Här finns även den välkända tapeten "Gästgivars" i sitt välbevarade eleganta original! Till gården hör även 206,4 hektar mark, varav 182,8 hektar produktiv skogsmark och 18,2 hektar åkermark. Skogen är välskött, med bra bonitet och god tillgänglighet. Totalt virkesförråd uppgår till cirka 15 200 m³sk. Fastigheten har jakt i Arbrå västra viltvårdsområde om totalt cirka 14 300 hektar.

Byggnader

Byn Vallsta var bebodd redan under järnåldern och Gästgivars har troligen funnits på samma plats, vid landsvägen, sedan medeltiden. Bykärnan är där tätt bebyggd men Gästgivars ligger lite avskilt från de övriga gårdarna. Gården har gått i arv från far till son från så långt bak i tiden som kan spåras, fram till 1800-talets mitt. Gårdsnamnet kommer från det gästgiveri som drevs på gården under 1600- och 1700-talet. Jordbruk bedrevs av ägarna fram till 1947. Därefter har gården brukats av andra och bostadshuset har hyrts ut. Gästgivars är en typisk hälsingegård med en välbehållen gårdsmiljö. Gården är även en viktig del i en förhållandevis välbevarad bymiljö. Exteriört präglas den främst av 1800-talets byggnadstradition, med längor bildande en gårdsfyrkant. Den ursprungliga gården har tre längor bevarade. Ny ladugård och loge tillkom i slutet av 1800-talet och en länga vid gårdsplanen togs bort. Vid denna tid gjordes även stora investeringar i gårdens övriga byggnader.

Bostadshus

I mitten av denna tidstypiska gårdsmiljö som andas både charm och historia står bostadshuset. Det stora bostadshuset har långsidan vänd mot ett öppet landskap med vid utsikt över åkermark och älven Ljusnan. Bostadshuset som inrymmer två lägenheter, har fått sitt nuvarande utseende i samband med en ombyggnad år 1882. De två lägenheterna har separata ingångar och är på cirka 80 kvm vardera. På baksidan finns en uteplats med altan. Lägenheterna är i dagsläget uthyrda. Den nedre lägenheten inrymmer två entréer med hall, kök, vardagsrum, badrum och två sovrum. På våningen finns fungerande järnspis och kakelugn. Kaminen i vardagsrummet är hyresgästens privata och ingår inte i köpet. Den övre lägenheten inrymmer hall, kök, vardagsrum och tre sovrum varav ett är mindre. Även här finns fungerande järnspis i köket samt kakelugn i vardagsrum och i ett av sovrummen. På gården finns två separata mijögodkända trekammarbrunnar med tillhörande infiltration, varav en hör till festhuset och den andra till bostadshuset, dessa installerades 2017 respektive 2011. Kommunalt vatten kopplades in under 2017.

Herrstuga / "Festhuset"

I vinkel mot bostadshuset ligger gårdens festbyggnad. Det är en parstuga i två våningar som byggdes 1838, då enbart för fester. Här har flera rum dekorerats av målaren Jonas Wallström vid 1800- talets mitt. Samtliga väggar har målats i schabloner på papper som klistrats direkt på linneväv, även takbårderna på övervåningen är handmålade. I östra salen på övervåningen finner man den välbevarade schablonmålningen som är originalet till tapeten Gästgivars, här i eleganta originalfärger. Nedervåningen inrymmer hall, två salar samt ett enklare kök för tillredning av kall cafémat samt wc. Övervåningen inrymmer hall, två salar samt mellankammare. En av salarna står oinredd, den var avsedd för klädförvaring men används idag som utställningssal för hemslöjdsföreningen. Samtliga salar har öppna spisar som inte är eldningsbara men vackra. Idag hyrs byggnaden av Arbrå hemslöjdsförening som har verksamhet här sommartid i form av utställningar, kursverksamhet och hemslöjdsförsäljning.

Stall, förvaringsbodar och förråd

Vid gårdens södra sida ligger en länga som rymmer stall, förvaringsbodar samt enklare snickarbod. Detta är förmodligen gårdens äldsta bevarade byggnad och härstammar från 1700-talet. Under byggnaden finns en valvad stensatt matkällare. Byggnaden är uppförd i trä på torpargrund under tak av tegelpannor.

Övriga byggnader

Gårdscentrum består av många byggnader varav flertalet är sammanbyggda. Vinkelrätt söderut från den äldsta längan finns fårhuset, en timmerbyggnad under tegeltak, denna används idag som förrådsutrymme. Vinkelrätt finns också ladugården. Ladugården som är byggd omkring år 1900 har väggar av putsat tegel och trä samt plåttak, den är sammanbyggd med bostadshuset genom en bryggstuga. Vinkelrätt västerut från bostadshuset finns en byggnad med vedbod och förråd uppförd i trä under plåttak. Längst i söder ligger en friliggande loge med plåttak, perfekt vinterförvaring av exempelvis fordon. I den västra utkanten av gårdscentrum ligger ett härbre och en lada uppförda i trä med plåttak.

Vallstuga

På skogsskifte nummer 6 finns en enklare vallstuga belägen. Området heter Stockhed men har alltid kallats Stocke och denna stuga är en av få bevarade på denna gamla fäbodvall. Vallstugan är uppförd på torpargrund i timmer under plåttak och inrymmer två rum. Markerna runt vallstugan har tidigare används som betesmark.

Skogsuppgifter

Fastigheten består av 9 skiften i Bollnäs kommun, Arbrå socken. Längst i väster finns två större skiften Simsjön och Harrkracksmyran som är relativt flacka. Vid Stockheds fäbod finns ett mindre fäbodskifte med vallstugan "Stocke", samt ett mindre myrskifte vid Bomyran. På Åsmyran finns två mindre myrskiften. Fastighetens största skifte är beläget på Åsberget med fin utsikt över Ljusnandalen, detta skifte är bitvis starkt kuperat. Mot Vallsta by ligger två åkerskiften, vilka har förts till skifte 1 i skogsbruksplanen. På det ena ligger gården och brukningscentrumet Gästgivars. Skogen är fin och välskött med god tillväxt och tillgänglighet. Fastigheten har länge förvaltats av Mellanskog som kontinuerligt utfört skötsel och åtgärder på fastigheten. Kontaktperson på Mellanskog är skogsinspektor Anders Englund tfn 070-340 22 75. Skogsbruksplanen är upprättad och uppdaterad av Mellanskog under 2018. Den produktiva skogsmarken uppgår till totalt 182,8 hektar, med ett virkesförråd om cirka 15 200 m³sk. Virkesförrådet fördelar sig på 56 % tall, 32 % gran och 12 % löv. Medelboniteten är beräknad till 5,2 m³sk per hektar och år. Fastigheten har en stor del av sina skogar i de yngre åldersklasserna, 25 % av arealen befinner sig i huggningsklassen R2 och 41 % befinner sig i G1. Även om tyngdpunkten ligger på yngre skogar så finns skog i samtliga åldersklasser, vilket ger goda förutsättningar för ett kontinuerligt brukande av skogen. Samtliga skiften, förutom två små, nås via väg. Standarden på skogsbilvägarna i området är mycket goda. På avdelning 104 i skogsbruksplanen finns en liten stuga, den står på ofri grund och ingår således inte i försäljningen.

Skogsvård

Det finns röjning om totalt 17,4 hektar som bör utföras snarast och ytterligare 28,4 hektar som bör röjas inom fem år. Det finns även plantering om totalt 4,1 hektar som bör utföras snarast. Allt enligt skogsbruksplanens instruktioner.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten på tillträdesdagen.

Kort om världsarv

Ett världsarv är en miljö som anses vara helt unik i världen och därmed ha betydelse för hela mänskligheten. De kriterier som ska uppfyllas för att något ska utses till världsarv styrs av en konvention från år 1972 som då antogs av FN-organet Unesco. När ett objekt väl skrivs in på världsarvslistan är landet, där kulturarvet finns, sedan förpliktigat att se till att det bevaras för eftervärlden. Nära tusen världsarv finns på världsarvslistan varav Sverige har femton. Sedan sommaren 2012 är sju gårdar i Hälsingland tillsammans ett av världsarven, där Gästgivars är en av dem. Det som är unikt för just Hälsingegårdar är den folkliga byggnads- och inredarkonsten. Det var ovanligt att bönder byggde så stora hus med så många och stora rum enbart avsedda för fester. De flesta av dessa gårdar byggdes på 1800-talet.

Byggnadsminne

För att hälsingegårdarna som världsarv ska ha ett betryggande skydd för framtiden har de byggnadsminneförklarats. Att bli klassat som byggnadsminne innebär det starkaste skyddet en bebyggelsemiljö i Sverige kan få. En byggnad som är "synnerligen märklig" kan skyddas som byggnadsminne enligt 3 kap kulturminneslagen. Länsstyrelsen utfärdar skyddsbestämmelser, och man måste ha tillstånd av Länsstyrelsen för att ändra något i strid med dessa bestämmelser. Gästgivars blev byggnadsminne efter utredning och omfattande samråd med ägarna 17 december 2010. Beslutet motiveras som följer: "Gästgivars är en synnerligen märklig gårdsmiljö. Värdet utgör summan av en rad faktorer. Gården är en god representant för byggnadsskicket i Hälsingland under främst 1800-talet..." (Läs mer i bilagan: Byggnadsminnesförklaring). Skyddet gäller framförallt "festhuset" och den yttre miljön vid gården. Skogen och åkermarken omfattas inte. Vid frågor kring världsarvsklassningen och byggnadsminneförklaringen kan kontakt tas med Lena Landström på Länsstyrelsen på tfn 070-3703619 eller mejl: lena.landstrom@lansstyrelsen.se.

Åkermark

Åkermarken är fördelad på två skiften. Det största skiftet är hemskiftet som ligger i anslutning till gårdscentrum, skiftet delas av järnvägen. Resterande mark är belägen cirka 1 km väster om gårdscentrum och används som betesmark. Det stora åkermarksskiftet vid gårdscentrum är utarrenderat till Nytorps naturbruksgymnasium.

Jakt

Fastigheten ingår i Arbrå Västa viltvårdsområde om ca 14 300 ha. Jakten är utarrenderad på 1 år. Mer information finns att läsa på hemsidan: http://www.arbravastravvo.se/.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt registrerat på fastigheten, det benämns "blandsumpskog" och är beläget på avdelning 21 i skogsbruksplanen.

Telemaster

På fastigheten finns två telemaster uppförda som regleras genom avtal om anläggningsarrende. Ett avtal är skrivet med Comviq, där uppgår arrendet till 4000 kr/år plus indexuppräkning from år 1994. Det andra avtalet är skrivet med Telia år 2017 och här uppgår arrendet till 8000 kr/ år plus indexuppräkning.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten eller angränsande till. Den ena benämns "vårdkase" och är belägen vid avdelning 42, den andra är belägen norr om gårdscentrum vid vägen och benämns "Vägmärke".

Visning

Visning av byggnaderna sker enligt överenskommelse med ansvarig mäklare. Visning av skogen sker på egen hand, använd gärna vår gårdskarta via hemsidan för att enklare orientera er ut på marken.

Lös egendom

Viss del av säljarnas lösa egendom kan komma att ingå i försäljningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 75000 kr

Kontakt

bild_Linnea
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter