VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet Drängsmark

Skogsfastighet i Drängsmark, total areal om 61 hektar varav ca 51 hektar är produktivskogsmark. Totala virkesförrådet uppgår till ca 3715 m³sk och medelboniteten till 3,7. Ingår i Drängsmarks jaktklubb via årsvis arrende.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
61,0 ha
Skogsmark:
51,0 ha
Myr/kärr/mosse:
6,1 ha
Berg/hällmark:
2,6 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Virkesförråd:
3 715 m³sk
Fastighet:
Skellefteå Drängsmark 6:62

Utgångspris

1 225 000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Skellefteå Drängsmark 6:62

Skogsfastighet Drängsmark

Skogsfastighet i Drängsmark, total areal om 61 hektar varav ca 51 hektar är produktivskogsmark. Totala virkesförrådet uppgår till ca 3715 m³sk och medelboniteten till 3,7. Ingår i Drängsmarks jaktklubb via årsvis arrende.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Jörgen Burstedt inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 51 ha med ett virkesförråd om totalt 3715m³sk varav ca 1350 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Drängsmarks jaktklubb via årsvis arrende.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 125000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter