VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Gården Fritzes i Los - Hälsingland

Vacker gård belägen i Los samhälle. Ståtlig bostadsbyggnad i två plan inrymmande nio rum och kök. Total areal 103 hektar varav 80 hektar produktiv skogsmark med virkesförråd 8 200 m³sk. Jakt i viltvårdsområde samt enskild jakt på ett mindre skogskifte.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
103,1 ha
Skogsmark:
79,6 ha
Skogsimpediment:
21,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,6 ha
Inägomark:
0,8 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Virkesförråd:
8 244 m³sk
Boyta:
178 kvm
Fastighet:
Ljusdal Los Kyrkby 4:8 och 4:14
Los kyrkbyväg 43
82050 Los
Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Visning

Visning av byggnader sker lördag 18:e augusti kl 11.00 - 12.00. Anmäl ert deltagande till mäklaren senast kl 17 dagen före visningsdagen.

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Edsbyn
Långgatan 23
828 31 Edsbyn
Ljusdal Los Kyrkby 4:8 och 4:14

Gården Fritzes i Los - Hälsingland

Vacker gård belägen i Los samhälle. Ståtlig bostadsbyggnad i två plan inrymmande nio rum och kök. Total areal 103 hektar varav 80 hektar produktiv skogsmark med virkesförråd 8 200 m³sk. Jakt i viltvårdsområde samt enskild jakt på ett mindre skogskifte.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppfört under sent 1800-tal i två plan grundlagt på huggen natursten. Byggnadsarea, byggnadens yta på marken, är uppmätt till 175 m ². Boendeyta enligt taxeringsuppgift 178 m² samt biyta 128 m². Byggnaden är tidstypiskt uppförd med stomme i timmer samt utvändig fasad i stående respektive liggande panel. Yttertak i plåt. Kopplade fönster av två-glas typ. Vattenburen uppvärmning via olje-eldad CTC panna kompletterad med el-patroner. Kommunalt vatten och avlopp anslutet. Våningsplan 1 har huvudentré via veranda under tak till farstu och hall. Våningsplanet inrymmer kök och wc med dusch samt fyra rum. Kakelugnar finns i två rum samt vedspis i köket, eldstäder och murstockar är inte funktionstestade och besiktigade. Vidbyggt pannrum med egen entré samt groventré till köket. Våningsplan 2 inrymmer hall samt fem rum, wc med bad, balkong under tak i öster. Fyra kakelugnar finns på våningsplanet, ej funktionstestade. Bostadshuset har under lång tid endast nyttjats för fritidsboende under sommartid. Värmesystemet är fyllt med glykol-blandning för att förhindra sönderfrysning samt vattensystemet kan tappas ur och stängas vintertid. Byggnaden har besiktigats av Anticimex i juli 2018. Protokoll överlämnas på begäran. Då byggnaden används endast under kortare perioder är den undantagen från skyldigheten att upprätta energideklaration.

Ekonomibyggnad

Uthusbyggnad uppförd med stomme i timmer samt utvändig fasad i stående panel. Grundläggning på natursten. Yttertak i plåt. Vidbyggd stalldel uppförd i liggande timmer inrymmande häststall med äldre inredning och två bås-platser, i övrigt innehåller byggnaden förråd och lider. Byggnadsyta enligt taxeringsuppgift uppgår till 308 m².

Övriga byggnader

Förrådsbyggnad uppförd i liggande timmer grundlagd på natursten. Ytterak i plåt. Byggnadsyta 125 m². Jordkällare med överbyggnad i trä. Källaren är för närvarande inte i brukbart skick på grund av bristande dränering.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad oktober 2002 av Skog och Fritid. Skogsbruksplanen har uppdaterats löpande av BillerudKorsnäs, senast genom fältrevidering i juli 2018. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2018. Enligt skogsbruksplanen uppgår den totala arealen till 103,1 ha varav 79,6 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten har ett uppskattat virkesförråd om totalt 8 244 m³sk varav 3 640 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 4,0 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Fastigheten har del i enskilda vägen som berör skiftet på Losberget samt enskilda vägen "Gåsatjärnsvägen" som leder in på Älgsjö-skiftet från Los-Hamra vägen. Enskilda vägen som sträcker sig strax öster om Mellanmon-skiftet saknar för närvarande ordnad förvaltning.

Jakt

Fastigheten innehar jakträtt i Los viltvårdsområde vilket omfattar cirka 8 000 hektar. För en full jakträtt krävs en areal om 200 hektar. Fastigheter med areal understigande 200 hektar betalar 4 kronor per hektar för arealdifferensen mellan 200 och fastigheten areal. I detta fall 97 hektar. På skiftet Mellanmon bedrivs enskild jakt, älgjakt enligt regler för oregistrerad mark.

Fiske

För information om fiske, se www.loos-hamrafiske.se

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns naturvärde registrerat hos Skogsstyrelsen som berör avdelningarna 6, 12, 24, skifte 1 och avdelning 50, skifte 3 . Områdena är definierade som sumpskogar. På skifte 5, avdelning 2 finns en nyckelbiotop registrerad. Avdelningen är i skogsbruksplanen avsatt som NO-skog. (Källa: Skogsstyrelsen). Natura 2000-området Fräkentjärn finns noterat på fastigheten, såvitt framgår av kartor berör detta Natura 2000-område inget av fastighetens skogskiften.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person som inte är bosatt i Ljusdals kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Ansökningsavgift för fysisk person är 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med tecknande av köpekontrakt. Fastighetsmäklaren tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Områdesbeskrivning

Los samhälle ligger i Västra Hälsingland och tillhör Ljusdals kommun. Avståndet till centralorten Ljusdal är 6 mil. I Los finns samhällsservice i form av grundskola F - 9, vård och omsorgsboende samt ICA-butik och bageri med mera. Se vidare på hemsidan: www.loos.se

Kontakt

bild_Anders
LRF Konsult Edsbyn
Långgatan 23
828 31 Edsbyn

Liknande fastigheter