VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och Jakt i Slättberg, Orsa

Fyra obebyggda fastigheter, med ett antal olika skiften i Orsa kommun. Totalt ca 91 ha varav ca 65 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 7 638 m³sk varav ca 3 770 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 4,6 m³sk per ha och år. Jakträtt i Slättbergs VVO ca 12 000 ha. Andel i Orsa Besparingsskog för Slättberg 37:7, 53:3 och 53:4 ger möjlighet till bidrag och jakt på besparingsskogen, ca 60 000 ha. Fastigheterna säljes tillsammans eller var för sig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
7 683 m³sk
Fastighet:
Orsa Slättberg 37:7, 53:3, 53:4, 53:7
Skogsfastighet
Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

1 760 000 kr

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora
Orsa Slättberg 37:7, 53:3, 53:4, 53:7

Skog och Jakt i Slättberg, Orsa

Fyra obebyggda fastigheter, med ett antal olika skiften i Orsa kommun. Totalt ca 91 ha varav ca 65 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 7 638 m³sk varav ca 3 770 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 4,6 m³sk per ha och år. Jakträtt i Slättbergs VVO ca 12 000 ha. Andel i Orsa Besparingsskog för Slättberg 37:7, 53:3 och 53:4 ger möjlighet till bidrag och jakt på besparingsskogen, ca 60 000 ha. Fastigheterna säljes tillsammans eller var för sig.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbeskrivning upprättad i maj 2018 av Skogsfirma Per Rapp. Enligt skogsbeskrivningen omfattar skogsmarken ca 65 ha med ett virkesförråd om ca 7 683 m³sk, fördelat på yngre gallringsskog och skog i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till ca 4,6 m³sk per ha och år. Skogsbeskrivningen är upprättad med gängse metoder för skogsinventering och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbeskrivningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Objektets olika skiften ligger vid Brunnsmyren, utefter Enån, i Utängsbyn, i Grunuflot, på Mellanberg och Härkärnäck. Använd länken "Visa gårdskarta" i annonsen på vår hemsida för att se skiften och avdelningsdata direkt i Google Maps, se även bifogade kartor för att hitta till objektet.

Naturvärden

Skiftena 10, 11 och 12 ligger i ett område som är under ombildande till naturreservat. Intrångsersättning för alla framtid är utbetald, och marken är registrerade som övrig mark i skogsbeskrivningen. Inga nyckelbiotoper eller ytterligare höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheterna enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Forn- och kulturlämningar

Skifte 4 Slättberg 37:7 i Utängsbyn ligger i ett fäbodsområde registrerat som fornlämning dokumenterat minst sedan 1660-talet. Skifte 8 & 9 ligger i ett område registrerat som Övrig kulturhistorisk lämning bestående av ca 55 foderlador med pärttak. Outrett om objektet berörs av lador. Inga ytterligare forn- och kulturlämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheterna enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Samtliga fastigheter har jakträtt i Slättbergs VVO omfattande ca 12 000 ha. Kontaktperson är Björn Sinders, Orsa, 070-226 02 93 Slättberg 37:7 ger möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om 60 000 ha. Slättberg 53:3 och 53:4 ger tillsammans möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer på ofvo.nu.

Vindkraft

Skifte 2 ligger i ett område där vindkraftsprospektering pågår.

Dokumentation av Budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Mäklaren är behjälplig med ansökan om förvärvstillstånd. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Budförteckning

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetsmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckningen till köpare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Mora
Hamngatan 3A
792 30 Mora

Liknande fastigheter