VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Vålön, Kristinehamn

Kristinehamns skärgårds största pärla, en fastighet utan motstycke, nu är den till försäljning. På öns norra del ligger det lilla lantbruket med ett idylliskt boende och möjlighet till djurhållning i mindre skala, ett av de sista skärgårdshemmanen i den här delen av Vänern. Från gården har man utsikt mot Ringbergssundet och vidare ut mot Hjälmarsfjärden och vid kajkanten mot Vålösundet ligger flera fiskebodar och bastu. Söderut på ön finns badplatser med sandstränder och vandringsled. Här finns möjligheter som endast fantasin begränsar vad gäller rekreation, fritids- eller permanentboende, utveckling av turist- och besöksverksamheter mm. 265 hektar mark samlad i ett skifte varav 12 ha inägomark och 221 ha produktiv skogsmark med ett imponerande virkesförråd om 60 000 m³sk. Jakt i vad som närmast kan liknas med en egen biotop. Vålön ligger ca 200 meter från fastlandet i Kristinehamns skärgård. Tips, Klicka på "Flygfilm" som ligger som bilagd fil för översikt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
254,7 ha
Skogsmark:
150,0 ha
Skogsimpediment:
2,0 ha
Åkermark:
8,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Skog med restriktion:
12,0 ha
Skogsmark:
76,0 ha
Betesmark:
3,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Åkermark:
3,0 ha
Virkesförråd:
60 147 m³sk
Boyta:
180 kvm
Antal rum:
10 st
Fastighet:
Kristinehamn Vålön 1:2 och 1:13
Vålön 52
68152 Kristinehamn
Utgångspris

23 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Vid intresse för fastigheten kontakta ansvarig Fastighetsmäklare för att boka personlig visning av gårdscentrum och dess byggnader. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Kristinehamn Vålön 1:2 och 1:13

Vålön, Kristinehamn

Kristinehamns skärgårds största pärla, en fastighet utan motstycke, nu är den till försäljning. På öns norra del ligger det lilla lantbruket med ett idylliskt boende och möjlighet till djurhållning i mindre skala, ett av de sista skärgårdshemmanen i den här delen av Vänern. Från gården har man utsikt mot Ringbergssundet och vidare ut mot Hjälmarsfjärden och vid kajkanten mot Vålösundet ligger flera fiskebodar och bastu. Söderut på ön finns badplatser med sandstränder och vandringsled. Här finns möjligheter som endast fantasin begränsar vad gäller rekreation, fritids- eller permanentboende, utveckling av turist- och besöksverksamheter mm. 265 hektar mark samlad i ett skifte varav 12 ha inägomark och 221 ha produktiv skogsmark med ett imponerande virkesförråd om 60 000 m³sk. Jakt i vad som närmast kan liknas med en egen biotop. Vålön ligger ca 200 meter från fastlandet i Kristinehamns skärgård. Tips, Klicka på "Flygfilm" som ligger som bilagd fil för översikt.

Byggnader

Vålön 1:2 Bostadshus

Stort och rymligt tvåvåningshus som historiskt använts som generationsboende med kök på båda våningarna. Invändigt har inga större renoveringar genomförts sedan 60-talet men med en påtaglig trivsamhet med många gamla detaljer bevarade. Flera kakelugnar och öppna spisar finns kvar liksom köksspis. Dock är de idag inte möjliga att elda i då båda de gamla murstockarna avslutats under yttertaket i samband med senaste takbytet. I det senare tillbyggda pannrummet (1965) finns förutom vedpanna med ackumulatortankar även ett sanitetsutrymme med dusch och tvättmaskin. Här finns även ett utrymme med en Separett installerad. Annars används utedass.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Vålön 1:2 Ladugård

Ladugård uppförd i tegel med överbyggnad av trä under tak av tegel och plåt. Äldre ladugårdsinrede för nötdjur kvar. Sammanbyggd med gammal timrad fähusdel med plåttak.

Vålön 1:2 Uthuslänga

Två äldre ekonomibyggnader uppförda i trä med tak av plåt. Ramar in gårdscentrum i väster. Används som förråd och garage, det ena med ett tillbygge på baksida för vedförråd. Ej med i fastighetstaxeringen och saknar därmed taxeringsvärde.

Vålön 1:2 Såghus

Såghus med tillhörande sågbänk. Träbyggnad med tak av plåt. Placerat en bit söder om gårdscentrum. Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Vålön 1:2 Traktorgarage

Enklare traktorgarage med tre platser för maskiner. Uppförd i trä med tak av plåt. Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Vålön 1:2 Sjöboden

Stor och rymlig sjöbod placerad precis intill Rinbergssundet i norra änden på ön. Används för lagring av nät och andra fiskeredskap. Träbyggnad med plåttak. Har varit muddrad båtränna ända fram till byggnaden men den har inte använts på en tid och är nu i behov av rensning om den skall användas. Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Vålön 1:2 Fiskebodarna

Precis vid kajen mot Vålösundet ligger fiskebodarna med ett underbart läge in mot Kristinehamns fastland. Uppförda i trä med tak av plåt. Det är även här som man lämpligtvis angör Vålön vid de intilliggande båtbryggorna. Bodarna är placerade på en outredd samfällighet, Vålön S-. Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Vålön 1:2 Bastun

Vedeldad bastu intill sundet en liten bit från fiskebodarna. Liten sandstrand precis intill och en terrass som sträcker ut över vattenytan. Träbyggnad med tak av plåt. Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Vålön 1:13 Bostadshus

Ett gammalt bostadshus i dåligt skick, kanske till och med rivningsskick. Inrymmer kök, hall och två rum. Dessutom en del oinredda ytor. Uppfört i trä med fasad av stående träpanel på torpargrund under tegel- och plåttak. Toalett saknas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2018 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 221,3 ha med ett totalt virkesförråd om 60 147 m³sk varav 39 742 m³sk är S1 och S2 skog samt 11 819 m³sk i huggningsklass G2. Beräknad medelbonitet är 4,8 m³sk/ha och årlig tillväxt 1 165 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 272 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av tall med 68% och utöver det 24% gran och 8% löv. Vad gäller fördelning i åldersklasser så utgörs större delen av virkesförrådet av äldre skog. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2028) är totalt hela 23 449 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 18 838 m³sk samt gallring 4 611 m³sk.

Skogsvård

Skogsbruket på Vålön har historiskt bedrivits mycket varsamt med relativt små virkesuttag som avverkats manuellt vilket resulterat i att fastigheten nu domineras av äldre skog där stor andel klassas som slutavverkningsbar. Skogsägande innebär ett stort ansvar och de åtgärder man väljer att vidta ger efterverkningar såväl i landskapsbilden som den egna ekonomin. Lagen likställer produktions- och miljömålen och det är upp till varje enskild skogsägare att vidta sådana åtgärder så att detta grundkrav uppfylls. Därför föreslås att man brukar skogen aktivt med röjningar, gallringar och inte minst föryngringsavverkar gammal skog. Dock bör alltid en god och säkerställd föryngring eftersträvas innan det är dags att fundera på att avverka ytterligare gammelskog. De åtgärder som som i skogsbruksplanen främst föreslås är plantering på 2,2 ha, röjning 4,7 samt underväxtröjning inför gallring på 20,4 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Fastigheterna Vålön 1:2 samt 1:13 ligger intill varandra och skapar tillsammans en mycket attraktiv arrondering där hela skogsbeståndet utgörs av ett stort skifte. Väl i land på ön är skogsmarken relativt jämn och plan där hela arealen bedöms vara möjlig att nå för skogsbruksåtgärder. Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Inägomark

Inägomarken ligger väl samlad i anslutning till gårdscentrum och bidrar på det sättet till ett vackert och öppet skärgårdslandskap med vy mot Hjälmarsfjorden. Enligt skogsbruksplanen utgör inägomarken 12,1 hektar varav 9 ha tillhör Vålön 1:2 samt 3,1 ha tillhörande Vålön 1:13.

Arrendetomter Fritidshus

På fastigheterna finns 9 stycken arrendetomter upplåtna som är bebyggda med fritidshus. 8 stycken på Vålön 1:2 samt 1 st på Vålön 1:13. Total årlig intäkt på dessa tomter är för närvarande 39 500 kr. Fem av tomterna är upplåtna på 1 år i taget, tre stycken är upplåtna på 5 år samt en tomt är upplåten på 50 år med år 2026 som slutår.

EU-stöd

För år 2018 har EU-stöd sökts på 11,33 hektar mark. Då numera ingen djurproduktion bedrivs förväntas endast grundersättning i form av gårdsstöd inklusive förgröningsstöd utbetalas i storleksordningen 18 000 kr.

Jakt

Jakt bedrivs av ett jaktlag som med skriftligt kontrakt innehar nyttjanderätten för jakt med ett år i taget. Årlig intäkt för nyttjanderätten 5 180 kr.

Fiske

För Fastigheternas hela fiskeområde finns en nyttjanderättshavare som disponerar fiskerätten mot en årlig avgift om 1 500 kr. Avtalet gäller löper på fem år med början 2016.

Två fastighetsbeteckningar

I försäljningen ingår fastigheterna Kristinehamn Vålön 1:2 samt Vålön 1:13. Fastigheterna är inte samtaxerade men har brukats som en enhet då de ligger intill varandra. Tillsammans utgör fastigheterna större delen av Vålön, se bifogad fastighetskarta.

Delförsäljning

Möjlighet kan finnas att förvärva fastigheterna var för sig. Detta förutsatt att det finns bud på båda fastighetsbeteckningar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt jämfört med en försäljning av båda fastigheterna till samma köpare. Delförsäljning av fastighet genom styckning eller reglering kommer inte vara aktuellt.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i distrikt Kristinehamn, Kristinehamns kommun. Detta område räknas inte som glesbygd- eller omarronderingsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Badplats och vandringsled

På Vålöns östra sida finns flera fina badplatser med sandstrand, båtbryggor för tillfällig angöring samt omklädningshytter mm. Mellan Kristinehamns stad och ägaren till Vålön 1:2 finns ett arrendeavtal tecknat som ger kommunen rätt att driva och underhålla badplatser inklusive dess anläggningar samt att hålla vandringsled söderut mot Kalvön och Sibberön i skick. Arrendeintäkt som ursprungligen år 2005 avtalats är 40 000 kr per år. Arrendeintäkten är indexreglerad och anpassad till konsumentprisindex med uppräkning från oktober månad 2004. För år 2017 utbetalades drygt 46 000 kr. Arrendeavtalet löper på 5 år i taget.

Kommunikation/Arrendeavtal Timmerkaj med Kristinehamns kommun

Fastigheten har endast båtförbindelse med fastlandet. Avstånd närmaste vägen från brygga till brygga är ca: 250 meter över "Vålösundet" och är den kommunikationsväg som använts för person- och materialtransport. Sommartid trafikerar turbåten "m/f Vålön Stöten" Kristinehamns skärgård mellan fastlandet och Vålön med badgäster och andra friluftsturister. Vid tyngre transporter av maskiner eller virke används pråm. Utbyggnad och förstärkning av Lastkajerna är i planeringsstadiet tillsammans med kommunen såväl på fastlandet som på Vålön för att underlätta material och virkestransporter. Ett arrendeavtal finns tecknat med Kristinehamns kommun vad gäller ett markområde på fastlandet avsett för lastning och lossning av timmer och material för jord- och skogsbruk. Årlig arrendeavgift 1 000 kr.

Inventarier och lösöre

På fastigheten finns idag en hel del inventarier av diverse slag som använts i driften så som traktor med redskap, huggarvagn, sågbänk mm. För den som vill finns möjlighet att överta dessa i köpet. Överenskommelse träffas med slutlig köpare beträffande övertagande eller inte samt utrymning och städning av ekonomibyggnader.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ovanligt få registrerade Forn- och kulturlämningar. Vid sökning i register finns endast en träff vilket är "Plats med Tradition". Beskrivning - Kolerakyrkogård på Tivoliön, inga synliga spår finns som antyder koleragravar. Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Naturvärden

Vid skogsbruksplanläggningen är en naturvärdesbedömning genomförd för att identifiera och prioritera de olika naturvärdena på fastigheten. Tillsammans utgör andelen skog som klassats som NO- respektive NS-bestånd minst 5% och uppfyller dagens krav för certifiering. Södra delen av ön ingår Värmlandsskärgårdens naturreservat. På fastigheterna finns ett antal områden med registrerade sumpskogar. Inga nyckelbiotoper finns registrerade. Källa skogsstyrelsen skogens pärlor.

Planer, bestämmelser mm

Natura 2000-område, Aktbeteckning 1781-p07/2, Södra delen av Vålön ingår i "Värmlandsskärgårdens Naturreservat".Berörd mark ligger på fastigheten Vålön 1:2 skogsbruksplanens Avd. 114. Områdesbestämmelse Tyskön och del av Vålön, Aktbeteckning 1781k-504/1991 Ändring av Områdesbestämmelse Tyskön, Aktbeteckning 1781k-518/1993

Skattetal

Registrerade skattetal är för respektive fastighet: Vålön 1:2 - 120 öre, penningar. Vålön 1:13 - 1/16 öre, penningar.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutgiltige köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2507000 kr

Områdesbeskrivning

Vålön är Kristinehamns skärgårds största ö och omfattar totalt ca 340 ha. Det är också den som ligger närmast fastlandet och används flitigt av Kristinehamnsbor och andra som utflyktsmål för bad, vandring och fritidsboende. På östra sidan av ön ligger den populära badplatsen Sandvikarna, kanske en av Vänerskärgårdens allra finaste sandstränder. Här finns även en tur- och fritidsbåtbrygga som tar emot både fritids- och charterbåtar från hela Vänern. Från fastlandet körs turbåtar hela sommaren med destination Vålön. I södra änden förbinder gångbroar Vålön med Kalvön och vidare även Sibberön. Större delen av ön är skogbevuxen men i norra delen runt Vålöns Gård utgörs landskapet av mer öppna odlingsmarker med inslag av lövträd och strandängar.

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter