VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gård i Ulrika

Strax väster om Ulrika ca 5 mil söder om Linköping ligger Stora Farsbo. På en höjd i landskapet ligger gården med utsikt över åkrar och ängar och omkringliggande skog. Gedigen mangårdsbyggnad flankerad av två flyglar, timrade ekonomibyggnader. Stora Farsbo var som namnet antyder en av Ulrika sockens största gårdar och därom vittnar de välbyggda husen. Efter att Domänverket förvärvat gården under mitten av 1900-talet fick gårdens arrendator köpa loss inägomark och en del av skogen och vars barn och barnbarn idag är gårdens ägare. Genom sin belägenhet och sina öppna marker är St Farsbo en unik miljö omgiven av de milsvida skogarna som kännetecknar skogsbygderna väster om Ulrika bort emot Västra Harg. Gården omfattar idag totalt ca 51 ha varav 23 ha skog, och 24 ha åkrar och betesmarker.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
51,1 ha
Skogsmark:
23,2 ha
Berg/hällmark:
1,6 ha
Inägomark:
24,8 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
4 470 m³sk
Boyta:
189 kvm
Fastighet:
Linköping Stora Farsbo 2:2
Stora Farsbo 1
59053 Ulrika
Utgångspris

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-19

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Linköping
Ågatan 21
582 22 Linköping
Linköping Stora Farsbo 2:2

Gård i Ulrika

Strax väster om Ulrika ca 5 mil söder om Linköping ligger Stora Farsbo. På en höjd i landskapet ligger gården med utsikt över åkrar och ängar och omkringliggande skog. Gedigen mangårdsbyggnad flankerad av två flyglar, timrade ekonomibyggnader. Stora Farsbo var som namnet antyder en av Ulrika sockens största gårdar och därom vittnar de välbyggda husen. Efter att Domänverket förvärvat gården under mitten av 1900-talet fick gårdens arrendator köpa loss inägomark och en del av skogen och vars barn och barnbarn idag är gårdens ägare. Genom sin belägenhet och sina öppna marker är St Farsbo en unik miljö omgiven av de milsvida skogarna som kännetecknar skogsbygderna väster om Ulrika bort emot Västra Harg. Gården omfattar idag totalt ca 51 ha varav 23 ha skog, och 24 ha åkrar och betesmarker.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Stilfull mangårdsbyggnad i 1 1/2-plan uppförd på 1880-talet. Byggnaden är uppförd i timmer och trä, med putsad fasad, under tak av tegel, grund är torpargrund. Den taxerade boytan uppgår till 190 kvm. fördelar sig på rymlig hall, fyra rum och kök på nedre plan och två rum, äldre kök och hall på övre plan. Köket har vedspisen bevarad, skafferier och i övrigt äldre inredning och vitvaror. Två kakelugnar är bevarade i hörnrummen åt söder och en rörspis i passagen mellan hallen och salen. I anslutning till hallen finns toalett med dusch och tvättmaskin. På övre plan finns äldre rörspis samt vedspis bevarat. Eldstädernas funktion är okänd då de inte använts på lång tid, Uppvärmning med vattenburen värme och el patron på nedre plan, vedpannan i köket används ej. Övervåning har elradiatorer och ett äldre vattenburet system som ej används. Vatten från grävd brunn och avlopp till ny trekammar brunn med infiltration från 2016. Vatten och avlopp går även till flyglarna. Byggnaden har idag ett renoveringsbehov. ​

Flyglar

Två timrade flyglar inramar trädgården. Den norra ska tidigare varit bränneri. Nedre plan inrymmer kök med vedspis, två rum med rörspis och toalett med dusch. Övervåningen inrymmer två mindre rum med rörspisar och en hall. Eldstädernas funktion osäker. Den södra flygeln är uppfört 1864 enligt vindflöjeln Byggnadens ändamål var från början magasin och visthusbod, inrymmer idag förråd, mindre sommarrum för övernattning, toalett. och dusch på nedre plan. Ett av rummen har en vedkamin installerad. Övervåning är idag inrymd som ett gårdsmuseum. Under byggnaden finns en välbevarad stensatt matkällare.

Ekonomibyggnader

Ladugård och loge Ladugård och loge till största delen timrad med måtten ca 50 x 14 m under tak av eternit. Stalldelen har en bra takhöjd och kan byggas om till modern djurhållning. Äldre inredning för kor, äldre häststall för tre hästar, svinstia. Loge och vagnbod i norra delen. Gjuten gödselplatta med urinbrunn under. Körbro med välbevarad körbana invändigt. Vagnbod Vagnbod med måtten ca 23 x 10 m uppfört i timmer under tak av plåt, på stengrund. Övriga byggnader På gården finns även traktorgarage för två traktorer med gjutna väggar, mindre hönshus och vedbod i trä under tak av tegel, äldre bykhus i betesmarken, samt ett äldre timrat dass.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats 2018-05-02 av Karl Olof Nilsson Holmen inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 23,2 ha med ett virkesförråd om totalt 4470 m3sk varav ca 2000 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 24,8 ha, varav ca 11,8 ha åkermark resterande betesmark och övrig inägomark. Åkermarken ligger i vall och träda och stödrätter finns motsvarande åkerarealen. Området är region 4 för gårdsstöd och kompensationsstödsområde 7 ( tidigare 5b). Åkermarken är muntligen upplåten 2018. Betesmarkerna har inte betats de senaste åren och därmed inte sökts EU-stöd för. Till största delen är det naturbetesmarker med ängsflora som vittnar om mångårig hävd. Likaså finns i betesmarkerna odlingsrösen och lövträd som bär spår av hamling. Med största sannolikhet kommer stora delar att kvalificera sig för särskilda värden och få den högre ersättning inom EUs miljöstöd för betesmarker och stödrätter kan ansökas från den nationella reserven.

Jakt

Gårdens omväxlande marker med skog och inägomark utgör en god viltbiotop och hyser god tillgång på rådjur, älg och vildsvin. Älgjakten bedrivs ihop med grannfastigheter och småviltsjakten i egen regi.

Naturvärden, forn och kulturlämningar

Registrerade forn och kulturlämningar i finns avd 13, stensättning, avd 3 torplämning vid torpet Nygård och vid gården är den stensatta potatiskällaren tillsammans med norra flygeln som var brännvinsbränneri på 1800-talet noterat som fornlämning.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att att finnas med i köpekontraktet där säljarna friskriver sig för fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Övrigt

En stor del av inventarierna såväl inre som yttre önskar säljarna lämna kvar då de tillhör gården. Slutstädning av ekonomibyggnaderna kommer därmed ej att ske.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 315800 kr

Övrigt

En stor del av inventarierna såväl inre som yttre önskar säljarna lämna kvar då de tillhör gården, Slutstädning av ekonomibyggnaderna kommer därmed ej att ske.

Vägbeskrivning

Gården ligger ca 5 km väster om Ulrika, ca 3,5 mil sydväst om Linköping, tag väg emot Boxholm innan Ulrika samhälle, se vägkarta.

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Linköping
Ågatan 21
582 22 Linköping

Liknande fastigheter